Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Eveniment Top

, 08.09.2012, 10:50


Diplomaţia Româneascâ dupu 150 di an’i — viziun’i şi perspectivi 2020


Bucureşti s-ţânu Reuniunea Anuală ali Diplomaţie Românească.Prezentu la andamusi, prezidentul Traian Băsescu declarăcă România lipseaşti ş-lu tână obiectivlu di aderari la zona euro tu anlu 2015 şi dzăsi că prindi să s-adară ună ma mari integrari europeană şi criştearea ali relevanţă tu NATO. Ministrul român ti Politica cu Xeanili, Titus Corlăţean, sumcundil’ie, tu un interviu ti RADIO ROMÂNIA, priorităţli a Bucureştiului Priorităţli tu unăpoliticăcu xeanili, tu gheneral, nu si alăxescu, şi nu si alăxescu di la unădzuuăla alantă. Aşi, interesili ali Românie cari suntu ligati di participarea ca membru âmplin tu Alianţa Nordu-Atlantică, Parteneriatul Strateghic cu SUA, cu tuti consecinţili pozitivi tu câmpul politic, strateghic, icunomic, apartenenţa a noastră la UE şi interesili pi cari li avem ligati di rolu, profilu, importanţa şi implicarea tu proţeslu deţizional pi nivelu UE, suntu lucri cari furăconfirmati ca axi strateghiţi di acţiuni ti România”. Altu scupo importantu ti România tu chirolu ţi yini easti aderarea la spaţiul Schengen. Ministrul Corlăţean: ” Schengen armâne un obiectiv i9mportantu ti văsilia a noastră şi, tu condiţiili tu cari România li umplu aesti criterii di aderari, criteriili tehniţi, obiectivi di aderari la spaţiul Schengen, sigura că va li duţem ninti cilăstăserli politico-diplomatiţi ti un tratamentu nidiscriminatoriu”. Pi di altăparti, dzăsi ministrul ti Politica cu Xeanili, România ari ananghi s-u ţână şi ş-u dezvoltăfinanţarea europeană tu câmpuri cum infrastructura icăagricultura.


Activitatea a Parlamentului ali Românie, amânată di itia a niachicăserlor anamisa di puteari şi opoziţie


Ahurhi una nauă sesiuni parlamentară tu Românie, aţea dit soni dit aestă leghjslatură nintea a alidzerlor parlamentari cari va să s-ţână tu ahurhita a meslui andreu. Anasmisa di priorităţli ali majoritati ţi easti la puteari, adratădi PSD, PNL şi PC, si misurăşi bugetlu di stat pi 2013, codlu di procedură penală, nomlu a sănătatil’ei, problemili dit educaţie şi dit icunumie. Di partea alantă, opoziţia (PDL) ş-li adunăforţăli ti ânchisearea a discuţiilor mutrinda depolitizarea a născântor instituţii a statlui. PDL ânchiseaşti di la premisa că tu aestă sesiuni nu va s-bagăunămoţiuni di cenzură macă putearea “va ş-lu facălucurlu” şi macă guvernul va lu dânâsească polimlu politic. Anchisita a nauăl’ei sesiuni parlamentarăfu amânatădi itia a niachicăserlor anamisa di puteari şi opoziţie mutrinda noaua componenţă a Birourilor Permanenti a Senatului şi a Camerăl’ei a Deputaţlor.


Lucrătorl’i di la Oltchim Râmnicu Vâlcea mutăcap


Lucrătorl’i di la combinatlu chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea (sud) au protestatăandicra di amânarea ali apofasi mutrinda catandisea ali societati şi căţe nu mata furăpăltiţdi doi meşi. Constantin Roibu, cari fu director la Oltchim chiro di 21 di an’i şi cari şi-u deadi demisia di itia a protestilor, lăcăftăa lucrătorlor s-dănăseascăprotestul căţe problemili, spuni el, va s-hibăândreapti. Premierlu Victor Ponta deadi asiguripseri că Oltchim va s-hibă privatizat. Guvernul ari zburâtăti privatizarea a ma multor societăţi cu capital di stat, cum şi ananghea s-hibăbâgat un management privat la compani naţionali, tu scupolu ali rentabilizari a lor. Anamisa di aesti s-misurăşi CFR Marfă, Metrorex, TAROM, cum şi Compania Naţională di Autostradi şi Căl’iuri.


