Agenda aromână

2018-04-13 22:24:00

Hristu SteriuUn comunicat di presă, cu data di, azâ, 20 marţu, di la departamentul di comunicare a Ministerului trâ Român’il’i di Pritutţido, nâ informeadzâ trâ un evenimentu di pâimâne, 23 marţu, data cându Institutulu 'Eudoxiu Hurmuzachi' pentru Românil’i di Pretutţ

Add:Load another image

Comments