Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea

Puteţ s-mutriţi spectacolu pi Youtube la adresa:

http:/www.youtube.comwatch?v=YsBimULQYBw

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea
LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea

, 14.01.2017, 11:14(Unu udã pseftu di mãhãlã. Dãnãpoi, nandreapta unã uşi;nastãnga unã firidã. Di unã parti şi di alantã ali scenã cãti unã crivati ti durńiari. Tu mesea a udălui ună measã ti ari avrigra scamnuri di pal’i. Pi measã unã lambã cu abat-jour. Dininti, nastãnga unu ugeagu cu uşea dişcl’isã iu ardu nãndauã leamni. Nida i alãxitu tu stranili ti-n casã cu papchi ãn-cicioari şi cu barbarusã ãn capu; Chira tu cãmeaşea di noapti, cu fustani di lãna aroşi şi ligatã la capu cu unã şamie albã. Dol’i şedu di zbor la measã).Scena I

LEONIDA: – Aşi cum ţă dzăc, mi scolu unã tahina; ştii, cunoşti arada a meau, bag prota oarã mãna pi “Bana Armãneascã” şi mutresc cum neadzi vãsilia. U dişcl’d şi ţi ghivăsescu? Mea ţãn minti ca tora: 123 di şcurtu chiru zorea aţea marea. S-bãneadzã Ripublica!Chiraţa – Avdză tini !

Leonida – Dumidzã s-u l’artã, prota mea ãnveastã nica durnea. Mi dipun cu dealaga dit crivati şi bag boaţea: “Scoală chirauă ş-hãrsea-ti cã hii dadã tinisitã; scoalã cã vini libirtatea la puteari!

Chiraţa – Dip aşi !

Leonida – Cãndu avdzã ti libirtati, ansari ş-nãsã l’irtata dit crivati … cã ş-nãsã eara ripublicanã! Dzãşi: . Nã ãndreapsim, ti l’ia haraua şi fudzim dealaga, pripadi, pãnã la teatru. Şi cãndu vidzui… o, la! Tini ştii cã mini nu mi arãd cu unã cu dauã.

Chiraţa – Dip aşi, tini nu hii ca alanţă! E,e… ca tini soari nu ari vãr.Leonida – Va s-dzãţcã taha aşi, cã taha al’iumtrea, cã ta s-dzãţ aşi .

Chiraţa – Dip aşi!

Leonida – Ma cãnd vidzui, dzãşi mini: S-ti afireascã Dumnidzã di dzãndza a dunaul’ei! Ti-ń vidzură ocl’il’i: hlamburi, cãntiţi, zghileri, aurlãri, tãmpãn, lucru mari şi cãlbãlãchi, cãlbãlãchi di ţã yinea a voami, nu altã.

Chiraţa – Ghini că nu fui atumţea Bucureşti, cum hiu mini ca aspăreată, mi afiri Dumidzã, cã … cari-ştii ţi-a s-pãţam!

Leonida – Nu grea aşi, puteam s-amintãm ţiva, s-avemu şi noi vãrã hãiri. (alãxeaşti boatea) E, more, ti duţi mintea cătu chiro ţănu mintireaja ti cari ţă zburam?

Chiraţa – Pănă dicsearã, pãnã tu ascãpitatã.

Leonida – (arãdi di ahtari minduitã pseftã şi dzãti salami) Trei stãmãni di dzãli, corbã!

Chiraţa – (ciuidusitã) Nu mi zurlusea lãi!

Leonida – Ţi mindueşti, tini, lea, că fu lucru ti ţiva. Ia minduea, maca Galibardi, di aclo di iu easti el pitricu ună carti ti armănami.

Chiraţa — E,e.., dip aşi!

Leonida – Ańi torńi zborlu!

Chiraţa – Nu, cum dzãţ tini.

Leonida – Avdzã tini s-uidisi ş-ti nãs cum u adusim noi luyuria deavrigãra, ca un hir aştãt, ta s-işem tu padi tu Evropa, ş-duchi cã ari ş-el unã borgi, taha ti politichii, ta s-nã hiritipistipseascã.

Chiraţa – Ma ţi spunea tu carti?

Leonida – Patru zboarã. Maş patru. Ma zboarã, nu glãrini! Mea ţăn minti, ca tora: S-ănchirdãseascã soia! Ghini u pâtătu! S-băneadză Ripublica! S-bãneadza tutã Armãnamea! Simnatu dighios tu orighinal – Galibardi!

