Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Gheorghi Hulianov

Gheorghi HulianovYioryi Hulianov, pi numa armânească Gheorghi al Hulianj Grâmusteanlu, easti faptu tu câsâbălu Samocov, tu Vâryârie, meslu augustu tu dzua 28 anlu 1932. Doi an’i după ţi s-feaţi, familia a lui s-dusi s-bâneadză Peştera. Aclo Ghiorghi scoasi şcoala primară, dapoia nviţă patru an’i la Liceulu Românescu di Sofia. Câţe Liceulu fu ncl’is s-turnă Peştera iu bitisi Liceulu Agricol cu specialitatea tâtumi. Lucră casier ş-prâmâteftu pi tutipută ş-tora iasti tu pensie.

Gheorghi al Hulianj easti fondator a protâl’ei Suţată Armânească Peştera, iu fu prezidentu pân tu anlu 2000 ş-tora easti viceprezidentu. Tu anlu 2007 Bucureşti, la ed. ali Fundaţie Culturalâ Armâneascâ “Sf.Ana”, di Bucuresti alj fu tipusita cartea “Vrearea ti armânami”

Ma nghios va dam andaua poezii dit ciclul “ Bana ficiureascâ” ş-dit alti ândauâ cicluri dit aesta carte di ţi zburăscu ti chirolu di iarnâ cu haraua s-cu caimadzli a lui. Aesti poezii scotu tu migdani marea vreari ţi u ari autorlu ti ficiuriţ ş-ti dulţili grai di dadă.

Vini iarna

Vini iarna tsi u vremu

Sh-fâr di ea tsi nu putemu

Neauâ s-da noi ashtiptămu

Zbuldzari mări di ea s-adrămu

Cu săniili s-archishurămu

Sh-mult cu ea noi s-n-agiucămu

Fatsâli s-nâ arusheascâ

Ca meari s-anghiliceascâ

S-nâ adunămu shi s-nâ agiucămu

Pânâ noaptea s-nâ bâgămu

Noaptea tu yis s-u nyisămu

Di ea s-nu nâ alâsămu.

