Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Secţia Aromână

Prota emisiuni radio pi armâneaşti fu pitricutâ tu eter tu dzua di 23 Marţu, anlu 1991, ti ascultâtorli dit zona Balcanicâ.

Secţia Aromână
Secţia Aromână

, 08.01.2013, 19:23

Prota emisiuni radio pi armâneaşti fu pitricutâ tu eter tu dzua di 23 Marţu, anlu 1991, ti ascultâtorl’i dit zona Balcanicâ: Vâryâria, Gârţia, Serbia, Republica Machidunia şi Albania.Ninti cu-ndoi an’i, emisiun’ili a noasti ahurhirâ s-hibâ spusi pi Internet şi aşi, adzâ pot ta s-hibâ apruchiati di armân’il’i di iuţido.Tu treili emisiun’ di cathi dzuâ, di 26 du minuti, suntu dzâsi hâbări, luyurii dit actualiatea româneascâ, temi dit isturia ali Românie, dit bana soţialâ, turismu, icunumii, literaturâ şi artâ, moaubeţ ti politica internâ şi internaţionalâ.Ahoryea di aesti dit soni, zburâm ş-ti lucri dealihea armâneşti: cântiţi vecl’i, literaturâ, personalităti di arâzgâ armâneascâ, interviuri cu ş-ti armân’i, evenimenti culturali dit bana a comunităţlor armâneşti di iuţido.Nâ hârsim pi hiotea a chirolui di andruparea a nâscântor colaboratori multu avdzâţ, cum suntu: Acad. Matilda Caragiu Marioţeanu, Prof.Univ. Dr. Nicolae Saramandu, criticlu şi publicistul Hristu Cândroveanu, Prof. Univ. Dr. Gh. Zbuchea, ş.a.Membrii ali redacţii suntu:– redactor – coordonator: Toma Enache


– reporter: Taşcu Lala


– redactor: Aurica Piha


– redactor: Goga NacaDistincţii/Premii apruchiati di redacţia armâneascâ di la Radio România Internaţional:


– Diplomâ di tin’ii di partea a Uniunâl’ei ti Limbâ şi Culturâ Armâneascâ di Freiburg, Ghermânia


– Premiul a revistâl’ei “Bana Armâneascâ”


– Diplomâ di tin’ii a Suţatâl’ei a Scriitorilor şi Artişţâlor Armân’I dit Republica Machidonia


– Diplomâ di tin’ii a Suţatâl’ei Culturalâ Armâneascâ “Mbeala” dit Republica Machidonia


– Premiul a Etnofestivalui “Molovişte”.

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company