Chiraţa – Deapoaia, maca easti aşe, zbură multu muşat omlu!

Leonida – E,e.. ncapi zbor! Un easti Galibardi, om ãntreg ş-ninga disã; ţi s-dzãt, chintã latinã, corbã, ş-ţã ncl’iş gura! Cãte ãl’i acãţã lãhtarea minduieşti tini, tuţ amiradzl’i ş-Papa di Roma?

Chiraţa – Şi Papa di Roma? Avdză lea?

Leonida – Ş-ninga cum, lu anvãrti di lu arisi şi nãs. Ti ş-dzãsi Papa – iezuit – altã soie nu ş-eara glar – cãndu vidzu cã nu ari cu cari s-u scoatã ncap …. lãi, fãrtate, cu aistu nu ari minciuni, cu aistu, cum ved mini, nu poţ s-lu arădz.Ia ma ghini s-mi avărtescu pi ninga nãs, s-lu acaţ tu pringã, sã-n lu fac cumbar. Şi taha aşi, taha altã soie, nune nsus, nune nghios, cã-i tunsã, cã-i bilitã, ãl bãgã Galibardi di-l’i pãtidzã un cilimean.

Chiraţa – Ş-află omlu! şi nunlu!

blank>The

Leonida – Mutrea-ncoa! Spuni-ńi, ţă treaţi prit minti căţ fărtaţ suntu tu pareia al Galibardi?

Chiraţa – Nai ma mulţă! Miriminghi!

Leonida – Unã nil’i, corbã!, maş unã nil’i!

Chiraţa – Ţi dzăţ corbe, maş cu ahănţă s-poată s…

Leonida – ie, e … ma ãntreabã-mi s-ţã spun ti turlii di oamińi suntu.

Chiraţa – Unu şi unu.

Leonida – Nai ma buńil’i, alepţă, ma s-va lu acaţă Dumnidzălu di-un cicior. Tri caplu a lor! Azã aoa, mãni aclo tuş cãndã nu- au altã zãnati, bagã-lã trastul ş-dã-lã mãndzãli, tu draţ s-ducã.

C: – Tora u dzãseşi!

L: – Ş-tuţ să ncl’ină la nãs cum la Hristolu; ta s-nu-l’i aspargã chefea şi sã-l’i cureascã foamea, trei dzãli nu bagã ţiva n-gurã, cã nu ar ţi s-măcă.

C: – Ţi dzăţ lăi?

L.: – Ţi s-ti ńiri ş-ţi s-ti aduń. Hii ninga cu cămeaşa di la nuna!.

C: – Cum dzãţ, cum dzãţ?

L: – Cãt easti satea Chirã, s-nã bãgãm?(hascã dol’i)

C: – Bitisirã 12, soare.

L: – Vedz tini cum treaţi oara cu zborlu?

C – E, cum li spuńi tini, tut s-asculţ, ca tini soare nu-ari văr.

L – Chirã, tãxişi feata s-yinã mãni cama di tahina ta s-aprindã foclu ?

C – E lãi, e.

L – Vedz tini cum treaţi oara cu zborlu…

C — E ,cum li spuni tini soare tut s-asculţ; ca tini soare nu-ari văr.(s-bagă tu doagă)

L — (după ţi s-aşuţă tu crivati pănă şi ăndreapsi loclu) A…ţi ghini !

C- (di sum doagă) Taha aşe cu Galibardi, e ?

L – Dip aşe ! Ninga un ca nãs ş-pãnã mãni tu ascãpitatã, maş ahãntu, ş-u adrai Ripublica…(cu păreari arău) Ma nu ari altu ca nãs. Ma s-fãţea tuti muştili ńeari, va s-măca ńearea cu ciubana. E, ma tini va s-aspuńi că peanarga pusca s-adară, cã aravdã, cã nu s-dusi chirolu; (cu inati) Ma pãnã cãndu frate, cã nã si lãi ? S-fãnãti duneaua tutã di lãieţ, lipseaşti s-andridzem Ripublica.

C – S-ti facã sora, soare, ma mini nu achicãsescu cu şcreta a mea di minti di mul’eari, s-nu mi ancaci cã dzãc s-mini un lucru: ţi ghineaţă va s-hibă ş-cu Ripublica aistă?

