Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Un anveţ băgat tu practichii ică avucatlu şi huryeatlu

Un anveţ băgat tu practichii ică avucatlu şi huryeatlu

, 07.02.2013, 10:48


( Scenetă tu un act di Constantin Cosmescu )

HURYEATLU: Bună-ţ oara, doamne avucate!

AVUCATLU : Ghini vinişi,oaspe, tri ţi ţă easte vinita?

HURYEATLU : Viń , doamne avucate s-ţă caftu un ănveţ.

AVUCATLU : Multu ghini, fratili-a meu! Tri ţi luyurie?

HURYEATLU : Ia, Mislu al Rom mi ămprumută cu patru liri. Aoaltadz, tri sumedru s-feaţi anlu di căndu mi mprumută şi-ńi căftă dgheafur tri aţel’i păradz. Ţi s-fac eu măratlu? Suflitlu va s-ńi scoată.

AVUCATLU : Căţe nu-l’i pălteşti, moi criştine? Cara l’iai păradz cu dgheafur lipseaşti s-pălteşti. Aşi-i ăndreptu.

HURYEATLU : Aşi-i, doamne, ma nu-am cu ţi s-păltescu.

AVUCATLU : Ia dă-ńi s-u ved cartea!

HURYEATLU :Ţi carte, doamne?

AVUCATLU : Ligătura, cunduratea ţi-ai faptă cu Rom căndu li loaşi lirili.

HURYEATLU : Cunduratea, io nu adrai vărnă ligătură cu Rom, io nu-am vărnă carti.

AVUCATLU : Multu ghini. Ma, cara nu-ai ahtari carti, cându va s-vrei tini,atumţea, să-l’i pălteşti păradzl’i ţi l’i-ai tri dari. Avdzăşi i nu avdzăşi?

HURYEATLU : Cum? s-poati lucurlu aestu?

AVUCATLU : Cum ţă dzăc, aşi easti, bagă-u căciula strămbă.

HURYEATLU : Cum, doamne, căndu un om easti ligat cu carti, cu lai pi-albă, cara s-va poati s-nu-sh păltească borgea?

AVUCATLU : Poati multu ghini s-nu păltească, ma ş-easti că ari inimă urută.

HURYEATLU : Şedz cu sănătati, domnu avucat, să-ńi bănedz pri aţea ţi ńi-ai spusă.

AVUCATLU : Şedz cu sănătati ăńi dzăts, ma ti-agărşişi că ănveţlu nu s-da fără di arucutoşi?

HURYEATLU : Ţi arucutoşi, doamne?

AVUCATLU : Lipseaşti să-ńi dai dzaţi groşi, că ti nviţai di ascăpaşi patru liri.

HURYEATLU : Cum, doamne, ai ăndreptu s-l’iai di la mini dzaţi groşi?

AVUCATLU : Nică ăntribari ţa lipseaşti?

HURYEATLU : Ai vărnă carti, di mâna a mea, că ţ-am ti dari ţinţi păradz?

AVUCATLU : Nu.

HURYEATLU : Atumţea, după cari nom ăńi căftaşi păradz? Cum, aşi-i luyuria, s-căftăm păradz făr di nom? Tini, doamne, ca avucat, nu cunoşti nomlu, barim căt ti-ahăt? Ăńi pari- arău!

AVUCATLU : Cum, moi huryeate, tini va s-ńi aspuńi a ńia nomlu? Pri ţi minti ti-afli, mărate; ca s-nu-ńi pălteşti ăndreptul a meu?

HURYEATLU : Ursea, doamne, şi dă-mi tru giudeţ, s-easti că ţ-am ţiva tri dari. Ma multu cu tini nu am zbor.

AVUCATLU : Ma nu ţă dzăşi tră mini ca s-nu-ńi pălteşti. Mutrea ghini că amărtii faţ cum ti porţă cu mini, multu arău faţ, moi criştine!

HURYEATLU : Ca s-nu-l’i păltescu al Misu al Rom, ne amărtii, ne arău easti. Am tini, nu eşti om ca năs? Di iu aestă ăndriptati?!

AVUCATLU : Păltea-ńi, că tini ştii dipreapoia!

HURYEATLU : Nu ti-aprindi, doamne, că nu mi-aspar di măńil’i a tali. Li vedz braţăli a meali di huryeat? S-nu ti anvărligheadză năsi, că va ţă cărţănească oasili.

AVUCATLU : Să-ńi dai ăndreptu a meu, ţă dzăc!

HURYEATLU : Va s-ţă păltescu-a ţăia, căndu va-l’i păltescu ş-al Misu al Rom. Şedz cu sănătati, doamne avucate!
Umor armânesc Wednesday, 25 January 2017

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios pârvulia “Câ ţe ursa nu-ari coadâ?” – apriduţeari dupu Ion Creangă....

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?
Umor armânesc Saturday, 21 January 2017

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios îndauâ poezii, anecdoti, tu interpretarea al Toma Enache – apriduţeri dupu Jean de la...

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Friday, 20 January 2017

Arujirea aduţi furtutirea

...

Arujirea aduţi furtutirea
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Monday, 16 January 2017

Miliardul

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios unâ pârvulii de-al Victor Ceară, “Miliardul”, tu interpretarea al Toma Enache....

Miliardul
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru

Vâ câlisim disnău s-ascultaţ îndauâ pârvulii armâneşţâ, tu spunearea al Toma Enache. ...

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi

Vruţ oaspiţ, vâ câlisim s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii armâneşţâ, tu unâ spuneari di Toma Enache. ...

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu

Vâ câlisim, vruţ oaspiţ, s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii di Nicolae Batzaria, tu interpretarea al Toma Enache. Easti zborlu ti “Vedz cu...

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Vâ câlisim s-ascultaţ aoa unâ pârvulii de-al Cola Fudulea, “Vârâ nauâ, vârâ veacli”, tu interpretare al Toma Enache. ...

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company