Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Ti Radio România Internaţional

Ti Radio România Internaţional

, 08.01.2013, 15:07

Obiectul di activitati şi timelʹilu pi cari ş-faţi lucurluAdrarea a DepartamentuluiConform cu nomlu nr.411994 republicat, Suţitatea Românâ ti Radiodifuziuni (SRR, radio-lu naţional public) elaboreadzâ ş-pitreaţi ti difuzari programi tu limba românâ ş-tu alti limbi, ti câtâ ascultâtorlʹii di tutâ lumea, ti spuneari imaghinea a Româniilʹiei şi-politica a lʹiei internâ şi externâ. Ti aestu lucru, tu arada a SRR funcţioneadzâ un departamentu specializat – Departamentul Radio România Internaţional (RRI), adrat di dauâ posturi di radio – RRI 1 (tu limba românâ, ţi emiti programi tu limba românâ ş-dialectulu armânescu) ş-RRI 2 (tu limbi xeani).Mission StatementPostul RRI 1 easti, pit emisiunʹili tu limba românâ ş-dialectulu armânescu, unâ apunti di ligâturâ cu românʹilʹii arâspândiţ tu tutâ lumea – aţelʹi di anvârliga, că s-lă dzâcâ (a lor) moldoveanʹi, vlahi, valahi, armânʹi, istroromânʹi ică meglenoromânʹi, ama au unâ istorie şi unâ culturâ comunâ şi aţelʹi di cama largu, dit emigraţia ma veaclʹi i ma nauâ, ţi pot s-agiungâ la coeziune pi proiecti comuni. Scupolu a nostu easti s-vâ bâgăm tu ligâturâ directâ cu instituţiili ş-personalităţli dit România, s-u fâţem ma lişoarâ comunicarea intercomunitarâ – românʹilʹi dit viţinatâ cu aţelʹi dit emigraţie, românʹilʹi dit emigraţia di cama aproapea cu aţelʹi dit emigraţia di cama largu, românʹilʹi stabiliţ tu xeani cu românʹilʹi ţi suntu maşi ti niscântu chiro cu lucurlu tu alti stati. Him apuntea (di ligatură) ti dialoglu româno-român.


Postul RRI 2 da informaţii şi analizi ţi nu ţân partea a vârnui, ntrâoarâ, relevanti,comprehensibili ti România şi cetăţeanʹilʹi a lʹiei, ti zona a lʹiei geograficâ, ti nâscânţâ ascultâtori dit alti vâsilii, cu limbâ educaţie, ilichii şi len turlii di experienţi, tu unâ etapâ di thimelʹiu ti integrarea a unui popul cu vocaţie europeanâ tru clublu a democraţiilor occidentali, a instituţiilor europeani şi euro-atlantiţi.


RRI 1 şi RRI 2 prezintâ bana politicâ, suţialâ, culturalâ, economicâ dit România tu tutâ complexitatea a lʹiei, cum şi istoria a românʹilor, oportunităţli di emburlâchi, protili staţiunʹi turistiţi şi personalităţli româneşti. Mutrim evoluţiili dit reghiunea tu cari him. Dăm silâ a dialoglui intercultural. Agiutăm cu lâcârdii şi dizvultarea a năilor idei. Him un agiucâtor ofensiv tu liga a coproducţiilor radiofoniţi internaţionali.


Statutlu juridicRRI easti un departamentu ali SRR ţi nu ari personalitati juridicâ, cu buget işişi ş-cu hărgi, ca parti componentâ a bugetlui SRR.FinanţareaS-adarâ dit alocaţia bugetarâ ti emiţătoarili terestri alti sursi, bileam şi sponsorizări.
  • STRUCTURA ORGANIZATORICA


  • Departamentul Radio România Internaţional easti organizatu aşi:
– Secretar Gheneralu cu lucurlu ti coordonarea a emisiunʹilor ti xeani


– Postul RRI 1 (tu limba românâ)- cumândusit di 1 redactor şef


– Postul RRI 2 (tu limbi xeani) – cumândusit di 1 redactor şef


– Serviciul Tehnic


– Gruplu Multimedia:colectiv economic, emisiuni tu parteneriat, PR. – ligâturi cu ascultâtorliPostul RRI 1 – “Tu directu, România”:– Sectia Română

– Secţia Aromână


– Sectia Publicisticâ-Analizi-Sintezi

– Sectia Reportaj-Panoramiţi (inclusiv Gruplu Muzical)Postul RRI 2 — “Apunţâ radiofoniţi”:– Secţia Engleza

– Secţia Franceza


– Secţia Ghirmana

– Secţia Aruseasca


– Secţia Spaniola

– Secţia Araba


– Secţia Chinezâ

– Secţia Italeanâ


– Secţia Sârbâ

– Secţia Ucraineanâ


– Secţia Ebraica


PRODUCTIA RADIOFONICARRI 1 adarâ ş-pitreaţi ti difuzari hertzianâ, via satelit, pit Internet şi alti hâlăţ emisiunʹi di 26’, di 56’ ş-di 116’ tu limba românâ ş-dialectulu armânescu. Emisiunʹili tu limba românâ suntu acâţati tu programlu nonstop “Tu directu, România”, compus di producţiili a lui işişi a postului RRI 1 ş-di tronsoani (cumăţ) cama mări di emisiunʹi luati di la posturli naţionali ş-reghionali a SRR.RRI 2 adarâ ş-pitreaţi ti difuzari herţianâ, via satelit, pit Internet şi alti hâlăţ emisiunʹi di 26’ ş-56’ tu limbili englezâ, francezâ, spaniolâ, aruseascâ, ghirmanâ, arabâ, ebraică, chinezâ, italeanâ, ucraineanâ ş-sârbâ.

Unâ parti di emisiunʹi suntu/potu s-hibâ redifuzati pit contractu cu ma mulţâ vectori (undi di mesi, şcurti şi ultraşcurti. via satelit, pi tilifonea mobilâ, etc.).Secţiili ş-Serviciili tu limbi xeani di la RRI 2, nica şi Serviciulu Românu ş-Secţia Armâneascâ di la RRI 1, au autonomie redacţionalâ alâsatâ ma mari ş-potu ş-formeadzâ corpul (pareia) a lor di corespondenţâ (i cu pâradz i benevol) nafoara a sinurlor şi elaboreadzâ rubriţ şi emisiunʹi a lor, di autor i tu pareie, tu limbili di emisie, cu ţâneari isapi specificlu a publiclui ţi lu au ascultâtor, ti făţeari ma avutâ ş-ma diversificatâ oferta radiofonicâ.
Isturia Radio România Internaţional
Istoric RRI Monday, 14 January 2013

Isturia Radio România Internaţional

Protili emisiuni di radio experimentali transmisi dit România trâ xinâtati eara programi muzicali. Eara tru 1927, un an ninte di fiinţarea-a...

Isturia Radio România Internaţional

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company