L – Aide, aide dip trocã hii. Cum ti ghineaţă ? Avdză aestu zbor: cap di zdangan, nema carafetã;Deapoaia, cã prota ş-prota, maca easti Ripublicã, nu va s-pãltim ţiva dip a statlui.

C – E, dip aşi !

L – Dip aşe !… ş-deapoaia pi di altã parti, tut ţi suntu caplu ali fumeal’i, ca mini, va s-l’ia mulţă păradz, di la stat, tuţ isa.

C – O, lãi, nu mi arãdz ! Naca-i şicai !

L – Ţi şicai ?

C – Ş-păradzl’i ti cari dzăţ, suntu ahoryea di pensii ?

L – Dealihina, pensia u am hazãri, di pachi strãpachi tut u avem, ş-tora cãndu va s-hibã Ripublicã, vãr nu va s-da di nãsã; Ripublica easti, nu ari spuneari ţi easti

C – Cum dzãţ, aşe deapoaia …

L – E, s-ţă dzăc ş-unã nauã, va s-adarã ş-nom ti curcubeti hiarti.

C – Ţi-i aţea, nom ti curcubeti hiarti ?

L -Easti cã vãr, nu va s-aibã ãndreptu ta s-hiarbã curcubetili fãrã s-nu-l pãlteascã statlu ti aestã.

C – Stãmãrie, Dumnidzale, pãi maca easti aşe ţi nu s-adarã diunãoarã Ripublica, lãi.

L – Em, ti alasã strãnghil’i ? Nu lã si uiduseaşti a lor s-nu mata pãlteascã vãr paradzl’i a statlui; giudicã ş-tini, di-u va s-mãcã el’i pãrãlu cu ciubana ?

C – Aşe easti, e lãi, e ! Ma un lucru tut nu-l achicãsescu.

L – Ţi lucru ?

C – Ma s-nu pãlteascã vãr paradzl’i a statlui, di iu va s-na da statlu pãradz a nauã.

L – Pãi, statlu ţi zori ari ? Ti ţi easti ? Nu tradzi gaile a statlui. Statlu s-aibă tru scupo s-nă da pãradz cafi mes, s-ahãntu!

C – Aşe easti, cum dzãţ, mini vãrnoarã nu minduiam ahtari lucru. Nu-n ticnea iuva, iuva… ţi ghini va s-hibă. Iu nu da Dumnidză s-u videm s-pi aestã… Ripublica.

( Nida adurńi) Hãrheşti, lãi ?… Li hãrheaşti.


Scena II

(Chira şadi pi ună ureacl’i şi u acaţă somnu şi ea. Niheamă chiro nu s-avdi dip ţiva ,deapoia naparti s-avdi dauă trei ori cum amină ună tufechi şi născănti zghileri;deapoia s-faţi halatu mari).

C — (S-aspari şi să scoală lăhtărsită) Cari easti ? Cari easti ?(fudzi troara cătă uşi şi mutreaşti ma s-hibă ghini ăncl’isă. S-toarnă). Caşti ţi ănyisai. (S-baga năpoi tu crivati şi u acaţă somnu. Nida hărheaşti. S-avdi năpoi halatu şi ma mari. Ansari dit crivati ma lăhtărsită). Cari easti ? ( Neadzi la firidă u dişcl’idi )ţi va s-hibă aestă? ţi halã va nã patã. Leonido! Leonido! (fudzi şi sa-ncl’iadică şi cadi tu crivati pisti Leonida). Leonido!

Scena III

L –(Să scoală dit somnu aspăratu) E, ţi easti ?

C – Leonido, scoal cã ardi, Nido !

L – Iu ardi ?

C – Scoalã cã easti rivoluţii, polim mari nafoarã !

L – Ţi zbor i aestu corbă, ţi bãnduredz aşe!

C – Polim mari, lea – piştoli, tufechi, Leonido, zghileri, aurlări, tămpăńi, lucru mari, di ńi-ansării dit somnu.

L – Chirã, nu ai ţiva, ştii cum hii tini ca aspãratã, iu zburãm tutã noaptea di politichie, ti bãgaşi cu faţa ndzeanã şi anyisaşi caşti ţi.

C -Leonido, dişteaptã hiu mini tora ?

L – Cum dzaţ tini tora, mini nu para bãgai oarã !

C — Ma, ghini, soari, nu ti şteam ahtari anapud! Leonido, hiu diştiptatã, avdzãi cum ti avdu ş-cum mi avdzã… rivoluţii, polim mari.

