Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

România tru minivacanţă

Staţiunile montane şi aţeali di pi litoralu românescu ali Amarea Lae s-umplură di turişti, tru minivacanţa ditu 1 di Maiu şi Paştili ortodoxu.

来源
来源

, 02.05.2024, 20:09

 

Aprucheata aşi-număsităllei Dzuuă a Lucărlui, 1 di mai, di Paştili a ortodocşilor, confesiuni majoritară tru România, yiurtusitu tru 5 di mai, lă adusi, anlu aestu, a româñilor ună şcurtăadyi di primuveară cari va s’bitisească tăş luni, tru 6 di maiu. Aproapea dauă cirecuri ditu români au adetea s’yiurtusească acasă 1 di maiu, maxus oamiñilli tu ilikia ma mari di 60 di ani şi aţeali cu amintatiţi ñiţ – spunu rezultatili a unlui nău sondaju.

 

Anvărliga di 13,5% spunu că nu yiurtusescu dotu aestă dzuuă. Fortuma-a aţiloru cari apăndăsiră că di arada fac ună excursie ti 1 di mai easti di 12,5 proţente. Şi, cu tuti că momentul easti lugursitu nkisita-a vacanţiloru amari, dupu pţăñi di aţelli ntribaţ spusiră că au adetea s’ducă pi litoralu ti 1 di maiu: maş 3,4%.

 

Cu tuti aestea, cama di 50.000 di turişti va s’hibă tru staţiunile româneşti di la Amarea Lae tru minivacanţă. Tru staţiunile ditu sud, la Vama Veche şi Costineşti, zaeafeţli pi plajă ahurhiră, maxusu că işi soarli. Tru Mamaia Nordu, ñilli di tiniri ditu văsilie şi ditu xinătati viniră ti festivalu di muzică electronică Sunwaves, cari ahurhi marţă dicseară.

 

Uidisitu cu organizatorlli, va s’hibă şapti nopţă apreasi pi plajă, cu harauua a aţiloru cama di 100 di artişti români şi xeni. Aclo va s’hibă şi comisarlli antidrog, tra să-lli căndăsească tinirlli s’tragă măna di substanţili interdzăsi. A miraclleadzloru cu zaeafetea lă si faţi urminii s’veadă tu intrata di festivalu, locărli di protu agiutoru, s’nu bea alcool tru exces, s’hibă cu ngătanu tu ligătura cu persoanili nicănăscuti cari pot s’lă da substanţi nfărmăcoasi sumu lenu turlii: biuturi, yitrii, ţigări. Tutunăoară, tru cazlu a născăntoru catandisi di ananghi, să-lli caftă specialiştilli antidrogu i, cara catandisea a a loru di sănătate easti greauă, s’asună la numirlu unic di ananghi 112.

 

Purtătoarea di zboru a ministerlui di Interne, Monica Dajbog, dimăndă, la Radio România, că s-loară meatri tră asiguripsearea-a aradăllei publiţi şi a intervenţiilor tru catandisi di ananghi. Vără 25.000 di poliţişti, jandarmi, poliţişti di sinuru, pompieri şi efective di la alti structuri cilăstăsescu cafi dzuuă tră siguranţa a cetăţenilor, dimi au ngătanu ţi s’faţi tru staţiunili turistiţi, locărli di cultu, locărli tru cari va s’ndreagă evenimente publiţi cu călbălăki, cum şi tru gărli, aeroporturli şi alti spaţii cu călbălăki.

 

Tru aeastă perioadă va s’hibă organizate cama di 200 di evenimente publiţi, la cari s’mindueaşti că va s’llia parti aproapea 167 di ñilli di persoani. Iara tru noaptea di Anyeari, la 12.200 di lăcaşuri di cultu suntu aştiptaţ cama di 2,6 miliuñi di pistimeñi. Tut sondajili spunu ti ună creaştire cabaia mari tu arada a aţiloru cari, ti Paşti, voru s’urdină, fortuma-a aluştoru hiindaa di 16%, ma multu cu 5 proţente andicra di anlu ţi tricu. Cu tuti aestea, majoritatea-a româñilor, dimi aproapea 80%, au naeti ta ş-treacă sărbătorli a Paştilui acasă, cu fumeallea, a deapoa trei cirecuri di elli vor ta s’llia parti la Anyearea a Hristolui.

Autoru: Bogdan Matei

Armănipsearea: Taşcu Lala

Foto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea...

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri...

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali...

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company