Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu

Soarli şi furnidzli

Tu câldura şi harau-a vearâl’ei, furnidzli s-adunarâ tu un ubor şi componarâ un cântic ti amirălu-a lor, Soarli.

– Soarli easti amiră

Amiră a tutulor!

Fârâ di ocl’ii-a lui muşaţ

Tuţ him anvirinaţ.

El cu cântic yini

Şi-cându l’iu arcoari

Tu-a lui muşaâ ocl’I

Totna câldurâ ari!

Soarli, ca soari! El totna arâdi, arţdi cu tuţ. Ma, tut ma multu s-hârseaşti şi arţdi cu lâcârtorl’ii, hârioşl’iim pilaţl’ii şi tuţ şi u vor bana cu tuti muşuteţ. Anamisa di tuţ aşei suntu si lâcârtoarili furnidz. El, Soarli, li mutreaşti di analtu şi mirachea lâ u umpli. Câldurâ şi maşi câldurâ. Aţea şi furnidzli caftâ! Lu aprindi foclu tu cireaplu-a lui, lu sâligheaşti foclu ci pirili şi yiptul pi aguyun’ii lu coaţi cu tuti alanti imişi.

Lâcârtoarili furnidz fârâ dânâseari veara tutâ lucreadzâ şi u adunâ birchetea tu ambarurli-a lor.

Aşi lâcârtoari şi livendi, furnidzli li umplu ambărurli cu mâcari. Iarna u aşteaptâ cu discurmari, cântari şi priviseari. S-hârsescu furnidzli şi s-discurmâ deadun cu Ciatrafilu, cari iarna tutâ lâ cântâ, a eali ca “steali di mârdzeali” s-privisescu şi a Soarilui cu un ocl’iu l’I aminâ şi-l’I grescu. L’I grescu cu arâsu la eali s-ducâ, s-lu hţrseascâ, s-lu başi şi tu braţâli a lor s-lu anfaşi.

Di marea harauâ a soarilui cu livindeaţa şi mâreaţa-a lor, totna lâ grea:

– Eali, aesti, suntu a meali “steali di mârdzeali”!

Marea balcâ

N’iatâ şi boi ari,

A n’ica

Ma mari dulţeami ari!Pilicanlu amiră

La unâ gimbuşi s-adunarâ tuti n’iţ priciuri. Vini şi pilicanlu.

Cându lu vidzurâ priciurli di tin’ie mari s-ascularâ şi-lu ghinuirâ. Pilicanlu dupu aţea…fudzi! Priciurili acâţarâ s-ciuciurâ:

-Pilicanlu easti amirâ! Amiră pi tuti bălţâ, putopuri, aruuri, ghioluri şi pi ţerlu-a n’iţlor yaţâ.

-Aşi easti! Gri Broscul şi antribari bâgă la tuţ. Ti ţi easti pilicanlu amiră?

Tuţ grirâ cu fricâ:

– Că ari lundzâ cicioari,

Că ari stumachi mari,

Că ari tindanâ lungâ,

Că ari gurâ ca pungâ,

Că ari limbâ ca svungu,

Că ari ocl’ii ca di zmei.

Şi tu soni cu tin’ie tuţ deftur grirâ tu unâ boaţi:

– Ari! Pilicanlu ari şi-archi ca di cal, ocl’ii ca di zmei, tut veadi, tut! Şi că sta tu un loc ca amirâ şi amut! Fricâ nâ da, haraua nâ-u l’iea!

Broscul li aplică urecl’ili şi s-simflusi cu tuţ cum dzâsirâ că Pilicanlu easti amiră. Frica gri, curaja s-aspusi.

…………………………………………………………………………………………..

Frica ma greaşti!

Curajea s-aspuseaşti,

Apunti s-adarâ,

Arâdearea s-treacâ

Că-I ca ăuriclu pi yacâ!

