Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Toamnâ


Toamnâ
Toamnâ

, 02.09.2012, 11:07S-ghinui Veara cu Toamna. Veara l’i dzâsi:– Bunâ seara, Toamnâ! A meu chiro tricu, mâni fug, neg la palatea-a mea! Li adunai sirmoasili doarâ, ş-ţâ dzâc, tini di mâni eşţâ amirâroan’ia nauâ!Toamna îi haristisi a vearâl’ei, s-ghinuirâ şi anchisirâ dauli pi a lor cal’iuri.Toamana trâoarâ a oaspilui Vimtu l’i spusi s-asunâ cu telefonea la Patroyorlu s-lâ adarâ hâbari a tuturor, că ea cu fustanea a ei di malamâ vini. Vimtul şuiră: fiu, fiu, fiu! Cu cântic asunâ la poarta a Patroyarlu şi el cu tâmpânâ asunâ, bânâtorl’ii şi tuti priciuri li adunâ ş-lâ spusi hâbarea că Doamna Toamnâ vini. Şidzu pi masâ Toamna cu vimtul, cu niorl’ii, aruurili, bălţâlii, cu chimatli ş-lâ dzâsi s-andreagâ ti lucru.Vimtul livendu ş-luă fluiara, şuirâ un jilos cântic, ş-di el niorl’ii s-jiluirâ, s-pârâpânisrâ ş-acâţarâ s-lâcrâmeadzâ, ş-chicuti di ploi slighea, loclu lu adâpa. Vimturli un cu alantu smintirâ, s-ancâcearâ Nodlu cu Dilicozi, cu Araşilii şi polim adrarâ! Arburl’ii l’i ascuturarâ, îi larâ, frândzâli lâ li aspulbirarâ. Stradilii li chischinipsirâ, şopatli li umplurâ di apâ, cupân’i s-virsa, aruurli dit avlâchli s-umplea şi s-ayunisea s-ducâ tu marli metropoli a lor bălţâ. Pul’ii ş-andreapsirâ doarâli, anchisirâ ş-fudzirâ câtrâ câldâroasili locuri.Bânâtorl’ii ş-aduna birchetea, yini’lii, yiptul, imişili, hirbea magiuni, archii, yinârii şi andridzea aşi serios ti alantâ Amiroan’i, carin yinea dupu Toamna. Tuţ tut adunarâ, tu anbârurli câtâchea ş-bâgarâ. Oamin’ii foclu ş-apreasirâ , s-adunarâ, mirsurlu şi zdruminarâ, bâbuchi ş-adrarâ, tâtun’ili ş-andâplâsirâ şi sârbâtorli şi aştiptarâ.Deadun cu eali şi Doamna Iarnâ şi-u ghinuirâ. Toamna ş-luă svinduchea cu doarâlii di gadafei ş-pi calea-a ei anchisi. Cu vimtul soţ s-ghinui, şi-cu-a ei aroş cal tu munţâ anchisi, tu palatlu a ei s-apânghisi.


Pirmithi Thursday, 22 February 2024

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia
Elâ
Pirmithi Tuesday, 10 January 2023

Elâ

ELÂ S-apruchea Anlu Nâu…. Jeleniţa şi Tamara cu pârinţâl’i-a lor ti Anlu Nâu s-andridzea, Elâ cu năi fustân’i...

Elâ
VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Tuesday, 18 January 2022

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu Eara unâoarâ un mari celnic, un mari nicuchir, di nai ma...

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Pirmithi Thursday, 07 October 2021

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu

Soarli şi furnidzli Tu câldura şi harau-a vearâl’ei, furnidzli s-adunarâ tu un ubor şi componarâ un cântic ti amirălu-a...

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Pirmithi Tuesday, 10 March 2020

Luplu Nicola

LUPLU NICOLA (Di Sirma Guci) Interpretare: Toma Enache şi Cristina Mina Unâ oarâ, un lup ţi avea...

Luplu Nicola
Pirmithi Wednesday, 20 November 2019

Cum s-feaţi pupăza

CUM S-FEAŢI PUPĂZA Adunat dit lao, Cruşuva tu Machiduni, di Ion Şcodreanu ş-publicat tu rivista “Frãtil’ia” No....

Cum s-feaţi pupăza
Pirmithi Friday, 12 December 2014

Numta al Figaro

Numta al Figaro Ţerbul Figaro, aşi cum eara muşat, tin’isit, avdzât şi cu tin’ie mari di tuti alantili priciuri tu...

Numta al Figaro
Pirmithi Tuesday, 21 October 2014

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company