Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Fu yiurtusitu, tu partea di câtâ ncheari-apiritâ ali Românie, nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa

cereale foto pixabay@manfredrichter
cereale foto pixabay@manfredrichter

, 08.06.2024, 06:34

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali Românie, tu Dorneşti, dinintea a autorităţlor româneșțâ şi a aților ucraineni. Năulu terminal adrat tu unâ turlie di suțatâ public-privatâ, custusi vârâ 10 miliuni di evradz. Pâradzlli furâ daț di Grampet Group, nai ma marea tâbâbie di companii privati feroviari (calea di her) cu acţionariat românescu ditu Evropa ditu Not-Apiritâ.

Pritu dișcllidearea a aluștui terminal, va s-andreagâ unâ cripari di simasii a giudeţlui Suceava. Easti zborlu di fâțearea ma lișoarâ a urdinarillei pi geadei câtâ sinurlu cu Ucraina. Cathi mesu, pot s-hibâ purtati 240.000 di toni di yiptu, pot s-hibâ âncărcati ș-discârcati tu idyiul chiro optu vagoani tu unâ staţie di 128 di metri. Bircheavis a aliștei capațităţ di purtatri ş-a tâtâlor alântor culăi tehniți ş-tehnolodziți di mari hâiri, terminallu di Dorneşti va s-hibâ un punctu strateghic ti lișurarea a urdinarillei di yiptu di la sinurlu cu Ucraina la Portul Custanţa.

Dicara tu Ucraina ahurheaști campania di adunari a yiptului ş-vagoanili cu gârnu va s-lipseascâ s-hibâ purtati câtâ Amarea Lai, dișcllidearea a investiţillei easti di simasie ti Românie. Aestu transportu va s-adarâ nai ma multu pi calea di her ș-aestu lucru va s-adarâ ma lișoarâ urdinarea pi geadei tu Românie. Tu idyiul chiro, autorităţli di Suceava luyursescu că investiţia easti hâirlâticâ ș-di furnia a suțatâllei ș-a andruparillei ali Ucrainâ, ama ș-ti securizarea a transportului.

Tu arada a lui, consullu gheneral ali Românie tu câsâbălu Cernăuţi, Irina Stănculescu, mindueaști că yiurtusearea a terminallui di purtari a yiptului ditu giudețlu Suceava easti unâ provâ ma multu că andruparea a Românillei ti cratlu ş-miletea ucraineanâ, ti icunumia ucraineanâ, armâni vârtoasâ, consecventâ ş-asumatâ la livellu a autorităţlor, a suțatâllei țivilâ, ama ș-a mediului privat. Tu numa a şefâllei ali diplomaţie di Bucureşti, consullu gheneral cundille că România fu ninga Ucraina ditu prota dzuuâ a polimlui di prișcâvilli anchisitu di Federaţia Aruseascâ ş-va s-hibâ ninga Ucraina ș-di aoa ș-ninti cât chiro va s-hibâ ananghi, tamam ș-tu proțeslu di reconstrucţie/fâțeari mirimeti.

Reprezentantul a diplomaţillei româneascâ adâvgă că iniţiativili publiți ică privati di tindeari a infrastructurâllei transfrontalierâ cu Ucraina suntu nu maș unâ apandisi ti nivollea icunomicâ, ama ş-ti ațea politicâ şi strateghicâ, ți scot tu migdani, ași, că România lucreadzâ dealihea la integrarea/apruchearea ali Ucrainâ pi pâzarea unicâ evropeanâ. „Prit investiţiili ş-copuslu adrati di România, tu numâ naţionalâ i cu agiutor di la partenerilli internaţionali, dit ahurhita a polimlui di prișcâvilli fu asiguripsitâ trițearea/urdinarea a vârâ 37 di miliuni di toni di produsi agricoli ucraineniˮ, adusi aminti consullu gheneral ali Românie tu Cernăuţi.

Autor: Leyla Cheamil
Apruduțearea: Mirela Sima Biolan

Foto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea...

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri...

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company