Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Luplu Nicola

LUPLU NICOLA (Di Sirma Guci)

Luplu Nicola
Luplu Nicola

, 10.03.2020, 13:25

Interpretare: Toma Enache şi Cristina Mina

Unâ oarâ, un lup ţi avea bâgatâ tromlu tu-nâ stani, dupu ţi arâchi un n’iel, şi-s câli ghini, mindui câ lipseaşti sâ-şi chiarâ torlu.

Ţânu cheali di n’iel, u bâgă pi pâltări, şi-alantâ dzuu tu haryii, s-dânâsi tu-nâ hoarâ.

Pi cali andamusi un arman, ş-luplu a nostu s-trapsi na-nâpartea şi s-adrâ câ plândzi:


– Meee,meee…tu ţi hoarâ mi aflu? dzâsi luplu. Armanlu, mutri ghini di-anvarliga, vidzu n’ielu ş-teasi main’li sâ-l hârseascâ. Dapoaia lu-antreibâ:


– Ţ-i cu tini, bre ? – Mi chirui… gri luplu. Tora nu am pi can…. ma câ ti ved om bun, naca vrei s-mi iai la tini, s-bânedz di-adun cu prăvdzâli a tali?


– N’i-u n’ilâ di tini, ma iu s-ti ţân? Ca io am uborlu împlin di gâini ş-di papi. Ahurhi luplu s-uhteadzâ, ş-armânlu, dupu ţi mindui niheamâ, dzâsi:


– Ai, câ va ti aduc la lali Colci. El ari pravdzâ cama multi. Imnarâ ţi imnarâ pânâ tu-alantâ mardzinâ di hoara, di avea ahurhitâ a luplui sâ-i si facâ foami, ma angliţa ş-tâţea… ţi vrei, nu avea altâ culai, ş-dip tu soni agiumsirâ la casa al Colci.


Na, dupu gardul aestu di bambali, iasti unâ poartâ. Intră nuntru tu ubor ş-ma s- ti aproachi ţâ aflaşi tihea… Ai, arman’i sânâtosu! Aşi luarâ cathi un calea, ş-dapoaia luplu a nostu, cum agiumsi la poartâ, ş-andreapsi niheamâ gârgâlanlu, ş-acâţâ:


– Ţi-i cu tini, bre n’icâdzancu? Di iu ti aflaşi? – Mi chirui di-a mei! Naca vrei s-mi apridun’i…. S-mi iai di suflitu şi s-bânedz di-adun cu prăvdzâli a tali? Dzâsi luplu ş-ahurhi peanarga-narga s-tragâ pi dzânuchili, ta s-îi hibâ a omlui n’ilâ di el.


– Ţi dzâţ tora!? Ghini ti minduişi…ama, nu câ nu ti voi, ma nu pot s-ti ţân, ca io crescu maşi ghiţăi, cai ş-gumari… ş-nu ţâ si uidiseaşti pareia. Acâţă luplu s-ancioan’i ş-tu-nâ soni – Colci dzâsi:


– Va ti pitrec pi main’i buni! Cusurinâ-mea Marica, şi şeadi tu alantâ mardzinâ di hoarâ, ari maşi oi! Aclo iasti banâ di tini! Maşi câ va s-ti torn’i. Aşi că ţâni calea îndreptu, ş-tu dipisita a hoarâl’ei, iasti unâ casâ adratâ di chiatrâ. Dzâ-i câ ti pitricu verlu Colci. Ah,a clo va s-bânedz ca Pâşe! Fudzi luplu ş-cându vidzu câtâ cali ari pânâ la Marica, îi si feaţi ş-ma multu arau. Sudorli lu-avea tâiatâ di câldurâ şi cu mari zori îşi trapsi cicioarli pânâ agiumsi.


– Me …me….. gri aproapea lişinat luplu ş-miarea cari iara cu lucurlu pi nafoara, avdzâ boaţea di n’iel. – Corban’i! S-himusi Marica. Naca n’i-ari fudzitâ vârâ n’iel di lapti nafoara?

Cum dişclisi poarta, cum vidzu pi lup cu chealea di n’iel arcatâ pisti pâltari.


– Lele, marate n’iel! A curi hii, bre? – Oarfân hiu, teta! Nu-am pi can. Ma-s vrei faţ n’ilâ, ia-mi di suflitu, dzâsi luplu ş-lăcrăn’ili îi curau arâuri.


