Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Eveniment Top – 02.02.2013

Comisia Europeanâ scoasi tu migdani raportul dit cadrul a Mecanismului di Cooperari şi Verificari mutrinda progresele avuti di giustiţia dit Românii.Romania bâgă tu practico maşi partial recomandărili ali Comisii Europeani mutrinda statlu di îndrept. Aestâ easti concluzia a raportului pi giustiţii dit Mecanismul di Cooperari si Verificari, prezentat, n’iercuri, Bruxelles. Executivlu comunitar dzâsi că, tu Românii, Constituţia fu tin’isitâ, cum şi rolu şi apofasili ali Curti Constituţionali; ama tutnâoarâ, ari gaileadz tu ţi mutreaşti instabilitatea cu cari s-alumtâ instituţiili giudiţiari. Executivlu comunitar alâvdă activitatea al ANI şi al DNA şi spusi că, tu aestu dit soni chiro, s-dublarâ condamnărili tu cazurili di aruşfeti. Tu raport s-subliniadzâ şi importanţa a bâgarâl’ei tu ipotisi a unui nău procuror general şi ali unâ nauâ cumândiseari ali DNA cari s-da dovadâ di independenţâ, integritati şi profesionalismu. Comisia Europeanâ mai câftă ca parlamentarl’ii declaraţ incompatibili s-demisioneadzâ, iara aţilor ţi suntu anchetaţ penal s-lâ si ia imunitatea. Ti prota oarâ, Comisia tradzi atenţia câtâ rolu ali mass-media, spunânda câ sistemlu giudiţiar fu aputrusit” di presiun’i prit intermedilu a presâl’ei. Pi di altâ parti, executivlu comunitar nica pistipsi câ România tin’iseaşti tut ţi s-caftâ iti aderarea la spaţiul european di libirâ urdinari Schengen. Aestâ precizarea vini tu sinfuniili tu cari existâ vâsâlii ţi nu da cali la intrarea a statlui tu aestu spaţiu, amanatâ di ma multi ori, di progresili înregistrati tu proceslu di reformâ ali giustiţii şi tu alumtarea cu aruşfetea.Proiectul a bugetlui di stat şi proiectul a asiguripserilor sociali pi 2013 tu analiza a comisiilor parlamentari.Plenlu deadun a Parlamentlui va s-zburascâ, dit 5 di şcurtu, ti proiectul a bugetlui di stat şi ti proiectul a asiguripserilor sociali pi estan. Dauli proiecti furâ apruchiati favorabil tu comisiili parlamentari di specialitati. Proiecţia bugetarâ easti adratâ pi unâ ţintâ di crişteari icunumicâ di 1,6%, unâ inflaţii medii di cathi an di 4,3%, un curs mediu di 4,5 lei/euro şi un deficit bugetar di 2,1% dit PIB.Concluziili ali delegaţii deadun FMI – Banca Mondialâ – Comisia Europeanâ, BucureştiVizita di evaluari, Bucureşti, ali delegaţii deadun FMI – Banca Mondialâ – Comisia Europeanâ s-bitisi tu aestâ stâmânâ. Reprezentanţâl’ii FMI hâbârisirâ că va s-pripunâ a cumândisearâl’ei executivi di Washington a Fondului prilundzirea a achicâsearâl’ei di ampârmut di turlii preventivâ, ţi s-deruleadzâ tora, cu trei meşi. Autorităţili români câftarâ aestâ amânari ti frun’iea ali niagiundzeari la cama multi ţinti şi ti furn’iea a amânărilor la bâgarea tu practico a reformilor structurali. Executivlu şi-asumâ îndau psinfunii ţi lipseaşti s-li tin’iseascâ nâinti di moaubetea a cumândisearâl’ei executivâ ali FMI ti evaluarea di tora, icâ pânâ tu inşita a meslui cireşar. Aesti s-referâ la n’icşurarea a arieratilor şi la meatri di eficientizari a companiilor di stat, respectiv privatizarea al CFR Marfă şi bâgarea pi listâ a 15% dit acţiun’ili al Transgaz.Năulu Cod Fiscal valabil, tu Romania, di la 1 di şcurtuNăulu Cod Fiscal intră tu practico, di viniri, tu Românii. El ari îndauâ alâxeri tu domenea a tutulor impoziteior şi a taxilor mări – impozit pi venit, impozit pi profit, accizi, TVA, cum şi revizuirea a sistemlui di impozitari a veniturilor dit activităţ di turlii agricolâ. Năili reglementări aratâ că microîntreprinderili va s-hibâ zorlea bâgati s-pâlteascâ un impozit di 3% pi venituri, iara limita a veniturilor ti cari unâ firmâ întrâ tu sistemlu a microîntreprinderilor dipusi di la 100 di n’ii la 65 di n’ii di euro. Pi di altâ parti, năulu cod fiscal priveadi criştearea a salariului minim pi icunumii, di la 700 (159 di euro) di lei la 750 di lei ahurhinda di la 1 di şcurtu, iara dit alunar, la 800 di lei (182 di euro).Combinatlu Oltchim Ramnicu Valcea, tu insolvenţâUnlu dit nai ma mărli combinati petrochimice dit Europa di Est, Oltchim Râmnicu-Vâlcea, ţi s-aflâ tu sudlu ali Românii, intră tu insolvenţă, dupu ţi, n’iercuri, Tribunalu di Râmnicu-Vâlcea apruchie câftarea ti ahurhirea aliştei proceduri. Guvernul di Bucureşti apufusi s-caftâ intrarea tu insolvenţâ a combinatlui ţi s-adrâ unâ greu susto ti vâsâlii, tu sinfuniili tu cari avu, tu aţei dit soni an’i, chireri di îndauâ suti di milioani di euro. Executivlu vru, tu 2012, s-pirvatizeadzâ compania, ama licitaţia îndreaptâ ti aestu scupo nu amintă si, di atunţea, statlu nu mai deadi ici un chiro limpidi ti privatizarea a combinatlui chimic. Dupu intrarea tu insolvenţâ administratorl’ii giudiţiari au 60 di dzâli ti s-yinâ cu un plan ti îndridzearea a catandisâl’ei.Coplata tu spitale, bâgatâ tu practico di la 1 di marţuPacienţâl’ii dit Românii va s-pâlteascâ, ti internarea tu spital, ahurhinda cu 1 di marţu, maximum 10 lei. Aestâ privideari easti tu proiectul a Contractului-cadru mutrinda sinfuniili di dari a asistenţâl’ei medicali, ţi fu pitricut tu moaubeţ publiţi pi site-ul a ministerlui di Sânâtati. Tu minduita a ministrului di resort, Eugen Nicolăescu, aestâ meatrâ lipseaşti, câ ţe tu spitali hârgili suntu nai ma mări şi s-a vidzu câ s-adarâ internări fârâ di timel’iu, ţi nu suntu dealihea, întrucât pâheălu easti multu n’ic.Prezidentul ali Românii, Traian Basescu, tu vizitâ PeruCaplu a statului român, Traian Băsescu, ţi luă parti tu America Latinâ, la Summit-lu a Comunitatâl’ei a Statilor Latino-Americani şi Caraibieni, vizită, tu aestâ stâmânâ Peru, furni’ie cu cari dzâsi câ Bucureştiul şi Lima va s-adarâ un parteneriat strategic. Documentul va s-hibâ simnat tu 2013 icâ tu 2014, unâoarâ cu vizita Bucureşti a omologlui peruan Ollanta Moises Humala Tasso. Va s-hibâ protlu parteneriat strategic ali Românii cu unâ vâsâlii dit America Latină; aestâ achicâseari mutreaşti nu maşi relaţiile comerciali, ama şi va s-da cali la un transfer di tehnologii ti producţia industrialâ, câtâ Peru.

