Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

In Memoriam GEORGE PERDICHI (22.05.1912/1913 Perivole, Grecia – 1957/1964/1

George Perdichi s-amintă tu 1913 (H. C. şi K.I.) ică la 22 di mai 1912 (RLSA 1996) tu hoara Perivole dit munţăl’i a Pindului, tu nordul ali Gărţie di ază.

, 09.01.2020, 08:18


Anviţă la şcoala finanţată di statlu român tru hoara iu s‘amintă. Tricu deapoa la gimnaziul di Grebena ţi agiumsi ma amănatu liceu, la revista a curi – Lumina – coloboră. Bucureşti bitiseaşti cursurli a Facultatil’ei di Literi şi Filosofie.

Emigreadză tru SUA, New York, iu va s’moară oarfănu şi lăndzidu tu 1957 (H. C. şi K. I.) ică tru 1964 (N. S. Balamaci: Farşărotul) ică la 10 di andreu 1966 (RLSA 1996), cu nostalgia a locurloru I s’amintă şi a aţiloru româneşti.
Poeziile Dupu cumu s-veadi (După cum se vedi), Mulţî gioni tri tini s-da (Mulţi flăcăi tru jurul tău), Icoana vislui murărrescu (Icoana visului morăresc), Căndila vrearilei (Căndila iubirii), Xeanili (Străinătăţile), O, vulture! (O, vulture!) alănciră ti prota oară tru 1939, tru tomlu Grailu a gianlui.Grai di moarti (Graiul fiinţei.Grai di moarte).

Tut tru chirolu a banăl’ei tru România l’i-alănci tomlu di poezii Luţeafirlu şi numta al Şumbă.

Idyili poezii şi fragmenti dit poezia Ciceroana (Ciceroana) alănciră tru 1985, tru antologia al Hristu Cândroveanu şi a Kirăl’ei Iorgoveanu, cu transpuneari tru română di KIRA IORGOVEANU.

Tru SUA edită pi păradzl’I a lui tomlu di poezii Poemili a Hoară-ljiei di Pri-Vali.


Tru 1991, Pascal Marcu, ccusurinlu ver a lui a curi l’i-avea alăsată manuscrisili, publică tomlu Poezii alepti. După moartea al Pascal Marcu, sora aiştui, Chira Marcu Mihai va s’aflâ şi va sâ scoată tu videală tru manuiscris piesa di teatru tru trei acti Shula picurarlu.


Tru anlu 2000 l’i-alănceaşti Izvuri di bană tru trei tomuri.
Nick S.Balamace îl’i postă pi saitul Farşărotul poezia Dipărtarea, cu ună apriduţeari tru engleză.

Site-lu Aromânii ălu acaţă tu isapi tru categoria a poeţlor aromân’i modern’i.


Hristu Cândroveanu îlu caracteriza ca temperamental, entuziast şi chiar exaltat, di dukea că avea mirakea şi nâdia s-agiungă un altu Eminescu – tru grai aromân şi că aprăftăsi “s-hibă maşi ţiva dit Coşbuc şi Alecsandri. Influenţi dit aţel’I trei mări clasiţ români s’vedu tru Icoana vislui murărescu (o idilă adolescentină), Dupu cumu s-veadi (un gazel tru intenţie) şi Mulţî gioni tri tine s-da (accente erotiţi coşbuţieani) şi, respectiv, Ciceroana (poem lung di exaltare patriotică di tiplu a Gintei latine).

Hristu Cândroveanu veadi tru opera al George Perdichi adivărate texte di substanţă, cum easti Xeanile, poezie di instrăinare, tru cari poetlu ştie să da boaţi/ glas a unui complexu şi nfiorat sentimentu di frustrare a aţiloru ţi sunt utu ananghi s’fugă tu xinitie alargu di casă şi familie.


Hristu Cândroveanu lugurseaşti că George Perdichi ari dukearea a limbălei şi ună mari axie ti adrari stihurli tipică al Alecsandri, fără s’ascăpa ama di ună tadi licşurari a scrislui, poemili a lui tru aromână hiinda dukiti la lectură ca imperfecţiuni di expresie.

Idyiul Hristu Cândroveanu aprecia că tru transpunerli tru aromână dit Eminescu, George Perdichi si năstreaţi pi elu işişi, di agiundzi s-adară admirabile echivalenţe ca tru Luceafărul, O, rămâi, Sara pe deal, Lacul, Pe lângă plopii fără soţ, La steaua, Cu mine zilele ţi-adaugi, Mortua est, Melancolie, O, mamă…, Şi dacă…. Mai am un singur dor, Glossă, Scrisoarea I. Ghivăsitorlu aromân li treaţi aesti poeme eminesciene cu sentimentul că easti dinintea a născăntor creaţii dit caplu a loclui scrise tru dialectu.Armãnipsearea: Taşcu Lala

Scriitori armân'i Thursday, 22 February 2024

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)

MIHAIL G. BOIAGI easti unlu di proţl’ii gramaticean’i tu Balcan. Nu-avemu multi hâbãri trâ bana alu Boiagi. Stimu câ s-amintã Budapesta, tu...

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
Scriitori armân'i Thursday, 02 February 2023

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)

MIHAIL G. BOIAGI easti unlu di proţl’ii gramaticean’i tu Balcan. Nu-avemu multi hâbãri trâ bana alu Boiagi. Stimu câ s-amintã Budapesta, tu...

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
Scriitorlu Cola Fudulea
Scriitori armân'i Tuesday, 04 January 2022

Scriitorlu Cola Fudulea

Masti zuyrâpsiti di prof.dr. Maria Pariza, prof.dr. Mariana Bara şi poeta Kira Iorgoveanu Mantsu: Dit CALEIDOSCOP AROMAN...

Scriitorlu Cola Fudulea
In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)
Scriitori armân'i Tuesday, 08 December 2020

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)

Avocatlu Atanasie Nasta, ţi purta di n’ic unâ pleagâ tru suflit faptâ di chirearea a paradhislui a locurloru armâneşti ditu Pindu, mindui ca...

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)
Scriitori armân'i Sunday, 17 May 2020

In Memoriam Lucian Blaga (09.05.1895 – 06.05. 1961)

Meslu aestu s-umplu 123 di ani di anda s-aminta Lucian Blaga (09.05.1895 — 06.05. 1961).Lucian Blaga easti un di mărl’i filozofi sh-un di...

In Memoriam Lucian Blaga (09.05.1895 – 06.05. 1961)
Scriitori armân'i Tuesday, 05 May 2020

Scriitori armân’i di aieri si di adză: Vanghiu Dzega

Tu 4-li di augustu, poetlu armân Vanghiu Dzega umplu 46 di an’i. Ti aţea, tu emisiunea a noastrâ di tora seara nâ minduim ş-vâ spunem ti bana...

Scriitori armân’i di aieri si di adză: Vanghiu Dzega
Scriitori armân'i Wednesday, 05 February 2020

Hristu Cândroveanu (05.02.1928 – 09.12.2013)

Hristu Cândroveanu s-amintă tu 5 di şcurtu 1928, Babuc, giudeţlu Durostor, Cadrilater – poet, prozator, traducător, publicistu şi critic...

Hristu Cândroveanu (05.02.1928 – 09.12.2013)
Scriitori armân'i Thursday, 09 January 2020

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)

Avocatlu Atanasie Nasta, ţi purta di n’ic unâ pleagâ tru suflit faptâ di chirearea a paradhislui a locurloru armâneşti ditu Pindu, mindui ca...

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company