Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

București sâ zburâ diznău ti securitati ș-apărari la Amarea Lai.

Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr

, 08.06.2024, 08:53

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri hibridi dupâ polimlu di prișcâvilli ali Arusie contra ali Ucrainâ”. Easti declarația a ministrului a Apârarillei, Angel Tîlvăr, cari s-adună, luni, cu şefa interimarâ a Reprezentanţâllei ali Comisie Evropeanâ tu Românie, Mara Roman.

Dupâ un comunicat a ministerlui, evoluţiili evropeani tu dumenea a apârarillei şi mutrita a Bucureștiului tu aestâ aradâ furâ protili temi di moabeti a aților doi ufițiali. Angel Tîlvăr și Mara Roman zburârâ, tutnâoarâ, di rollu ali Uniuni Evropeanâ ti agiutarea ali Ucrainâ şi andruparea ali Republicâ Moldova, vâsilie viținâ cu România.

Cu aestâ fruñie, ministrul a Apârarillei, scoasi tu migdani agiutorlu dat di București aților dauâ craturi, em tu ți mutreaști gairetea ti integrari evropeanâ, em ti ânvârtușarea ali rezilienţâ. Doilli zburârâ ș-ti iniţiativili di prota thesi ș-ti instrumentili evropeani tu dumenea a apârarillei, cata cum Fondul Evropean di Apârari, mobilitatea a așcherillei, Strateghia Evropeanâ mutrindalui Industria di Apârari ș-ananghea di ânvârtușari a Bazâllei Tehnologhicâ ş-Industrialâ tu dumenea a Apârarillei.

„Easti di simasie ca industria evropeanâ di apârari s-creascâ tu unâ turlie cu bunâ zigâ gheograficâ, iara întreprinderli ñiț ş-di mesi, cata cum și start-up-urli dit tutâ Evropa s-hibâ integrati tu ecosistemlu industrial” – dzâsi Angel Tâlvăr. Tutnâoarâ, adâvgă ministrul, „lucurul deadun UE-NATO pi aestâ temâ easti di thimellu ti filisearea a hâlățlor ți li au ațeali dauâ organizaţii”.

Andamusea a doilor ufițiali scoasi tu migdani, dupâ comunicat, rollu di simasie ali Comisie Evropeanâ ti andruparea a craturlor membri tu ți mutreaști securitatea ş-apârarea, hiindalui andrupâtâ ananghea ti duțere ninti a criștearillei sinerghicâ a ligâturlor UE-NATO.

Tutnâoarâ, la un forum di spețialitati ți s-feați meslu ți tricu, București, șefa a diplomațillei, Luminița Odobescu, dzâsi că Amarea Lai easti di thimellu tu ți mutreaști securitatea ş-ligâtura ti Evropa ş-easti di ananghi s-hibâ cama disfaptâ ș-elefterâ. „Atumțea anda minduim ti Amarea Lai, avem tu minti dauâ zboarâ clleai – securitati ş-conectivitate” – dzâsi Luminița Odobescu. Ofițiallu cundille ș-că România agiutâ la securitatea tu Amarea Lai prit acţiuni naţionali, di dauli părțâ, ama ș-pritu proiecti şi lucru deadun reghional, cata cum ș-prit acţiuni tu scara ali UE şi NATO.

Dupâ cum dzâți aesta, „bâgarea ali irini ș-a securitatillei tu Amarea Lai easti di thimellu ti securitatea a noastâ, a tâtâlor”. Idyea idei u pitricurâ ufițialii evropeñi di ma multi ori, scuțândalui tu migdani ațea borgi deadun ti țânearea a stabilitatillei ș-a securitatillei tu aestâ parti di loc di simasie strateghicâ mari.

Autor: Daniela Budu
Apriduțearea: Mirela Sima Biolan

Foto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea...

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali...

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company