Armâneaşti: Cristina Mina


, 02.02.2013, 11:43

Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 19.05 – 24.05.2024

Garanții di Securitati ti Românie Prezidentul ali Românie, Klaus Iohannis, dzâsi, ñiercuri, câ nu ari niți unâ fuvirseari directâ ti...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 19.05 – 24.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024

Protestili a arugațlor ditu Românie Stâmâna ahurhi cu protestul a Bloclui Național Sindical ditu Românie ș-a aților 29 di federații afiliati...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024

Stâmâna Luñinatâ Criştiñilli ortodocşi, majoritari, ş-greco-catoliț ditu România suntu, nica, tu Stâmâna Luñinatâ, prota stâmânâ...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024

Ahurhirâ anyrâpserli ti alidzerli locali ditu 9 di cirișaru Ahurhirâ, stâmâna aesta, anyrâpserli ațiloru ți au naeti tu ipothisili di edili,...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024

România easti tu Schengen, ama… România intră, dit dzuua di 31 di marțu, tu spaţiul Schengen, ama maș cu sinurli aerieni ş-maritimi. Pi...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024

Mutări electorali Coaliţia suțial-liberalâ ți cumândâseaști tora tu Româníi lu aleapsi pi yiaturlu Cătălin Cîrstoiu, directorlu a unlui...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024

Ti yiștearea a Românillei, tu Bruxelles Parlamentul Evropean apruche, gioi, unâ rezoluţíi pritu cari âlli caftâ ali Arusíi s-da nâpoi...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 03.03 – 09.03.202

Congreslu a Partillei Popularâ Evropeanâ (PPE), București Cama di 2000 di delegaț ditu 40 di vâsilii, pritu cari ş-13 şefañi di statu ş-di...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 03.03 – 09.03.202

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company