Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Victoríi anustâ ti Simona Halep

Simona Halep, di farâ armâneascâ, poati s-turnâ cânțido pi teren/chilimea veardi di agiocu, di cara âlli si ñicură cabaia suspendarea ti dopaj ți âlli so avea datâ.

Simona Halep / Foto: Agerpres
Simona Halep / Foto: Agerpres

și , 13.03.2024, 22:21

Inși ghini, pi ihtibari, dupâ nai ma greulu meci ditu bana a marillei giucâtoari românâ di tenis Simona Halep, aşi cumu ea ișiși dzâsi, ațel tu cari lipsea sâ scoatâ tu migdani, dinintea a auzaţiilor di dopaj, că fu tutâ bana unâ sportivâ chischinâ. Tribunalul di Arbitraj Sportiv di Lausanne apruche apelul faptu di Halep şâlli scâdzu la nauâ meși suspendarea di patru ani datu di Aghenţia Internaţionalâ ti Integritatea a Tenislui. Suspendarea fu apufusitâ ti dauâ ași-spusi delicti sportivi – prezenţa tu urinâ ali unâ substanţâ niaprucheatâ/dânâsitâ ş-lucri nibâgati pi aradâ tu paşaportea biologhicâ.

 

La giudicata TAS, românca nu s-âncuntră anda âlloi dzâsirâ că u avea borgea s-mutreascâ maca intrâ vârâ substanţâ dânâsitâ tu truplu a llei, ama scoasi tu padi că nu avu ahtari naeti ş-dzâsi că testul pozitiv fu rezultatlu ali unâ contaminari a suplimentului alimentar ți lu folosi tu augustu 2022 cu ațea substanţâ dânâsitâ.

 

Uidisitu cu TAS, Halep scoasi tu migdani că ațea câlcari a nomlui di doping u feați fârâ canâ naeti. Suspendarea s-dizvârtea ditu sumedru 2022, ași că Simona Halep, ți nu mata lo parti la nițci unâ astrițeari di aproapea unu anu ş-giumitati, poati s-intrâ diznău, cânțido, tu circuit.

 

Reacţia ali românâ vini cușia: tu unâ postari pi Instagram, ea dzâsi câ andrupâmintul dipu mari ditu partea a tâtâloru româñloru âlli feați ma vârtoasâ apofasea ş-u agiută ta s-alumtâ ti aestâ cauzâ pânâ la unâ concluzíi ndreaptâ şi cu nâmuzi. ”Tu aestâ călătoríi cu cripări, pistea mea armasi idyea tu integritatea a averului ş-tu prințipiili a-ndriptatillei ți fu farlu a meu. Acă mi-ncuntrai cu acuzaţii ți atimusescu ş-cu unâ opoziţíi mari, spiritlu a meu armasi amplinu di ihtibari, ancorat tu cândâseara că escu unu sportiv chischinu. Aestâ duchimuseari fu unâ provâ a rezistenţâllei, iara azvindzeara a averlui easti unâ reabilitari dulți-anustâ, cari, a că vini amânatu, mi hârsi multu”, mârtirisi liderlu mondialu di ma ninti.

 

Mări campioñi ditu lumea a tenislui, cata cumu Chris Evert ş-Boris Becker, s-hârsirâ di scâdeaea a suspendarillei ş-turnarea iruși a românâllei tu circuitul WTA. Antrenorlu Patrick Mouratoglou, cu cari Simona Halep lucră anda fu testatâ pozitiv ş-ti cari fañlli u câtiyursescu ș-dzâcu că di itia a lui s-feați aestu episod dureros ditu bana ş-cariera a campioanâllei, zburâ ti nindriptatea multu mari ți âlli si feați a agiucâtoarillei.

 

Simona Halep amintă alumta ti imaghini, ama ari nica unâ ti chirerli materiali ditu chirolu anda fu suspendatâ. Ea deadi tu giudico compania canadianâ ți adră  suplimentili nutriţionali di itia ispetea a curi mindueaști că fu testatâ pozitiv ş-caftâ despâgubiri/sâ-lli si pâlteascâ 10 miliuni di dolari.

 

Pi planu sportiv, analişțâlli sunt di câbuli că Simona, la cama di 32 di añi, ari te-alinari unu munti ta s-intrâ diznău tu toplu a tenislui profesionistu. Tut elli luyursescu, ama, că  forţa mentalâ ş-calitatea sportivâ excepţionalâ, cari i-adus azvindzearea la Roland Garros ş-Wimbledon, alti cama di 20 trofei ş-protlu loc mondialu, pot s-hibâ pindzurlu ti turnarea a llei tu elitâ.

 

Autoru: Ștefan Stoica

Apriduțearea: Mirela Sima Biolan

Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Foto: AEP
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
www.facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA

Prezidentul american Joe Biden âlli hâristusi ali Românie ti borgea ți ș-u lo andicra di NATO tu aeșțâ 20 añi di anda agiumsi membrâ a...

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA
Oaspiţ la microfonlu RRI Friday, 10 May 2024

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

Tu 2024, Paștili fu yiurtusitu tu Românie tu idyea stâmânâ cu dzuua di 1 di Mai, ași că româñilli avurâ unâ vacanțâ di ndauâ dzâli....

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 02 May 2024

România tru minivacanţă

  Aprucheata aşi-număsităllei Dzuuă a Lucărlui, 1 di mai, di Paştili a ortodocşilor, confesiuni majoritară tru România, yiurtusitu tru...

România tru minivacanţă

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company