L – Ghini , Chirã, stãi niheamã, nu ti teleporta geaba, di cãndu mi distiptaşi mini, avdzãşi altu tiva ?

C — Nu.

L – Ş-deapoaia cum yini aistu lucru ? Dzã tini?

C – Nu ştiu, lãi, ştiu ş-mini ?

L – Deapoaia vedz, mea, mutrea ncoa… s-u lom di alantã parti, s-videm ti va s-dzãţ. Ghini, dip rivoluţii s-eara, s-dzăţem… Nu ănviţaşi că văr nu mata poati s-aminã cu tufechea n-hoarã ? – i dimãndari di la poliţie…

C — E soare, aşe-i cum dzăţ tini, că tini zburăşti limbidu şi cu mintiminil’e , nu ari omlu di iu s-ti acaţă… Ma ghini lăi avdzăi , a-v-dză-i; cum s-avdu ma s-nu eara ţiva?

L – Aide, corbã, cãti di aesti ãni vidzurã ocl’il’i, nu-ni agiundzi perlu s-li misur. L’i-am tuţ tu gepea aţea ńica. Faţ hazi cu omlu. Omlu di iu şeadi arăhati ăl’i yini ca andralã, ca sihleti, ãl’i bati liciu caşti iu, ş-cum easti ca aspãreat, cadi pi minduiari, cãdzu pi minduiari, lu agudi chicuta; ş-deapoaia dit chicutã s-faţi mintireaji ş-l’i-u da urbarea. ş-deapoaia, tu soni, dealithina, ti ţiva… să zdrumină.

C – Comedie, lãi ! (Ciuidusită) aşe va s-hibã!

L – Mea, ş- tini tora ti agudi niheam chicuta, ma dip niheamã, ş-ti mintişi, nu ai ţiva.

Hai s-nã bãgãm tu crivati doil’i di guşi. Noapti bunã, Chirã.

C – Noapti bunã, Nido.(Astindzi lamba şi s-baga tu crivati)

L – S-nu ti badz cu faţa ndzeană, Chiră, cã nãpoi va s-anyisedz caşti ţi.(niheamă chiro isihie,deapoia multu halatu)

Scena IV

C – O, lãi, avdzãşi ?

L — Ş-tini avdzãşi ? (Halatlu şi tampańili s-aproachi)

C – Ti aţea nu mi acăţa mini loclu.

L – Aprindi lamba.

C – Ńi-u deadi chicuta, Leonido.

L – Caşti ţi hală va s-nă patã Chirã !

C – Ńi-u deadi urbarea, Leonido ?

L – I zńie mari, corbă, ţi hală s-faţi ?

C – Ţi hală s-faţi, tini nu vedz ţi hală s-faţi, i rivoluţii, polim, Leonido.

L – Mari ciudie, frate, rivoluţii ca rivoluţii, ma nu ţă dzăş cã dimãndarã di la poliţie s-nu aminã vãr cu tufechea nhoarã.

C – Vãr, ni vãr, avdzã ?

L – Avdu, ma nu easti, nu ari cum s-hibã rivoluţii… Maca suntu a noştri la puteari cari va ş-batã caplu ti rivoluţii ?

C – E ãntreabã-mi, s-ti ãntreb.

L – Iu easti gazeta ? Cã ma s-hibã rivoluţii, va sã spunã oara… Iu easti gazeta ? E, e…e, e, tea!

C – E, ţi easti?

L – Tora yin di acasã, nu easti rivoluţii, suntu aţel’i ţi bagă strămbi (andihriştil’i); Avdzã: strãnghil’i acãţarã nãpoi s-bãndureadzã, ca unã strigã tu noaptea di pisã şedu ascumţã şi ş-anturusescu ungl’ili, ş-aveagl’i ta s-lã yinã oara s-lã si facã chefili aţeali lãvoasi. Armãname stãi ãmproastã ! Ş-noi li hãrhim tu crivati !

C – Cari aspardzi, lãi, maca nu ghivãsişi gazeta di cu searã?

L – Ş-mi ştiu tuţ strănghil’i, că hiu ripublican, că hiu ti armănami.

C – Pi iu va u ascutem cãciula, lãi ?

L – Nu ti aspari Chirã, nu ti aspari…

C – Troarã, lãi, troarã, bagã mãna.

