Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

In Memoriam Lucian Blaga (09.05.1895 – 06.05. 1961)

Meslu aestu s-umplu 123 di ani di anda s-aminta Lucian Blaga (09.05.1895 — 06.05. 1961).Lucian Blaga easti un di mărl’i filozofi sh-un di nai ma mărl’i poets tsi l’i-avu România tru prota giumitati a sec.20. Tru aradha a rubrical’ei a noastră di tora seara va vă ghivăsim dit volumlu “Puizii aleapti”, tipusit la editura CARTEA AROMANA, tu anlu 1995, tu cari Ionel Zeană aduse pi armâneasti nai ma musatili poezii dit opera aistui poet cu hari, ti dupu dada eara di fara armâneasca, dit familia Moga vinită tu Românie di Moscopole tu işita a sec.18. Va vă ghivăsim şi ândauă di apriduţerli simnati di Hristu Cândrovanu tu “Antologhia ali poezie româneascâ clasică şi modernă pi grailu armânescu.”, ţi işi Bucureşti la ed.”Dimândarea Pârintească, tu anlu 2003.

In Memoriam Lucian Blaga (09.05.1895 – 06.05. 1961)
In Memoriam Lucian Blaga (09.05.1895 – 06.05. 1961)

, 17.05.2020, 17:12


Lucian Blaga easti un poet liric meditativ sh-tru multi dit poeziili a lui s-aducheasti marea vreari ti u avu ti filozofie.


Poetlu s-filozoflu Blaga pistipseasti că hoara easte loclu vluyisitu di Dumnidză iu s-amintă si nica băneadză “matricea stilistică” a suflitlui românescu .(intră poezia “Suflitlu a hoarăl’ei ” – pag.67)


Ca iti mari poet năs yilipsi tru lirica a lui tuti themili ti frimtară di totna mintea si suflitlu a omlui: vrearea, bana, moartea, materia, spiritlu, dhialoglu a omlui cu Dumnidzălu, ciudia a lui dinăintea a nisenlor a fisil’ei. Tuti aesti suntu ncl’gati tu un universu liric orighinal ti hărseasti suflitlu s-lu măyipseasti cu pruspitsăl’ia a imaghinlor si a metaforilor .


Maca tu tinireată năs ufilisi stihlu albu s-libir, ti-li părea ma uidisitu ti aspunearea a idheilor filozofiti, cu tritearea a anlor , Blaga s-turnă cătră formili, simetria si armonia a poeziil’ei clasică .


Ti jali Lucian Blaga muri fără s-agiungă s-veadă dzeniurle a Pindului iu bănară străpăpănl’i a lui. Ama poeziile a lui, tricuti pi armneasti pot s-hibă ază ghivăsite di armnil’i di tută lumea prit pidimolu si harea a poeţlor armân’i Ionel Zeană şi Hristu Cândroveanu. S-avdzăm ma largu ăndauă dit aesti poezii.RRI – Sectia Armaneasca


Scriitori armân'i Thursday, 22 February 2024

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)

MIHAIL G. BOIAGI easti unlu di proţl’ii gramaticean’i tu Balcan. Nu-avemu multi hâbãri trâ bana alu Boiagi. Stimu câ s-amintã Budapesta, tu...

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
Scriitori armân'i Thursday, 02 February 2023

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)

MIHAIL G. BOIAGI easti unlu di proţl’ii gramaticean’i tu Balcan. Nu-avemu multi hâbãri trâ bana alu Boiagi. Stimu câ s-amintã Budapesta, tu...

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
Scriitorlu Cola Fudulea
Scriitori armân'i Tuesday, 04 January 2022

Scriitorlu Cola Fudulea

Masti zuyrâpsiti di prof.dr. Maria Pariza, prof.dr. Mariana Bara şi poeta Kira Iorgoveanu Mantsu: Dit CALEIDOSCOP AROMAN...

Scriitorlu Cola Fudulea
In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)
Scriitori armân'i Tuesday, 08 December 2020

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)

Avocatlu Atanasie Nasta, ţi purta di n’ic unâ pleagâ tru suflit faptâ di chirearea a paradhislui a locurloru armâneşti ditu Pindu, mindui ca...

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)
Scriitori armân'i Tuesday, 05 May 2020

Scriitori armân’i di aieri si di adză: Vanghiu Dzega

Tu 4-li di augustu, poetlu armân Vanghiu Dzega umplu 46 di an’i. Ti aţea, tu emisiunea a noastrâ di tora seara nâ minduim ş-vâ spunem ti bana...

Scriitori armân’i di aieri si di adză: Vanghiu Dzega
Scriitori armân'i Wednesday, 05 February 2020

Hristu Cândroveanu (05.02.1928 – 09.12.2013)

Hristu Cândroveanu s-amintă tu 5 di şcurtu 1928, Babuc, giudeţlu Durostor, Cadrilater – poet, prozator, traducător, publicistu şi critic...

Hristu Cândroveanu (05.02.1928 – 09.12.2013)
Scriitori armân'i Thursday, 09 January 2020

In Memoriam GEORGE PERDICHI (22.05.1912/1913 Perivole, Grecia – 1957/1964/1

George Perdichi s-amintă tu 1913 (H. C. şi K.I.) ică la 22 di mai 1912 (RLSA 1996) tu hoara Perivole dit munţăl’i a Pindului, tu nordul ali...

In Memoriam GEORGE PERDICHI (22.05.1912/1913 Perivole, Grecia – 1957/1964/1
Scriitori armân'i Thursday, 09 January 2020

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)

Avocatlu Atanasie Nasta, ţi purta di n’ic unâ pleagâ tru suflit faptâ di chirearea a paradhislui a locurloru armâneşti ditu Pindu, mindui ca...

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company