Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Câtushea cu şoariţl’ii / Treili Lânduri


Câtushea cu şoariţl’ii / Treili Lânduri
Câtushea cu şoariţl’ii / Treili Lânduri

, 09.09.2012, 11:16Muşata Câtuşi inşi nafoarâ tu ubor, şidzu tu soari aşi anvirinatâ şi plândzea. U vidzurâ doi şoariţ că plândzea, dânâsirâ dupu ea ş’îi grirâ:


– Doamnâ Câtuşe, ţi stai singurâ ş-plândzâ? Tini eşţâ tinirâ şi muşatâ, nu ai motiv ti plândzeari! Hai, yina s-nâ agiucăm! grirâ şoariţl’ii.


Câtuşea ş-aşuţâ, lâcârmă ş-lâ apândisi:


– Haristo, şoariţ ţi mi antribat, va vâ spun — la mini va vâ adun, tu câldura mea va vâ apun şi pimithlu va vâ-l spun! E… şurichiţ, lişor vâ easti a vauă s-ţiuraţ, s-mi antribaţ, maca nu puteţ sâ n’i-agiutaţ! Miau, miau, miau….Maia mi avină şi arşini n’i-adră, mi arcă nafoarâ ş-pi tin’ie în’i câlcă. A, tora şi escu, cându niţi a vauă nu vâ lipsescu?!


– Ei, Câtuşe! Nu plândzi! Noi va ti agiutăm, singură nu va ti alâsăm! grirâ şoariţl’ii tu unâ boaţi.


Câtuşea u mută ureacl’ea stângâ îndzeanâ şi s-mindui, a dupu aţea l’ii antribă:


– Ei, cum puteţ, bre, fraţ, voi s-mi agiutaţ?!


Aşi grirâ şoariţl’ii:


– Tini şedz aoa. Noi va s-intrăm la Maia, va îi mâcăm caşlu, lucaniţl’ii, va-i mintim fârina, zahârea şi alanti. Va u bâgăm Maia s-iasâ trâoarâ s-ţâ greascâ deftur s-eşţâ a ei hâmalâ!


– Ghini! gri Câtuşea, ma tu boaţea a ei spusi pişmaneari ţi lâ dzâsi, că şi Şoariţl’ii nu suntu glari, dinâoarâ i’li turnarâ cu zborlu hâmalâ, di cari zbor Câtuşea multu s-anvirină, şi s-aduchi ca unâ meturâ.


Şoariţl’ii ca şoariţ, intrarâ şi ţi minduirâ, aţea adrarâ. Cându vidzu Maia ţi zn’ie îi feaţirâ şoariţl’ii, cu alângându înşi nafoarâ şi u câftă Câtuşea.


– Câtuşe, mulatâ Câtuşe ali Mai, hrisusitâ minghiuşi, mâna dreaptâ asimatâ, yina la Maia, că vin’iu s-ti câlisescu la numtâ. Tu casa a mea s-faţi harauă — numtâ — ma lipseaşti s-eşţâ nunâ. Haidi, masa s-vrei s-yini, că… cara s-nu u aprochi cl’imarea, va s-câlisescu vârâ altâ!


Câtuşea îi harustisi a moaşâl’ei ti calezmata şi intră nîuntru tu casâ. Şoariţl’ii, cându u vidzurâ hârsitâ ţi hârioasâ, că-u-lo şi urisrea tu mânâ, îi dzâsirâ:


– Câtuşe, muşatâ minghiuşe, ţâ si analţirâ lucârli! Noi, cum nâ ştii, lucurlu lu bitism, tora tini eşţâ pi aradâ. Aştiptăm di tini: gustari, prândzu, ţinâ şi turnarea-a ampârmutlui — că ştii că bunlu cu bun s-toarnă. Nibunlu cu nibun! grirâ şoariţl’ii şi aştipta s-u veadâ faţa-a Câtuşâl’ei.