L – Va nidzem la garã, pi dinãpoi prit gãrdinã, ş-di aclo ninti s-apireascã soarli va fudzim cu trenlu Custanţa. Aclo nu mi aspar, hiu tu pareia a mea, ripublican tuţ, măraţl’i.

C – O lãi, lãi corbe nu avdzã tini ? Tãmpãnarl’i yin cãtã noi.

L – Avdu corbã ; cum hiu mini ca vãr cãcot, pisti noi yin, s-nã apultuseascã, s-nã zgrumã.

C – Nu-ńi spuni lăi, aoa va nă hibã scrisa.

L – Troarã, lea troarã, cãpsea ?

C – Tã, tã, tã, bobo, bobo, yin cãtã noi, pi cãrarea a noastrã.

L – Astindzi lamba !

C – Sãntu tu uşi.

L – Ahãtu nã fu, nu ti minã, s-nã ascundem tu dulapi…

C — S-alãsãm şcreta di cãşoarã şi s-li cãlim prit firidã.

L – Ş-ma s-nu intrarã tru ubor ?

Huzmicheara – Ţi hală, s-faţi, ţi comedii.

C — Aha !

L – St, s-nu dai di uşi !(S-avdi unu truputit)

H – I,i, i, Dumnidzale, s-nu pãţã tiva, chiraua.(huzmicheara asună tu uşi)

C – Easti huzmicheara, Nido.

L — St! Canda fudzirã cu tãmpãnili!

H – Dişcl’idi, chirauã, s-aprindu foclu. U corbani di io, ţi hală s-faţi, s-nu păţără nicuchirl’i tiva ?

C – Easti huzmicheara.

L – Ţă dzăş nu dişcl’idi cã va ti dau cu caplu di mur.

C – Va s-dişcl’id, lãi cã va s-bagã tivichela boaţea ş-va s-hibã cur dizvãlit, ş-va nã ştibã tutã hoara, ş-tãmpãnarl’i.

L – E, ghini discl’idi.

C – Cari easti ?

H – Mini chirauã, viniu ta -aprindu foclu.

C – Ghini vinişi.

H – Ghini v-aflai ?

C – Ţi s-faţi nafoară ?

H – Ghini, chirauã, cum ti s-faţi ! Pănă tora nu putui s-ãncl’id ocl’il’i, tutã noaptea fu chefi mari la bacalu dit cohi; tu aestã oarã s-asparsi chefea. Deaneavra tricurã pi aoa niscãntã mintiţ di beari, eara ş-Coli cumăndarlu ali poliţie adrat ţaghi; aurla ş-amina cu tufechea ndzeană… aradă tivichileascã.

L – Ţi aradă ?

H – Feaţiră oamińil’i chefi, ca fură te-alăsari păreasińil’i, ti dzuă pisimă !

C – S-alăsară păreasińil’i, Pisimule !

L – E, tora mi-aduchii. Tut zborlu a meu, fãrtaţ. Omlu, di iu şeadi arãhati, dit caşti ti, dit ţiva ăl’i yini ca andrală, ca sihleti, ãl’i bati liciu caşti iu, cum easti ca aspãreat cadi pi minduiari: cãdzu pi minduiari ? Lu agudi chicuta. E, ş-deapoaia dit chicutã s-faţi mintireaji, ş-iu da urbarea. Vidzuşi ?

C – Aidi lãi, ma canda dzãteai cã dimãndarã di la poliţie s-nu aminã vãr cu tufechili n-hoarã ?

L – E, ghini, ma tini, nu bãgaşi oarã cã aoa aminã politia cu tufechea, cumăndarlu ali poliţie,amină…

C – E, e, soare, nu ari omlu di iu s-ti acaţă, cum li uiduseşti tini tuti, vãrã altu nu ş-ari hãbari . Ah, soarli a meu!


LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea
Teatru armânescu Monday, 10 January 2022

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea

(Unu udã pseftu di mãhãlã. Dãnãpoi, nandreapta unã uşi;nastãnga unã firidã. Di unã parti şi di alantã ali scenã cãti unã crivati ti...

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea
SECTA A MUL’ERILOR
Teatru armânescu Monday, 30 January 2017

SECTA A MUL’ERILOR

SECTA A MUL’ERILOR după Aristofan Andridzeari ti scenă : Toma Enache PERSONAJELE: STREPSIADE SOCRATE ...

SECTA A MUL’ERILOR

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company