Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ

Ghivâsiţ și ascultaț ma-nghios 3 pirmithi ditu cartea "Limba Armâneascâ ti sculia primarâ" di Iancu Ianachieschi-Vlahu ți inși tu padi tu Republica Macedonia dit Arațili, tu anlu 1997.

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ

, 12.06.2024, 23:23

Bileaia easti tu sac

Unâ searâ cându ntunică ghini, un huriat ș-trițea pitu cali ti acasâ. Di-anumirea avea aspindzurat un sac gol.
Pi ninga cali vidzu un mușat bâhce. Tu bâhce criștea un mari praș. Huriatlu ș-dzâsi: “Ti ți s-neg gol acasâ? Tora easti noaptea, nu ari cari s-mi veadâ. Va l-umplu saclu cu prași.”
Dzâsi ași ș-intră tu bâhce. Acâță s-tragâ di prași și sâ-lli arâdâpseascâ tu sac.
Tu ațea oarâ tricu nicuchirlu a bâhcelui. Âl vidzu huriatlu cum âlli zmuldzi di tu arâdâținâ prașlli și lu antribă:
– E, bre! Ți cafțâ ația?
Huriatlu apândâsi:
– Ași mi-adusi vimtul!
– A ti ți ti țâñi di praș? ntribă nicuchirlu.
– S-nu mi llia iara vimtul! apândâsi huriatlu.
Nicuchirlu a bâhcelui lu ntribă diznău:
– A ți țâ easti ațea tu sac?
Huriatlu nu avea iu, eara acâțat tu furlâchi ș-tu minciunâ ș-apândâsi:
– E, tu sac easti bileaia.

Vulpea și țaplu

Vulpea câdzu tu apuț, a cum nu ștea s-iasâ, lipsea s-așteaptâ.
Un țap cari murea di seati acâță s-u ntreabâ desi apa easti bunâ. Vulpea nu-lli spusi ti zorea ți u-avea, ma acâță s-u alavdâ apa, s-dzâcâ că easti ti anami, multu bunâ și ași lu-angână țaplu ta si s-dipunâ tu apuț. Nâs s-dipusi că murea di seati, a cându u asteasi seatea acâțarâ deadun cu vulpea s-mindueascâ cum s-iasâ ditu apuț. Vulpea dzâsi că mindui țiva multu ahârdzitâ ti-ascâparea a doilor.
– Țâni-ti cu cicioarli di dininti pi stizmâ și aproachili coarnili și dicara va mi-alin io pisti a tali pâltări nsus, va ti trag deapoea ș-tini, dzâsi vulpea.
Dupu unâ lungâ cândâseari, țaplu s-cândâsi, nâsâ ansâri pi pâltărli a lui, câlcâ pi coarni, inși ditu apuț și acâță sâ s-dipârteadzâ.
Cându țaplu u câtighursi ți nu-l țâni zborlu, nâsâ s-șuțâ și-lli dzâsi:
– Mușatlu a meu, s-aveai ahâtâ minti cât ai peri pi barbâ nu-avea ni s-ti dipuñi tu apuț fârâ s-minduești cum va s-eși.
Dupâ Esop

Pitâ fârâ fârinâ

Unâ mulleari ș-avea un ficior di șapti-optu añi.
– Ah, scumpul a meu, s-aveam fârinâ și umtu – âlli dzâsi – ta s-adram unâ mari pitâ șuțâtâ, ahât ași, și ta s-prândzam ș-deapoea s-n-arupeam di apâ beari.
Ficiorlu u mutrea dadâ-sa n gurâ și-lli si pârea că dealihea va-lli firmitâ pitâ ș-dzâsi:
– E, de, lea mamo, cându va s-u firmits? Ma cându va s-frângu unâ ahâtâ bucatâ, ta s-ñi mâc multâ oarâ.
– Cum poati s-frândzâ ahâtâ mari bucatâ, bre ndihristu, ma cama puțân s-frândzi, bre nisuturat un! Și-lli trapsi unâ multu sânâtoasâ pliscutâ pisti gurâ.
Cându âl duru, ficiorlu plâmsi ași că casa s-cutrimbură. Avdzâ ș-afen-su tu bâhce iu lucra, vini cu ayuñii s-veadâ ti ți plândzi ficiorlu.
– Ți plândzi, lea ficiorlu, cari-l bati?
– Am cara plândzi, las plângâ, las șadâ fronim și s-nu frângâ mari cumatâ di pita șuțâtâ, ta s-nu-l bat.
Lli spusi cu aradâ ti pita ți vrea s-u firmitâ ș-ti ți-l bâtu. Nâirit, el âlli strigă:
– Câțe nu-ñi lu-alași ficiorlu, a lea, s-ñi mâcâ șuțâtâ cât va și s-ñi creascâ? Ia tora va s-vedz tini, ia s-vedz!
Și lo un ciumag și acâță mullearea s-u batâ. Zghili mullearea cât putea ș-mâhâlălu tut lu-adună.
– More, azâptâsea, bre om, ia s-videm ți țâ feați mullearea ți u baț? – âlli dzâsirâ vițiñilli.
S-achicâsi și u-alâsă. Spusi mullearea ți eara lucurlu, ti pitâ, ș-dicara avdzârâ vițiñilli, âlli dzâsirâ pi arâdeari:
– E, e, e, ficiorlu ninga nifaptu, capelâ lli-acumpârarâ.

RadioRomaniaInternational · Pirmithi Iancu Ianachieschi-Vlahu 1
Pirmithi Thursday, 22 February 2024

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia
Elâ
Pirmithi Tuesday, 10 January 2023

Elâ

ELÂ S-apruchea Anlu Nâu…. Jeleniţa şi Tamara cu pârinţâl’i-a lor ti Anlu Nâu s-andridzea, Elâ cu năi fustân’i...

Elâ
VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Tuesday, 18 January 2022

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu Eara unâoarâ un mari celnic, un mari nicuchir, di nai ma...

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Pirmithi Thursday, 07 October 2021

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu

Soarli şi furnidzli Tu câldura şi harau-a vearâl’ei, furnidzli s-adunarâ tu un ubor şi componarâ un cântic ti amirălu-a...

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Pirmithi Tuesday, 10 March 2020

Luplu Nicola

LUPLU NICOLA (Di Sirma Guci) Interpretare: Toma Enache şi Cristina Mina Unâ oarâ, un lup ţi avea...

Luplu Nicola
Pirmithi Wednesday, 20 November 2019

Cum s-feaţi pupăza

CUM S-FEAŢI PUPĂZA Adunat dit lao, Cruşuva tu Machiduni, di Ion Şcodreanu ş-publicat tu rivista “Frãtil’ia” No....

Cum s-feaţi pupăza
Pirmithi Friday, 12 December 2014

Numta al Figaro

Numta al Figaro Ţerbul Figaro, aşi cum eara muşat, tin’isit, avdzât şi cu tin’ie mari di tuti alantili priciuri tu...

Numta al Figaro
Pirmithi Tuesday, 21 October 2014

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company