Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Protestu

Tu unâ vâsilíi cu dimucrațíi funcționalâ ș-di tradițíi, nu lipseaști s-aibâ protestu. Nu că nu lipseaști s-facâ, ama că suțietatea lipsești s-da tuti mecanismili ti cari easti ananghi, ta s-hibâ andreapti cripărli unâ-ș-unâ ți eali s-facu.

Protestu
Protestu

, 04.02.2024, 12:43

Tu unâ vâsilíi cu dimocrațíi funcționalâ ș-di tradițíi, nu lipseaști s-aibâ protestu. Nu că nu lipseaști s-facâ, ama că suțietatea lipsești s-da tuti mecanismili ti cari easti ananghi ta s-hibâ andreapti cripărli unâ-ș-unâ ți eali s-facu. Di multu chiro s-facu studii/xitâxeri ș-previziuni ta s-nu hibâ loaț dinapandica decidențâlli. Boațea a popului lipseaști s-avdâ totna, exprimarea a llei easti unâ ananghi, nu unâ excepțíi. Protestul s-fați ditu deaspiru, easti unâ aurlari pi geadei anda boațea nu easti ascultatâ tu instituții. Lipseaști s-nu mata aibâ popululu ți s-caftâ pritu protestu, iara guvernanțâlli s-nu agiungâ la ahtări pâzârâpseri.


Alepțâlli lucreadzâ pi tuti scărli di reprezentari: localu, tu hori, tu câsâbadz, ică la livel di craturi federali i landuri, suntu alepțâ la livelul a statlui, suntu ș-alepțâ la livelul di organizațíi integratoare, cata cumu easti Uniunea Europeanâ, ică di organizații reghionali cari lucreadzâ dupâ aestâ urnechi. Ițido politicâ publicâ intrâ tu menga a unlui om aleptu, votat, ți u veadi zorea s-andreagâ unâ i ma multi ditu aesti cripări.


Tiñisearea a ndrepturlor a omlui s-fați la ițido livelu di organizari a soțietatillei, subiectili icunomiți, idyea. Apârarea ș-politica externâ suntu andreapti la livelu național ș-internaționalu. Tu științili politiți ari unu prințipiu cari caftâ andridzearea a cripărlor la livelul uidisitu, ațelu ți da nai ma bunili culăi. Siyura, nu unu ministeru apufisești bâgarea di câldârmă pi unâ cali, niți vârâ primăríi/dimarhíi nu apufuseaști tu mărli achicâseri interstatali. Subsidiaritatea easti unâ virtuti di cari suțietatea contemporanâ lipseaști s-filiseascâ, totna, cu cât cama mari dișcllideari.Ș-cu tuti aetsi, protestili nu lipsescu tu vâsiliili dizvoltati, niți baremu tu vâsiliili ali Uniuni Europeanâ, ți suntu sinonimi cu prucupsearea ș-dimocrația. Taha protestili suntu ș-eali reglementati/bâgati pi aradâ pritu nomuri dimucraticu aprucheati, echilibrati, ți s-afirescu di represiuni nidimucraticâ, ama niți nu alasâ fârnulu libiru ta s-ducâ lucârli darmadan. Ș-cu tuti aesti, potestili nu lipsescu tu vâsiliili comunitari, tamamu de-acunapuda, eali suntu multu mări, epiți, amplini di buiauâ ș-halatu. Ațeali di Bruxelles a agricultorlor au unâ tradițíi mari și suntu ti anami. Giurnalișțâlli acreditaț tu capitala ali Belghíi ta sâ zburascâ ti subiecti europeni avurâ totna imaghini ahoryea di la protestili fapti cându ș-cându di agricultori.Ș-cu tuti aesti, dumenea agricolâ s-hârseaști, ditu ahurhita ali construcțíi europeanâ di unâ mengâ ahoryea ș-unâ abordari salami. Politica agricolâ comunâ, cunuscuta PAC, inși tu 1962, cându avea maș șasi state tu organizația comunitarâ europeanâ ș-easti nai ma veacllea politicâ europeanâ comunâ ți nica lucreadzâ. Tu cama di 60 di añi a PAC, s-thimillusirâ ș-furâ bâgati pi lucru multi mecanisme ți u adarâ modernâ producția agricolâ ș-bana a fermierlor. Criștearea a numirlui a vâsiliiloru membri tu UE dusi la criștearea a complexitatillei ali banâ comunitarâ, unâ oarâ cu tindearea ali dumeni a integrarillei câtâ dumenii ma năi i ma veclli. Ma multu, situația internaționalâ, baș ș-ațea di pi continentul europeanu, easti tu unâ hopâ greauâ, cu piricllu.Tu aestu contextu, protestili a agricultorlor armân parti ditu peisaj, aducândalui aspecti tut ma serti ș-ma extremi. Parislu nu easti largu di Bruxelles ș-acolo, tu capitala ali Franțíi/Galíi, protestili au unâ tradițíi ti ciudii, ama ș-un episodu ti nipistipseari, alâxitu tu “șcurtăț galbini”.Lucru nău: protestili a fermierlor s-facu ș-tu Româníi. Pari unâ politicâ europeanâ implementatâ tora ș-tu aestâ parti ali Uniuni Europeanâ. Ma s-nu eara unâ catastisi anvirinatâ, vrea s-puteam s-dzâțemu că, ți cara că România nu easti tu Schengen, protestili di turlíi agricolâ europeanâ tricurâ sinurlu fârâ cheadiț ș-agiumsirâ pânâ anvârliga di București. Tut fârâ s-hibâ nica aprucheatâ tu Schengen, România adarâ copus ș-baș ș-curbani ta s-facâ un sucțesu ditu politica europeanâ di andrupari ali Ucrainâ. Fermierlli ș-transportatorlli româñi ți adarâ protesti București ti aestu lucru âlli veadi câbati guvernanțâlli, ama Bruxelles nu s-avdi. Di itia la alti protesti di aclo ică, vahi, lipseaști s-ducâ ș-elli Bruxelles. Unâ hopâ, cându a oamiñlor va lâ si aurascâ s-filiseascâ comunicarea dimucraticâ, s-paoti s-pistipseascâ că protestul easti ș-elu unâ politicâ europeanâ comunâ.Armânipseara: Mirela Biolan

