Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Hensel şi Gretel

Hensel şi Gretel

Hensel şi Gretel
Hensel şi Gretel

, 09.09.2014, 12:28Tu unâ casâ n’icâ, la mardzini di păduri, şidea un niavut tâl’itor di leamni cu mul’iarea a lui şi cu doli ficiuriţ, Hensel ş-Gretel.


Unâ searâ, cându si-aveau dusâ s-bagâ, dzâsi mul’iarea:


– Ascultâ, vrute bârbat, nu mai avem ici pânâ tu casâ ş-niţi pâradz ta s-ancupârăm. Nu-n’i ştiu ţi va s-adrăm, maşi s-duţem ficiuriţl’ii tu pâduri şi sâ l’i-alâsăm aclo singuri. Altâ soie, va s-murim di foami tuţ deadun.


Bârbatlu s-niurâ, că avea n’ilâ di ficiuriţ, ma mul’iarea nu lu alâsă pânâ cându nu deadi nâpoi.


Hensel nu durn’iea nica ş-avea avdzâtâ tuti. Lişor dispusi di pi pat, s-dusi tu avliyi şi-şi umplu gechili cu cheţări albi n’iţ. Alantâ dzuâ, tu hâryii, s-dusirâ pârinţâl’ii cu ficiuriţl’ii tu pâduri. Hensel arca pi ascumta cheţărli a lui, unâ dupu alantâ, pi cali. Agiumtâ tu pâduri, dzâsi muma:


– Amu dispustusiţ-vâ niham, noi va nidzem ma largu tora, ta s-tâl’iem leamni şi câtâ searâ va s-yinim s-vâ luăm nâpoi, adâvgă mul’iearea.


Fciorl’ii durn’irâ ş-cându s-diştiptarâ erau maşi ei goi tu noaptea-ntunicatâ. Atumţea s-aspâre mârata Gretel ş-ahurhi s-plângâ, ma Hensel u dizn’irdă şi-l’i dzâsi:


– Şedz arâhati, Gretel, va u aflăm calea ti turnari acasâ.


Şi s-dusirâ ayalea dupu nicâdzănţili cheţări ţi anyiliceau tu lun’ina a lunâl’ei ş-cându s-adră dzuâ, iara dinâintea a câsicâl’ei a lor.Ama, cându vini iara noaptea, avdzâ Hensel idyea moaubeti di unâ searâ ninti. El nu putu s-adunâ cheţări, că uşa a casâl’ei era-ncl’isâ. Tahina, lâ deadi mumâ-sa la cathiun câtâ unâ cumâticâ di pâni ş-anchisirâ iara calea tu pâduri. Tora, yitrul ficiuric Hensel arca, cându ş-cându, sârmi di pâni.


Ş-cându disnău ficiuriţl’ii iara tu pâduri furâ alâsaţ, vru Hensel s-u aflâ, cu agiutorlu a sârmilor, calea a turnarâl’ei – ma pul’ii azbuirâtori li aveau mâcatâ tuti. Atunţea s-chirurâ mâraţl’ii ficiuriţ ş-erau apustusiţ ş-agiun’i.


Tu amânat, s-aflarâ ei dinâintea a unâ câsicâ ţi eara maşi di turtâ dulţi adratâ, iara firidzl’ii li avea di zahari.


Hensel arupsi unâ cumatâ di pi citii, aira Gretel şidzu dinâintea a gen’ilor ş-mâcă. Atunţea, diunâoarâ s-avdzâ unâ boaţi subţâri dit udă:


– Aroasi, alimsi, alimsi


Cari la casa mea vâ pimsi?Ficiuriţl’ii apândisirâ:– Vimtul ari suflatâ


Ş-casa ari aminatâ!Mâcarî ei ma largu, fârâ s-asparâ. Hensel, pi cari lu-arisi citia multu, arupsi unâ cumati mari di ea ş-Gretel trapsi intreaga geami nafoarâ, şidzu-mpadi ş-mâcă cu mari orixi. Atunţea s-dişcl’isi uşa ş-unâ moaşi ţi s-andrupa di un ciumag, inşi nafoarâ pi ascumtu.


Hensel şi Gretel ş-aspârearâ multu, că alâsarâ s-lâ cadâ tut ţi ţâneau tu mân’i. Ma moaşa mută caplu ş-zburâ:


– Ei, voi vruţ ficiuriţ, cari vâ adusi aoa? Yiniţ nâuntru ş-armâneţ la mini, canâ nu va vâ adarâ arău.Îi luă doil’ii di mân’i şi îi dusi tu câsica a ei. Aoa lâ si adusi bunâ mâcari, lapti, culaţ cu zahari ş-meari. Dupu aestâ, furâ anvâliti cu albi sidon’i dauâ paturi iu şi Hensel şi Gretel s-teasirâ şi s-minduiau că earau tu ţer, cari ştii iu.


Moaşa maşi s-aspunea bunâ, ma era unâ voambirâ arauâ cari ti ficiuriţ ş-avea adratâ casa cu bunâtăţ, ta s-l’I acaţâ. Cându vârnu câdea tu puterea a ei, îi vâtâma, îl hirbea şi-l mâca — şi aestâ era ti nâsâ unâ mari dzuâ di yurtii.


Multu tahina, ninti ca fciorl’ii s-dişteaptâ, ea s-avea sculatâ ş-cându îi vidzu doil’ii ţi-mşaţ earau tu somnu, cu faţa-lâ aroşi, aşi ş-dzâsi tu nâsâ: Aeşţâ va s-hibâ unâ bunâ mâcari.


