Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, Bucureștiul ș-Chișinăulu yiurtusirâ irinea ș-unitatea tu Evropâ.

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

, 16.05.2024, 00:07

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu. Aestâ dzuuâ ari ș-unâ noimâ istoricâ ahoryea ti româñi, câțe easti adusâ aminti Dzuua anda fu aspusâ Independenţa di Stat. Tu mesajlu pitricut ti Dzuua a Evropâllei, prezidentul Klaus Iohannis dzâsi că evropeañilli vor ta s-bâneadzâ tu suțităț libiri/elefteri, cu stat di ndreptu funcţional, iu ndrepturli ş-libirtăţli suntu tiñisiti. Uidisit cu spusa a lui, ‘problemili di tora scot tu migdani că u avem borgea andicra di alanțâ oamiñi ta s-u țânemu irinea pi continentu, iara nai ma siyura culai easti fâțearea ma sânâtoasâ a construcţillei evropeanâ ş-ânvârtușearea a unitatillei anamisa di miletea a noastâ’.
Tu arada a lui, premierlu Marcel Ciolacu adusi aminti că, dupâ aderarea la Uniuni, România s-hârsi di cama di 64 di miliardi di evradz ditu fonduri evropeani, pâradz ți âlli si deadirâ, ma mulțâ andicra di suma acutotalui ți u deadi ea la bugetlu ali UE. Tu unâ emisiuni la Radio România, Iulia Matei, ambasador ş-reprezentantu permanentu ali Românie pi ninga UE, cundille că unitatea easti clleaia ti unâ Evropâ vârtoasâ.
Iulia Matei: Ma s-mutrim niheamâ nâpoi ș-ma multu tu añilli ditu soni putem s-videm că avem deadun un singir di rezultati ți, vahi altâ turlii va nâ pârea zori ti umpleari și, vahi, imposibili. Ş-aoa mindueascu prota ș-prota că Uniunea agiumsi un actor geopolitic ma vârtos. Scoasim tu migdani că himu un partener di pistusini ti Ucraina, tu contextul anda easti atacatâ di Arusie, ama ș-ti loarea aluștor apofasi istoriți ți angreacâ multu ligati di dișcllidearea a pâzârâpserlor di aderari cu Ucraina ș-cu Republica Moldova.
Arcul di Triumf di Bucureşti fu luñinat tu ñirlu tu dzuua di 9 di mai, dicsearâ, ta s-yiurtuseascâ Dzuua ali Evropâ, iara hlambura ali UE fu proiectatâ pi faţada a Pâlatillei a Parlamentului. Tu mărlli câsâbadz, Dzuua ali Evropâ fu yiurtusitâ cu paradi militari și momenti artistiți.
Și Chişinâu furâ yiurtusiti em Dzuua ali Evropâ, em ațea a Azvindzearillei. Maia Sandu, membrâ a chivernisillei ş-a leghislativlui, bâgă chitchi/lilici la memorialul Eternitati, ti aduțearea a minti a aților câdzuţ tu Doilu Polim Mondial. S-feați ș-unâ țeremonie ahoryea tu pâzarea ditu mesea a Chișinăului, dinintea a prezidentâllei ş-a comisarlui evropean ti buget şi administraţie, Johannes Hahn, ți tu vizitâ tu Republica Moldova.
9 fi mai 1945 fu prota dzuuâ di irini tu Evropa dupâ Doilu Polim Mondial, ti cari canâ nu poati sâ zburascu cu haraua a azvindzearillei, di cara tora him martorilli a unlui nău polim tu Evropa, dzâsi Maia Sandu anda zburâ tu Pâzarea ali Mari Adunari Naţionalâ. Ea cundille hâirli ți va li aducâ apruchearea tu Uniuni, pritu cari nai ma marea garanţie hiindalui irinea ș-securitatea naţionalâ.
Maia Sandu: Noi nu vrem s-neamu iuva, noi vrem s-armânem acasâ, iara acasâ s-hibâ Uniunea Evropeanâ. Ti mulțâ añi, Uniunea Evropeanâ, Moldova evropeanâ! „
Dzuua a Evropâelli easti dzuua anda âlli tiñisim tuț ațelli ți u vor ş-u apărâ Uniunea Evropeanâ, irinea, stabilitatea ş-prucupseara pi continentul a nostu, tamam ș-țetăţeañilli ali Republicâ Moldova”, dzâsi, tu arada lui, comisarlu evropean Johannes Hahn.

Autor: Daniela Budu
Apriduțearea: Mirela Sima Biolan

Foto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea...

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri...

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali...

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company