Diznău ti polimlu a dronilor
Focus Sunday, 28 January 2024

Diznău ti polimlu a dronilor

Sâ ștíi că pulematili crescu aflarea di năi tehniț ș-materiali, acțelereadzâ anvițarea...

Diznău ti polimlu a dronilor
Davos, pirmith sh-dealihea
Focus Sunday, 21 January 2024

Davos, pirmith sh-dealihea

Tu lumea politicâ ș-a ligâturlor internaționali di puteari, Davos, stațiunea ditu Alpilli elvețieñi, easti unâ andamusi a nai ma vârtoșlor...

Davos, pirmith sh-dealihea
Nai ma electorallu anu
Focus Monday, 08 January 2024

Nai ma electorallu anu

Tu Româníi, vâsilíi membrâ ali Uniuni Evropeanâ și ali NATO, sistemlu electoralu da patru turlíi di alidzeri naționali. Prota chi prota va...

Nai ma electorallu anu
Un anu di focu şi sãndzã
Focus Thursday, 04 January 2024

Un anu di focu şi sãndzã

Anlu sbitiseaşti cu disvãrtearea a aţiloru dauã polimi, aţelu ditu Ucraina şi aţelu ditu...

Un anu di focu şi sãndzã
Focus Thursday, 28 December 2023

Cumitia ți u-alâxi lumea

România easti prota vâsilii dit Apirita ali Evropâ ți intră sum un reghim comunistu di turlii stalinistâ, dupâ Doilu Polimu, ş-easti ațea...

Cumitia ți u-alâxi lumea
Focus Tuesday, 19 December 2023

Cumitia Româñã

După 34 di añi, știm, icã ași cumu pistipsimu, ti Cumitia româñă ditu andreu 1989. Pastorul reformat maghiar Laszlo Tokes di Timișoara avea...

Cumitia Româñã
Focus Sunday, 19 November 2023

Dzua a Culturăl’ei Națională, în România

La 16 brumar/noiembriu 2010, parlamentarili români adopta un proiectu di nom prin care 15 ianuariu, dzua nașterilei a poetului Mihai Eminescu,...

Dzua a Culturăl’ei Națională, în România
Focus Monday, 02 October 2023

Arifugarea-a Armeñiloru

Cărvăñi tsi nu au bitisită, cu bănători armeañi, ţi stragu azvarna, ama cu oamiñi dupu elli armãtusiţ. Acă vahi va smindueşţă că...

Arifugarea-a Armeñiloru

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company