– Oarfan? Corbul di tini, cum s-nu ti voi? dzâsi miarea. Hai intra! Ş-intrâ luplu, ama ma ghini nu intra!

Cându vidzu cutarlu împlin di oi ş-n’iei, ochii îi si adrarâ cât ţeapili, ş-lo ta s-ancâneascâ.


– Taţ, puilu! dzâsi Marica. Va neg avrapa s-ţâ angâldzâscu un câfigic di lapti… i naca nu vrei? -Voi! dzâsi luplu cu boatsea frâmtâ.

Dupâ ţi bâgă laptili s-angâldzascâ, miarea s-turnă. Il tradzi pi n’iel ninga ea, îi hâidipseaşti lâna, ş-lu-întreabâ:


– Cum ţâ-i numa, puilu?


– Nu hiu pâtidzat teta! Ma tuts în’i dzâcu Nicola”!


– Îmşeatâ numă! Mi-arâseaşti! Gri miarea ş-tut îi hîidipsea lâna! Ma na câ-i cadi niheamâ chealea di pi el, ş-atumţea miarea angliţâ !Lâhtârsi! Ma nu s-aspusi. – A lăi Nicola? Nu vrei s-ti pâtedz io şi s-ti adar di-un hinici ?


– Adarâ-mi! Gri luplu cu giumitati di gurâ. S-tradzi miarea câtâ nâpoi, dzâţi că s-duţi s-aducâ laptili, dizleagâ can’ii ţi şideau dinâpoia a casâl’ei şi s-toarnâ cu-nâ ciumagâ tu mânâ.


– Ia, câ vini oara di patagiuni! Gri miarea ş-ahurhi sâ-i cârţâneascâ ciumadz pi pâltări, s-lu-aputruseascâ ş-can’ii, s-lu mâşcâ, s-lu alatra, zurlisi didip luplu…di nu ştia pri iu su ascoatâ câmeaşa şi s-ascapâ ni-vâtâmat… Ma dupi ţi ascapâ, că ascâpă ama ca vai di oasili a lui, luplu s-mindui ca va s-ia calea iara câtâ la stani, că aua tu hoarâ nu-i si umplu briclu… ma îi si arupsi cufuma!

– Em, îi si câdea pârjina… sâ-i iynâ mintea! Ma s-îi inâ vârâoarâ!


– Meee….meeee…..ş-dapoaia cama cu silâ…Meeeeeee, câ-l arudea briclu di foami. – Ţi-s avdi? Dzâsi Colci…ş-işi ayonea nafoarâ. Ş-cându mutri câtâ poartâ vidzu n’ielu.Ascultaţ aoa –>https://www.youtube.com/watch?v=8Dax-MCiyHw (Video adrat di Angela Iosif)Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi Wednesday, 12 June 2024

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ

Bileaia easti tu sac Unâ searâ cându ntunică ghini, un huriat ș-trițea pitu cali ti acasâ. Di-anumirea avea aspindzurat un sac gol. Pi ninga...

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi Thursday, 22 February 2024

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia
Elâ
Pirmithi Tuesday, 10 January 2023

Elâ

ELÂ S-apruchea Anlu Nâu…. Jeleniţa şi Tamara cu pârinţâl’i-a lor ti Anlu Nâu s-andridzea, Elâ cu năi fustân’i...

Elâ
VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Tuesday, 18 January 2022

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu Eara unâoarâ un mari celnic, un mari nicuchir, di nai ma...

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Thursday, 07 October 2021

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu

Soarli şi furnidzli Tu câldura şi harau-a vearâl’ei, furnidzli s-adunarâ tu un ubor şi componarâ un cântic ti amirălu-a...

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Pirmithi Wednesday, 20 November 2019

Cum s-feaţi pupăza

CUM S-FEAŢI PUPĂZA Adunat dit lao, Cruşuva tu Machiduni, di Ion Şcodreanu ş-publicat tu rivista “Frãtil’ia” No....

Cum s-feaţi pupăza
Pirmithi Friday, 12 December 2014

Numta al Figaro

Numta al Figaro Ţerbul Figaro, aşi cum eara muşat, tin’isit, avdzât şi cu tin’ie mari di tuti alantili priciuri tu...

Numta al Figaro
Pirmithi Tuesday, 21 October 2014

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company