Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Numta al Figaro

Numta al Figaro

Numta al Figaro
Numta al Figaro

, 12.12.2014, 12:25Ţerbul Figaro, aşi cum eara muşat, tin’isit, avdzât şi cu tin’ie mari di tuti alantili priciuri tu pâduri, unâ dzuuă dzâsi ta s-ansoarâ.Aşi acâţă s-pitreacâ cl’imari la tuţ şi s-l’icâliseascâ tuţ soţ şi soaţâ că vrea s-facâ numtâ, şi ş-u l’ea ti înveastâ muşata şi pirifana Zâcardi.


Cându vinirâ tuţ l’i ghinui ş-lâ dzâsi:


– E, tora hiţ tuţ câlisiţ şi muşat alâxiţ. Aidi s-nidzem Zâradea — înveasta a mea muşatâ şi s-u lom. Aşi aoa la mini va s-adrăm unâ numtâ muşatâ.


Atumţea gri Orn’ea:


– Ţerbo! Figaro, cum va nidzem fârâ nun? Mini va ţâ escu nună, aşi alâxitâ, muşatâ şi bunâ!


Gri şi L’epurlu: – Mini va s-escu cumnat, di tini ligat!


Gri şi Fituroan’ea: – mini va s-escu suratâ, aşi chindisitâ şi muşatâ, culaclu va s-frimit, lilici va s-adun ti cuscârl’i s-l’i muşutedz.


Ghini – dzâsi Ţerbul Figaro – tut avemu, ama muzicâ… ţi? Fârâ muzicâ nu putem s-giucam?


Atumţea gri aricilu: – Mini va s-escu tâmpânar!


Birbilu – Mini va s-escu cântâtor şi a cuscârlor va li cântu!


Ciatrafilu – Mini va s-escu şuirâtor pi bas, aşi ca un muşat-as!


Fiturili – Noi va-s-ţuirăm pi violini!


Rusili – Noi va s-giucăm, di harauă va s-arpităm, cu yilâţli tu mânâ, va s- purtăm doarâli ti dzânâ.


Ghini! – gri ţerbul — şi anchisirâ cu cânticlu şi gioclu şi agiumsirâ la Zâcardea.Ţerbul Figaro ş-u bâşe şi u ambrâţâtă Zâcardea. El’i aşi hârsiţ, braţ di braţ anvârtiţ ca muşaţ yrangheadz imna calea şi s-hârsea. Anvârliga di el’i, muziciarl’i şuira, rusili cânta, tâmpânarlu asuna ş-tut eara chindisit ca primuveara cu lilici.


Acasâ l’i aştipta tricuţil’i şi auşl’i urnipsitori: Ursa cu luplu. Aşi el’i cuscârl’i l’i aştipta pi ningâ aţea, luplu pit casâ nâscârsea aţea ţi nu lipsea, şi cu ochil’ivârculusea. Orn’ea tut ma multu carnea u vigl’ea şi a cuscârlor lâ purta. L’epurlu salatâ di verdzu adra şi s-gustuiea, fiturli di lilici – dulţeamea u prubuiea, gumarlu apâ purta, cal’i s-hârsea şi aplauzi şi aduna.Ţerbul Figaro ş-u adră numta ti harauă, ş-u lo Zârcadea ti înveastâ şi bana ş-u triţea muşatâ şi hârsitâ. Tuţ alanţâ soţ şi soaţâ, muşatili lucri di Ţerbul li apruchearâ şi pit calea-a lui acâţarâ s-imnâ.


Tu muşata numtâ a Ţerblui Figaro, multu largu s-avdzâ şi tuţ numta-a lui u proclamarâ ca nai muşata numtâ-n lumi. A ţerbul cu zâcardea l’i aleapsirâ ca Amiradz-a pâduril’ei.Ascultaţ aoa –>Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi Wednesday, 12 June 2024

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ

Bileaia easti tu sac Unâ searâ cându ntunică ghini, un huriat ș-trițea pitu cali ti acasâ. Di-anumirea avea aspindzurat un sac gol. Pi ninga...

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi Thursday, 22 February 2024

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia
Elâ
Pirmithi Tuesday, 10 January 2023

Elâ

ELÂ S-apruchea Anlu Nâu…. Jeleniţa şi Tamara cu pârinţâl’i-a lor ti Anlu Nâu s-andridzea, Elâ cu năi fustân’i...

Elâ
VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Tuesday, 18 January 2022

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu Eara unâoarâ un mari celnic, un mari nicuchir, di nai ma...

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Thursday, 07 October 2021

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu

Soarli şi furnidzli Tu câldura şi harau-a vearâl’ei, furnidzli s-adunarâ tu un ubor şi componarâ un cântic ti amirălu-a...

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Pirmithi Tuesday, 10 March 2020

Luplu Nicola

LUPLU NICOLA (Di Sirma Guci) Interpretare: Toma Enache şi Cristina Mina Unâ oarâ, un lup ţi avea...

Luplu Nicola
Pirmithi Wednesday, 20 November 2019

Cum s-feaţi pupăza

CUM S-FEAŢI PUPĂZA Adunat dit lao, Cruşuva tu Machiduni, di Ion Şcodreanu ş-publicat tu rivista “Frãtil’ia” No....

Cum s-feaţi pupăza
Pirmithi Tuesday, 21 October 2014

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company