Deftura cauză soluţionată fârâturnari ti el di ma ninti premier, Adrian Năstase


Aţel di ma ninti premierromân, Adrian Năstase, fu achitat tu dosarlu Teta Tamara” tu cari âl’i si bâga stepsu di dari aruşfeti. Deţizia ali Analtă Curti di Casaţie şi Justiţie easti definitivă şi u tâni soluţia dată di ună instanţă inferioară tu asndreu 2011. Aţea deţizie fu cutuyursitădi procurorl’i DNA, cari avea câftată 5 an’i di ahapsi ti Adrian Năstase. Tora, aţel di ma ninti premier execută pideapsa definitivă di 2 an’i di ahapsi, ţi âl’i fu datătu un dosar ligat di finanţarea ali campanie a lui prezidenţialădit 2004. Năstase fu condamnat, tu un altu dosar, la 3 an’i di ahapsi cu suspendari, ti şantaj, ama sentinţa nu easti definitivă.


Rezultati slabi la examenlu di maturitati di toamnă


După ţi prota sesiuni a bacalaureatului fu promovată di ma puţân di giumitati di elevi, maş un cirec di aţel’i cari s-au prezentată tu aestă toamnă lu tricură examenlu. Ta săl’i agiută pi tinirl’I absolvenţâ di liceu, ministrul ali Educaţie, Ecaterina Andronescu, deadi hâbari ti 2013 un examen di maturitati di ma multi turlii. Aşi, absolvenţâl’i di liceu cari vor s-intrăândreptu pi păzarea a lucrlui pot s-aleagăs-da bacalaureatlu profesional. Ecaterina Andronescu: Un insu cari aleadzi s-da bacalaureatlu profesional poati să s-toarnăpisti ună sesiuni icăpisti dauă icăatunţea cându va s-luyurseascăcă ti el easti ananghi s- treacă tu învitămintul superior. Poati săs-toarnăşi s-da examinili ângrâpsiti cari reprezintă dhiafuraua anamisa di examenlu di bacalaureat naţional şi examenlu di bacalaureat profesional”.


Fuviros accidentu di circulaţie cu un autocar românescu tu Franţă


Dumânica ţi tricu s-feaţi tu sudlu ali Franţăun fuviros accidentu di circulaţie tu cari fu agudit un autocar înmatriculat tu Românie cari purta 42 di cetăţen’i român’i ditu Spania cătăRomânia. Un român muri şi aproapea tuţalanţâ pasageri furăpliguiţ cându autocarlu si şutâ di-amplatea şi intrăpi contrasensu pi ună autostradă di ningă Marsilia. Consulatlu Gheneral ali Românie di Marsilia şi autorităţli francezi feaţiră tuti aţeali lipsiti ti turnarea acasă român’ilor. Nica di dumânică, ministerlu ti Politica cu Xeanili di Bucuresti şi-u activă Unitatea di Alertă di la Chentrul Consular di Crizi ta s-li agiută familiili aţilor agudiţ tu accidentu. Ministerlu dişcl’isi dauă linii telefoniţi di ananghi ti familiili a aţilor agudiţ tu accidentu.

Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 19.05 – 24.05.2024

Garanții di Securitati ti Românie Prezidentul ali Românie, Klaus Iohannis, dzâsi, ñiercuri, câ nu ari niți unâ fuvirseari directâ ti...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 19.05 – 24.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024

Protestili a arugațlor ditu Românie Stâmâna ahurhi cu protestul a Bloclui Național Sindical ditu Românie ș-a aților 29 di federații afiliati...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024

Stâmâna Luñinatâ Criştiñilli ortodocşi, majoritari, ş-greco-catoliț ditu România suntu, nica, tu Stâmâna Luñinatâ, prota stâmânâ...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024

Ahurhirâ anyrâpserli ti alidzerli locali ditu 9 di cirișaru Ahurhirâ, stâmâna aesta, anyrâpserli ațiloru ți au naeti tu ipothisili di edili,...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024

România easti tu Schengen, ama… România intră, dit dzuua di 31 di marțu, tu spaţiul Schengen, ama maș cu sinurli aerieni ş-maritimi. Pi...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024

Mutări electorali Coaliţia suțial-liberalâ ți cumândâseaști tora tu Româníi lu aleapsi pi yiaturlu Cătălin Cîrstoiu, directorlu a unlui...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024

Ti yiștearea a Românillei, tu Bruxelles Parlamentul Evropean apruche, gioi, unâ rezoluţíi pritu cari âlli caftâ ali Arusíi s-da nâpoi...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 03.03 – 09.03.202

Congreslu a Partillei Popularâ Evropeanâ (PPE), București Cama di 2000 di delegaț ditu 40 di vâsilii, pritu cari ş-13 şefañi di statu ş-di...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 03.03 – 09.03.202

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company