Neauâ, neauâ, tutu s-da neauâ

S-hibâ iarna multu greauâ

Câ noi njtslji tuts u vremu

Di ea nu nâ sâturâmu.Iarna tu pâduri

Bunâ neauâ acâtsă

Harauâ multâ-alasă

Pitu pâdurea atsea di chinu

Tuti priciurli s-avinu

Alagâ nu dânâsescu

Di neauâ âshi si hârsescu

Ljipuricilu atselu njicu

S-cutuvâleashti ca himunicu

Vulpea-ansari shi s-hârseashti

Âlj greashti s- toarnâ s-lja punga

S-ducâ la hanea ditu pâduri

Ta s’ancupârâ amuri

Elu arâdi, s-pizuiashti

Vulpea nu u pistipseashti

Câ pi ea –can pisti nu-ari

Sh-easti vulpi urutâ-ahtari

Vivritsa-lj da a lui minti

Ca-lu-ari sots di cama ninti

Fudz, ascundi-ti iuva

S-nu poatâ ta s-ti aflâ ea

Puilu yeatru ditu pâduri

Ciucuteashti.-adarâ guvi

Yitripseashti cafi pomu

Tsi-lj aputursitu di ponu

Ashi-lj ascapâ tuts atselji

Lândzidz ponj shi cu bilei

Di lângori elu lj-arieashti

Sh-di iernjii tsi-lj au lj-aspâstreashti

Iasi sh-luplu-atselu urutu

Tsi easti di tuts nivrutu

Marji dintsâ cârtsâneashti

Varâ s-mâcâ elu mutreashti

Maea ursa ma s-bâgă

Tu casa a ljei s- apridună

Va s-doarmâ multu sh-va s-ashteaptâ

Panâ prumveara va-u dishteaptâ.SHUIRÂ VIMTUL

Shuirâ vintul ca turbat

Tu pâdurea atsea di brad

Ma sh-un pulju âncârligat

Shadi pi pom ca vâtâmat

Cu peanili-i ancucushat

Di arcoari-i ca ngljitsat

Câ iarna arauâ lu acâtsă

Nu-l njilui el Dumnidză

Neaua ponjlji lj-anvâli

Padea tutâ u alghi

Shadi el singur pi pomu

Ca agârshit di soe omu

Greauâ banâ lu ashteaptâ

Nu sâ shtii mâni ma s- dishteaptâ

Pe lumachea atsea di bradu

Poati s-armânâ ngljitsatuVini iarna

Mari neauâ ahurhi

Padea tutâ u alghi

Mari arcoari acâtsă

Loclu tutu lu angljitsă

Pâdurea armasi pustâ tutâ

Sh-easti ea has ca amutâ

Nu-ari boatsi tsiva s-avdâ

Nitsi s-greascâ vârâ pi pravdâ

Mash-puljlu yeatru nsus pi pomu

Ciucuteashti ca vârnâ omu

Loclu lândzid ahuleashti

Sh-di lângori ponjlji yitripseashti

Neaua albâ tsi ahurhi

Sâptâmânâ nu dânâsi

Fciorlji tuts âlj si hârsescu

Sh-pit ea elj s-cutuvâlescu

Fatsâli lâ arushirâ

Canda s-la foc cu mari pirâ

Mânjli lâ anvinitsârâ

Sh-nârli a tutulor la curâ

Ama tsiva nu duchescu

Sh-a neauâljei âlj si hârsescu

Mânj sh-cicioari lâ amurtsârâ

Ti prândzu sh-tsinâ nu s-duchirâ

Ashi dzua s-dipisi

Sh-cum tricu can nu s-duchi

Vini noaptea,vini oara

Tuts ti somnu si apridnarâ

DA NEAUÂPitu ugeacuri fumu tutu easi

Cafi omu chiumbelu-apreasi

Iarnâ arauâ n-acâtsă

Locu fârâ neauâ nu-alâsă

Casili sunu tuti alghiti

Ca-nveasti s-arâdâpsiti

Unâ-alantâ eali s-mutrescu

Sh-câsâbâlu mushutsăscu

Neaua da, nu dânâseashti

Loclu cu-albâ doagâ-ânveashti

Fciori shi-aushi pitu gemuri mtrescu

Sh-di neauâ tuts si hârsescu

Câ tu iarna aestâ-aratsi

Nu va s-aibâ dipu fârmatsi

Va s-doarmâ cu groasâ doagâ

Sh-leamni tu chiumbe va s-bagâFciorlji va s-adarâ omu

Ca-tu pâduri groslu pomu

Va s-adunâ zbuldzâri mări

Ti capu, numiri, sh-pâltări

Iarna, noaptea-i multu mari

Shi-ari chiro ti-azburari

Yinu aroshu bunu ti beari

Sh-cântits multi ti cântari

Poati s-facâ sh-numtâ mari

S-hearbâ mâcâri tu câldari

S-mâcâ s-gioacâ shi s-hârseascâ

S-bea yinu, s-dzâcâ: s-anchirdâseascâ

Ashi iarna cama lishoru

Va u treacâ cu dulsi zboru

Cu cântitsi sh-cu harei

Va s-hibâ ghini sh-hârâcochi elj!

