Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Andridzeri fiscali tru România

Tru România, proiectul di alăxeari a Codlui Fiscal fu publicat şi agiumsi tru debatu publicu.

Andridzeri fiscali tru România
Andridzeri fiscali tru România

, 06.07.2022, 17:27

Ministerlu a Finanţelor di București adusi tru dibatlu publicu proiectul di alăxeari a Codului Fiscal, cari lipsea s’hibă adoptat di Executiv stămâna yinitoare. Aestu pruveadi creaştirea a impozitelor tră amintatiţli ditu agiocuri cu tihea, criştearea a accizelor la ţigări şi biuturi alcoolice, ñicurarea plafonului până la cari s’facu licşurări fiscale tru construcţii, agricultură şi tru industria alimentară, trădzearea mănă di la impozitul specific tru domeniul HoReCa – hoteluri, restaurante, cafenele – şi turnarea la impozitarea pe ţifra di emburl4ki. Tuti aesti misuri va s’bagă tru practico di la 1 agustu.Documentul ari şi unu şingiru di pruvidiri cari s’bagă tru lucru ditu ahuhrita a anlui ţi yini. Ntră aestea s’ar4dăpsescu creastirea a impozitului pe dividindi di la 5 la 8 procente şi alăxearea a criteriilor tră ncadrerea tru categoria microntreprindirilor, pritu ñîcurarea a praglui ti veniturli amintati tru anlu precedint di la un milion di euro la 500 di ñilli di euro, cum şi instituirea condiţiillei ca microntreprindirea s’aibă minimum un lucrătoru cu contractu activ.Tutunăoară, ahuhrinda cu 1 di yinaru 2023, cota di TVA creaşti di la 5 la 9% emu tră livrarea di alimente, inclusiv biuturi, emu şi tră serviciile di restaurant şi di catering, ama şi tră activităţile di cazare hotelieră. Proiectul pripune şi alăxearea a impozitului pe clădiri.Di altă parte, izvuri guvernamentale zburăscu şi ti posibilitatea că pot s’crească pensiili, tut di la ahuhrita a anlui viitor cu un procent aprukeatu di atelu ali inflaţie.Proiectul di alăxeari a Codului Fiscal fu unu di subiectele abordate tru cadrul a unei conferinţei di presă ţănută di prezidintul Klaus Iohannis. El spusi că easti ananghi di ună modirnizare ti tut cadrul fiscal şi cundille că zbură cu premierul liberal Nicolae Ciucă şi cu miniştrii di resort ti aestu lucru. Şeful statului cundille că nu s’discută ti niţi unu impozit şi niti ună taxă tră oamiñilli di arada, că maş ti situaţii cari nu eara reglementate până tru aestu kiro.


Klaus Iohannis: “Eu ălli plăcărsiiu s’li mindueasscă multu ghini, s’nu aibă ună fortumă suplimentară tră oamenii di arada, s’nu aibă ună inhibiţie tră afaceri, că s’aibă ună corecţie cari faţi s’hibă cama transparenti lucărli, ma corecte şi cari, neise, duc la ună ma bună colectare a păradzloru tră bugetlu di stat, ună ma bună colectare nsimnănda că s’ñicureadză evaziunea fiscală.”Tru aestu kiro, nu ari un plan tră intrarea ali Românie tru un procediu di sirţălle, nica spusi prezidintulu, cari exighisi că misurli di aestă turlie loati tru kirolu a crizăllei economiţi ditu 2009 nu avură un rezultat bun. Tutunăoară, el feaţi timbihi că Statul român nu poate s’ahărdzească dipu mulţă păradz ti compensari scunkirea a carburanţilor, tru ditrimentul a investiţiilor, cari suntu anănghisiti. Preidintul spusi ă easti haristusitu di lucărlu a Guvernului şi cundille că membrilli a Cabinetlui lucrară cu hăiri si ndreapisră multi probleme.


Autoru: Mihai Pelin


Armânipsearia: Taşcu LalaFoto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea...

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri...

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali...

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company