Câtuşea, ca Câtuşi, chiutlu nu ş-lu alâxi. Maca şi află coibu, ti alanţâ di anvârliga, niţi ti oaspiţl’ii şoariţ nu avu angâtan. S-agârşi pi bunlu şi ţiva nu pricunuscu. Luă ciumaglu tu mânâ şi gimbuşea u ahurhi cu şoariţl’ii şi pi alantâ boaţi lâ gri şi un câti un îl’i uidisi.Nibunlu chiut


Lucreadzâ amut,


Tu inimâ ti agudeaşti


Ş-cu arâs ţâ greaşti!

Treili lânduriDi niţ, tu cuibarlu ş-bâna treili lânduriţi cu a lor dadâ. Dadâ-sa cum li criştea, aşi ş-li urnipsea cum s-imnâ tu banâ şi cari cali s-aleagâ.


Criscurâ lânduriţilii. Tuti trei eara ayoriea, cu chiutlu, cu n’iata şi cu mutritlu pi banâ. Unâ tut cânta, alantâ tut cu archili şiva scriia, a treia ancupâra, vindea şi tut ma multu pâradzl’ii u interesa.


Mă-sa, cându li vidzu cari şi ari vizii şi minduiari câtrâ singurli şi câl’iurli ţi lipsea s-li aleagâtu banâ, lâ dzâsi:


– Hil’iili-a meali! Muşatilii dzâni ali dadi, şideţ s-vâ spun cari ţi talenturi aveţ ş-ţi lipseaşti s-vâ fţeţ tu banâ: Tini, mare, va s-eşţâ iatârsâ şi dupu aţea va nâ itrâpseşţâ, va nâ-mpatiţ ş-bana va nâ u prilundzeşţâ! Tini di mesi, cum nu vrei s-lucredz ş-eşţâ linoasâ, va s-eşţâ cântâtoari şi va nâ cânţâ! Ş-tini, n’icâ, va s-eşţâ Prâmâteaftâ şi va nâ aminţâ mulţâ pâradz, va nâ porţâ zahari, sari şi tut altu ţi nâ lipseaşti aşi ca cum eara-a tâl papu Lândur.


Treili Lânduri ascultarâ şi luară calea, anchisirâ prit urnimiilii-a lor dadâ. Adrarâ aşi cum lâ spusi şi s-feaţirâ treili mintimeni.


Iatârsa li itripsea lândzidil’ii, cântâtoarea lâ cânta ş-li discurma tuţ cari lu vrea cânticlu, a n’ica, ayoriea di alantili, s-feaţi bunâ şi avutâ pârmâteaftâ.


Yislu şi mirachea-a lor dadâ s-realiză. Ea imna chiafetâ prit banâ cu a ei trei muşati ş-harasimati lânduriţi.Ascultaţ aoa –>


Pirmithi Thursday, 22 February 2024

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia
Elâ
Pirmithi Tuesday, 10 January 2023

Elâ

ELÂ S-apruchea Anlu Nâu…. Jeleniţa şi Tamara cu pârinţâl’i-a lor ti Anlu Nâu s-andridzea, Elâ cu năi fustân’i...

Elâ
VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Tuesday, 18 January 2022

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu Eara unâoarâ un mari celnic, un mari nicuchir, di nai ma...

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Pirmithi Thursday, 07 October 2021

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu

Soarli şi furnidzli Tu câldura şi harau-a vearâl’ei, furnidzli s-adunarâ tu un ubor şi componarâ un cântic ti amirălu-a...

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Pirmithi Tuesday, 10 March 2020

Luplu Nicola

LUPLU NICOLA (Di Sirma Guci) Interpretare: Toma Enache şi Cristina Mina Unâ oarâ, un lup ţi avea...

Luplu Nicola
Pirmithi Wednesday, 20 November 2019

Cum s-feaţi pupăza

CUM S-FEAŢI PUPĂZA Adunat dit lao, Cruşuva tu Machiduni, di Ion Şcodreanu ş-publicat tu rivista “Frãtil’ia” No....

Cum s-feaţi pupăza
Pirmithi Friday, 12 December 2014

Numta al Figaro

Numta al Figaro Ţerbul Figaro, aşi cum eara muşat, tin’isit, avdzât şi cu tin’ie mari di tuti alantili priciuri tu...

Numta al Figaro
Pirmithi Tuesday, 21 October 2014

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company