Yumârâţlu cu lundarlu

S-chiru tu pâduri di-a lui dadâ Yumârâţlu. Anchisi s-u caftâ, ma tu loclu a ei lu stâvârsi Lundarlu. Cându-l vidzu ahtari piros, silnos, cu dinţâl’ii cât el mări, s-fricui şi l’i dzâsi:

– Bunâ dzua, lali lundar! Mini escu n’ic yumârâţ, slab escu şi oasili-n’i si cunoscu, ma şi-trei dzâli nu am mâcatâ, stihurnisit escu di tut. Dada mi alâsă, tati mi avină şi mea tora, mini escu chirut şi nivrut. Alag pit pâduri cu mintea chirutâ şi nu ştiu ţi s-adar… Agiutân’i, ti pâlcârsescu s-u aflu dada şi ea va ţâ pâlteascâ ti chirolu chirut şi ti agiutorlu ţi va-n’i lu dai! Dzâsi yumârâţlu itru.

-Ahaaa! Gri lundarlu. N’ic eşţâ! N’ic yumârâţ! N’ic, ama mintea ţâ lucreadzâ ca mari. Tu caplu-ţ mulgtidrâcurii ai. Ma, aşi că eşţâ nica n’ic şi nu pot di tini s-mi câlescu, hai ca va ti agiut! Ma nâinti s-anchisim s-l’i câftăm a tăi pârinţâ şi cum avem cali ti imnari, ia mutâ ciciorlu s-ţâ ved câlcân’ili ş-nu ţâ criparâ, petali s-ţâ bag şi dupu aţea pit pâduri s-anchisim!

– Ghini, ghini, lali lundar! Cum va-s dzâţ tini! Gri yumârâţlu.

U mutâ coada-n dzeanâ, lu mută ciciorlu şi l’iu plâscâni scloţa tu dinţâ. Lu agudi cu coada pi doil’ii ocl’i şi fudzi cu alâgarea di-şi-ascâpă bana. Cându agiumsi-n hoarâ, dânâsi la un aruur şi ş-dzâsi:

– Eh, ţi gioni escu! Ti niham va-l mâcam lundarlu, ama n’i ticni că dintili mi durea şi-lu alâsai s-bâneadzâ!

Yumârâţlu negurâ acâţă şi tu pâduri altâoarâ nu-s turnă şi la mărli priciuri tu banâ nu andzână!

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu

, 07.10.2021, 11:16Sursă imagine 1: http:/browse.deviantart.com?q=pelican#d29ebqvAscultaţ aoa –>


Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi Wednesday, 12 June 2024

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ

Bileaia easti tu sac Unâ searâ cându ntunică ghini, un huriat ș-trițea pitu cali ti acasâ. Di-anumirea avea aspindzurat un sac gol. Pi ninga...

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi Thursday, 22 February 2024

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia
Elâ
Pirmithi Tuesday, 10 January 2023

Elâ

ELÂ S-apruchea Anlu Nâu…. Jeleniţa şi Tamara cu pârinţâl’i-a lor ti Anlu Nâu s-andridzea, Elâ cu năi fustân’i...

Elâ
VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Tuesday, 18 January 2022

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu Eara unâoarâ un mari celnic, un mari nicuchir, di nai ma...

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Tuesday, 10 March 2020

Luplu Nicola

LUPLU NICOLA (Di Sirma Guci) Interpretare: Toma Enache şi Cristina Mina Unâ oarâ, un lup ţi avea...

Luplu Nicola
Pirmithi Wednesday, 20 November 2019

Cum s-feaţi pupăza

CUM S-FEAŢI PUPĂZA Adunat dit lao, Cruşuva tu Machiduni, di Ion Şcodreanu ş-publicat tu rivista “Frãtil’ia” No....

Cum s-feaţi pupăza
Pirmithi Friday, 12 December 2014

Numta al Figaro

Numta al Figaro Ţerbul Figaro, aşi cum eara muşat, tin’isit, avdzât şi cu tin’ie mari di tuti alantili priciuri tu...

Numta al Figaro
Pirmithi Tuesday, 21 October 2014

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company