Atunţea lu-acâţă pi Hensel cu mâna a ei uscatâ şi-l dusi tu unâ n’icâ ahuri ş-lu-ncli’si cu unâ poartâ di sârmâ. Putea mâratlu s-aurlâ cât vrea, nu lu-agiuta canâ. Dapoaia moşea dusi la featâ, u ascuturâ ş-u diştiptă, aurâlândaei:


– Scoalâ-ti, feată, di-adu apâ ş-hiarbi ţiva bun ti fratili a tău, ţi şeadi nafoarâ tu ahuri ş-lipseaşti s-adarâ cama mari, cama bun ti-a mâcari.Amu ş-avea hiartâ ti Hensel aţea nai ma buna mâcari, ma ti Gretel maşi ţi armânea. Cathi tahinimâ s-duţea moaşa tu ahuri şi îi dzâţea:


– Hensel fcior, scoati dzeatilu nafoară, ta s-pot s-duchescu cum ti-adraşi.


Cându tricurâ vârâ patru stâmân’i ş-Hensel armânea tut slab, voambira nu mai vru s-aşteaptâ, ş-avea chirutâ arâvdarea.


– Avdzâ, Gretel, ayunisea-ti ş-adu apâ! Hensel poati s-hibâ gras icţ slab, mâni voiu s-ul tal’iu şi s-ul hierbu!


Ah, cât u durea inima pi mârata di suricâ, cându acâţa s-aducâ apâ…cum îi curau lăcărn’ili pi faţal’i.


– Ninti, vrem s-cuţem! dzâţea voambira. Am îngâldzâtâ creaplu! Mutrea nâuntru ş-vedz cara easti ghini îngâldzât ta s-putem s-bâgăm pânea!


Ş-cându Gretel va s-eara tu cireap, moaşa câfta s-lu-ncl’idâ, ca feata s-coacâ şi s-u mâcâ ea dapoaia. Ma Gretel duchi ayoniea şi vrea araua mul’iari ş-dzâsi:


– Mini nu ştiu cum lipseaşti s-adar! Cum s-intru nâuntru?


– Glarâ! dzâsi moaşa. Mutrea, easti mari dişcl’izâtura, ş-io-ncap tu cireap!


Şi s-apruchie ea cu mari zori şi bâgă caplu ningâ cireap. Atunţea, u pimsi Gretel, di intră tutâ nâuntru, încl’isi purtiţa di hier ş-trapsi mandalu. Alâgă ayoniea la fratili a ei, dişcl’isi ahurea ş-gri:


– Hensel, him ascâpaţ! Moaşa voambirâ easti moartâ!S-hârsirâ multu, s-luarâ di guşi, ansârirâ di harauâ şi s-bâşearâ. Dusirâ dapoaia tu casa a moaşil’ei, iu şideau pisti tut anvârliga sinduchi cu cheţări scumpi. Hensel bâgă tu gechi tut ţi îi avu hari, iara Gretel dzâsi ş-ea că va s-ducâ ţiva acasâ şi ş-umplu poala.


Atunţea anchisirâ câtâ casa a lor şi puil’ii lâ aspuneau calea. Şi cându agiunsirâ la un arâu ş-nu avea canâ apunti ta s-treacâ, vini unâ papcâ pi apâ şi îi tricu di alantâ parti.


Nu multu amânat, agiunsirâ acasâ. Muma avea muritâ, ma fensu a ficiuriţlor ahurhi s-plângâ di harauâ cându vidzu că îi ari iara pi vruţl’ii a lui n’iţ.


Şi gulirâ ei întreaga yistari a lor dinâintea a lui. Amu, avurâ unâ bitisitâ griutăţli şi gaileadzl’ii a lor ş-bânarâ deadun tu arâhati ş-harauâ.Ascultaţ aoa –>

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi Wednesday, 12 June 2024

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ

Bileaia easti tu sac Unâ searâ cându ntunică ghini, un huriat ș-trițea pitu cali ti acasâ. Di-anumirea avea aspindzurat un sac gol. Pi ninga...

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi Thursday, 22 February 2024

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia
Elâ
Pirmithi Tuesday, 10 January 2023

Elâ

ELÂ S-apruchea Anlu Nâu…. Jeleniţa şi Tamara cu pârinţâl’i-a lor ti Anlu Nâu s-andridzea, Elâ cu năi fustân’i...

Elâ
VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Tuesday, 18 January 2022

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu Eara unâoarâ un mari celnic, un mari nicuchir, di nai ma...

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Thursday, 07 October 2021

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu

Soarli şi furnidzli Tu câldura şi harau-a vearâl’ei, furnidzli s-adunarâ tu un ubor şi componarâ un cântic ti amirălu-a...

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Pirmithi Tuesday, 10 March 2020

Luplu Nicola

LUPLU NICOLA (Di Sirma Guci) Interpretare: Toma Enache şi Cristina Mina Unâ oarâ, un lup ţi avea...

Luplu Nicola
Pirmithi Wednesday, 20 November 2019

Cum s-feaţi pupăza

CUM S-FEAŢI PUPĂZA Adunat dit lao, Cruşuva tu Machiduni, di Ion Şcodreanu ş-publicat tu rivista “Frãtil’ia” No....

Cum s-feaţi pupăza
Pirmithi Friday, 12 December 2014

Numta al Figaro

Numta al Figaro Ţerbul Figaro, aşi cum eara muşat, tin’isit, avdzât şi cu tin’ie mari di tuti alantili priciuri tu...

Numta al Figaro

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company