Omu di neauâ

Aidets ficiurits,

Di neauâ omu s-adrămu

Nâ câciulâ laie

Pi capu sâ-lj bâgămuMeturâ tu mânâ

Noi sâ-lj uidusimu

Sh-oclji, nari sh-gurâ

Noi s-nu li-agârshimu

Bunâ, bunâ dzuua

Noi tuts sâ-lj dzâtsemu

La sculia mari

Tahina cându nidzemu

Noaptea tutâ singuru

Noi va-lu alâsămu

Sh-tu yisli a noastri

Tuts va lu nyisămu.Iarnâ arauâ

Iarnâ arauâ n-acâtsă

Locu fârâ neauâ nu-alâsă

Pitu ugeacuri fumu tutu easi

Cafi omu chiumbelu apreasi

Casili suntu tuti alghiti

Ca-nveasti s-arâdâpsiti

Unâ-alantâ eali s-mutrescu

Sh-câsâbâlu mushutsăscu

Neaua da, nu dânâseashti

Loclu cu-albâ doagâ-anveashti

Fciori shi-aushi pitu gemuri mutrescu

Sh-di neauâ tuts si hârsescu

Câ tu earna-aestâ-aratsi

Nu va s-aibâ dipu fârmatsi

Va s-doarmâ cu groasa doagâ

Sh-leamni tu chiumbe va s-bagâ

Fciorlji va s-adarâ omu

Ca-tu pâduri groslu pomu

Va s-adunâ zbuldzâri mări

Ti capu, numiri, sh-pâltări

Iarna, noaptea-i multu mari

Shi-ari chiro ti-azburari

Yinlu aroshu bunu i ti beari

Sh-cântits multi ti cântari

Poati s-facâ sh-numtâ mari

S-hearbâ mâcări tu câldari

S-mâcâ s-gioacâ shi s-hârseascâ

S-bea yinu, s-dzâcâ: s-anchirdâseascâAshi iarna cama lishoru

Va u treacâ cu dulsi zboru

Cu cântits sh-cu harei

Va s-hibâ ghini sh-hârâcochi elji!

, 07.02.2013, 10:22Autor: Irina Paris
Audio–>

Scriitori armân'i Thursday, 22 February 2024

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)

MIHAIL G. BOIAGI easti unlu di proţl’ii gramaticean’i tu Balcan. Nu-avemu multi hâbãri trâ bana alu Boiagi. Stimu câ s-amintã Budapesta, tu...

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
Scriitori armân'i Thursday, 02 February 2023

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)

MIHAIL G. BOIAGI easti unlu di proţl’ii gramaticean’i tu Balcan. Nu-avemu multi hâbãri trâ bana alu Boiagi. Stimu câ s-amintã Budapesta, tu...

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
Scriitorlu Cola Fudulea
Scriitori armân'i Tuesday, 04 January 2022

Scriitorlu Cola Fudulea

Masti zuyrâpsiti di prof.dr. Maria Pariza, prof.dr. Mariana Bara şi poeta Kira Iorgoveanu Mantsu: Dit CALEIDOSCOP AROMAN...

Scriitorlu Cola Fudulea
In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)
Scriitori armân'i Tuesday, 08 December 2020

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)

Avocatlu Atanasie Nasta, ţi purta di n’ic unâ pleagâ tru suflit faptâ di chirearea a paradhislui a locurloru armâneşti ditu Pindu, mindui ca...

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)
Scriitori armân'i Sunday, 17 May 2020

In Memoriam Lucian Blaga (09.05.1895 – 06.05. 1961)

Meslu aestu s-umplu 123 di ani di anda s-aminta Lucian Blaga (09.05.1895 — 06.05. 1961).Lucian Blaga easti un di mărl’i filozofi sh-un di...

In Memoriam Lucian Blaga (09.05.1895 – 06.05. 1961)
Scriitori armân'i Tuesday, 05 May 2020

Scriitori armân’i di aieri si di adză: Vanghiu Dzega

Tu 4-li di augustu, poetlu armân Vanghiu Dzega umplu 46 di an’i. Ti aţea, tu emisiunea a noastrâ di tora seara nâ minduim ş-vâ spunem ti bana...

Scriitori armân’i di aieri si di adză: Vanghiu Dzega
Scriitori armân'i Wednesday, 05 February 2020

Hristu Cândroveanu (05.02.1928 – 09.12.2013)

Hristu Cândroveanu s-amintă tu 5 di şcurtu 1928, Babuc, giudeţlu Durostor, Cadrilater – poet, prozator, traducător, publicistu şi critic...

Hristu Cândroveanu (05.02.1928 – 09.12.2013)
Scriitori armân'i Thursday, 09 January 2020

In Memoriam GEORGE PERDICHI (22.05.1912/1913 Perivole, Grecia – 1957/1964/1

George Perdichi s-amintă tu 1913 (H. C. şi K.I.) ică la 22 di mai 1912 (RLSA 1996) tu hoara Perivole dit munţăl’i a Pindului, tu nordul ali...

In Memoriam GEORGE PERDICHI (22.05.1912/1913 Perivole, Grecia – 1957/1964/1

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company