Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ ali României agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com

, 08.06.2024, 09:00

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea fu faptâ di Banca Chentralâ ți dzâsi avu unâ crișteari di 4,1% andicra di idyea scarâ di ma multu di 62,500 miliardi di avradz tu bitisita a melsui apriiru 2024. Trițearea a plafonlui di 65 miliardi easti un istoric ti un indicator ți țâni di stabilitatea a cursului valutar ş-a pâhadzlor.

Aestâ crişteari s-feați maxus ti ațea că furâ ancârcati conturli a Ministerlui a Finanţilor, tu meslu mai, cu pâradzlli a niscântor emisiuni euro-obligaţiuni, acutotalui di 3,2 miliardi di evradz. Va s-dzâcâ aestâ crișteari duți la ânvârtușarea a pistusinillei pi pâzarea finanțiarâ a investitorilor ti bonitatea finanțiarâ a Românillei, ama ş-ti andruparea ta s-țânâ un cursu di alâxeari a leului, moneda ufițialâ ali Românie. Specialișțâlli cundilleadzâ, ama, că volatilitatea a pâzărilor finanțiari dit tutâ duñeaua țâni di ațea ți nâ dzâți analistul icunumic Aurelian Dochia.

Analistul icunumic Aurelian Dochia: „Him pi unâ halâ internaţionalâ multu volatilâ, pâzărli finanțiari internaţionali sunt multu nisiguri di calea ți va u llia, ș-di furnia aesta easti ghini s-avem stoguri internaţionali ma analti, cari suntu unâ soi di siguranțâ ti mintireajili ți pot sâ s-facâ. Ațea că stogurli criscurâ, spuni, dupâ minduita a mea, că nu avem câțe s-him etiñi ti unâ evoluţie ma largu, cari s-ducâ la ixichea di emburlâchi mari ți u duțemu di añi di dzâli și s-facâ exporturli cama competitiviˮ.

Aurelian Dochia dzâsi că unâ parti dit valuta ți intrâ tu stogurli valutare yini ditu fonduri evropeani, și, dapoaia, suntu alâxiti tu lei și suntu filisiti di Ministerlu a Finanţilor ti niscânti proiecti și investiţii. Analistul icunumic feați tâmbihi ama, că aestâ crișteari a stogurlor valutari ali Românie easti unâ hâbari bunâ, ama lipseaști s-hibâ acâțati tu isapi și lucri ma pțânu buni.

Aurelian Dochia: „Vahi că aesti investiţii nu s-dizvârtirâ dupâ vadelu planificat poati s-hibâ un lucru negativ. Tutnâoarâ, dupâ mulțâ analișțâ, ațea că România aspusi unâ stabilitati a cursului di alâxeari a pârălui, tu añilli dit soni, cu tuti mintireajili ți furâ pi tuti pâzărli, ari ş-un lucru negativ, ti ațea că tu condițiili tu cari inflaţia naţionalâ criscu multu di multu fu un chiro di 16%, iara cursul di alâxeari armasi aproapea nialâxit, exporturli a noasti avurâ zñie. Nu pot s-hibâ competitivi anda avem un ahtari cursu di alâxeariˮ.

S-aduțem aminti că scara a stoglui di malmâ s-țânu la cama di 103 toni. Tu condiţiili a evoluţiilor a pâhadzlor internaţionali, valoarea aliștei agiumsi la aproapea 7,200 miliardi di evradz. Ași că, tu yinșita a melui ți tricu, stogurli internaţionali ali Românie – valuti și malmâ – agiumsirâ la 72,200 miliardi di evradz.

Autor: Leyla Cheamil
Apriduțearea: Mirela Sima Biolan

Foto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri...

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali...

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company