Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Eveniment Top – 09.02.2013

Nomlu a bugetului di stat şi aţel a asiguripserilor sociali furâ apruchiati fost tu Parlamentu.

Dupu ma multi dzâli di moaubeţ apreasi întrâ Puteari şi Opoziţii, Legislativlu apruchie, gioi, proiectul a nomlui a bugetlui di stat şi pi aţel a asiguripserilor sociali di stat pi 2013. Bugetlu este fundamentat pi unâ crişteari icunumicâ di 1,6%, unâ inflaţii di mesi anualâ di 4,3%, un cursu di mesi di 4,5 lei/euro şi un deficit bugetar di 2,1% dit PIB. Premierlu Victor Ponta dzâsi câ easti nai ma bunlu buget, tu chiro ţi opoziţia bagâ câbati câ eastu easti unlu di niaveari. Uidisit cu prognoza a specialişţâlor BNR, criştearea ali icunumii româneascâ va s-hibâ tu 2013 di vârâ 1,5%, estimari ţi easti unâ cu aţea ali FMI. BNR spuni câ putearea a leului easti, ligatâ tu chirolu yinitor, di catandisea ali monedâ unicâ europeanâ, di producţia agricolâ, ama şi di reformili structurali, bâgati di Mugur Isărescu sum semnul di incertitudini, ti furn’iea a problemilor sociali, politici şi tehnici pi cari le au.Parlamentul di Bucureşti zburaşti di priorităţili legislativi ti 2013.

Ahurhi prota sesiuni ordinarâ di estan a Parlamentului di Bucureşti. Prit protili lucri ti adrari suntu revizuirea ali Constituţii, reorganizarea teritorialâ icâ apruchiarea a statutlui a parlamentarilor. Alâxearea a nomlui di timel’iu ali vâsâlii va s-limpidzascâ borgili a prezidentului şi ali Curti Constituţionali. Tu ţi mutreaşti statutlu a parlamentarilor, moaubeţli pi aestâ temâ furâ amânati cu unâ stâmânâ. Eali s-dânâsirâ la un articol cari dzâţi câ parlamentarl’ii declaraţ incompatibili di ANI pot ş-chiarâ mandatlu maca nu contestâ apofasea tu instanţâ – tu chiro di 15 dzâli. Caplu a statului pitricu disnău aestu proiectu a Legislativului ti lucri şi nu-s limpidz, constatati tu ţi mutreaşti incompatibilitatea icâ conflictul di interesi. Nai ma zburâtlu nom va s-hibâ aţel mutrinda riîndridzearea teritorialâ. Varianta USL (la guvernaro) mutreaşti optu regiuni di dezvoltare, iara tu idyul chiro PDL (opoziţii) va ca aţilor 40 di giudeţi di tora s-lâ ia loclu optu giudeţi mări.CE apufuseaşti darea a pâradzlor câtâ România ti POSDRUReprezentanţl’iii UE deadirâ cali ti Programlu Operaţional Sectorial ti Împrustarea a Resursilor Umani (POSDRU), dupu misiunea di audit di tora ayoniea. Pâradl’ii ti POSDRU furâ dânâsiţ tu vearea a anlui ţi tricu ti nereguli mutrinda atribuirea di ma ninti şi derularea a nâscântor proiecti. CE va s-pitreacâ iara pâradz ali România ti câftărli di rambursari pitricuti tu andreu 2012, cu un pâhă di 148 di milioani di euro. La ţinţi an’i di la intrarea tu UE, România easti pi aţel dit soni loc dintrâ aţeali 27 di stati comunitari mutrinda luarea di pâradz europen’i. Pânâ tu inşita a meslui Yinaru, Bucureştiul luă fonduri di 2,2 miliardi dit totalu di 19,2 miliardi di euro dati di Bruxelles ali vâsâlii, , tu chirolu 2007-2013.

…………………………………………………………………………………………………………….

Audio–>

, 09.02.2013, 11:47

Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 19.05 – 24.05.2024

Garanții di Securitati ti Românie Prezidentul ali Românie, Klaus Iohannis, dzâsi, ñiercuri, câ nu ari niți unâ fuvirseari directâ ti...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 19.05 – 24.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024

Protestili a arugațlor ditu Românie Stâmâna ahurhi cu protestul a Bloclui Național Sindical ditu Românie ș-a aților 29 di federații afiliati...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024

Stâmâna Luñinatâ Criştiñilli ortodocşi, majoritari, ş-greco-catoliț ditu România suntu, nica, tu Stâmâna Luñinatâ, prota stâmânâ...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024

Ahurhirâ anyrâpserli ti alidzerli locali ditu 9 di cirișaru Ahurhirâ, stâmâna aesta, anyrâpserli ațiloru ți au naeti tu ipothisili di edili,...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024

România easti tu Schengen, ama… România intră, dit dzuua di 31 di marțu, tu spaţiul Schengen, ama maș cu sinurli aerieni ş-maritimi. Pi...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024

Mutări electorali Coaliţia suțial-liberalâ ți cumândâseaști tora tu Româníi lu aleapsi pi yiaturlu Cătălin Cîrstoiu, directorlu a unlui...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024

Ti yiștearea a Românillei, tu Bruxelles Parlamentul Evropean apruche, gioi, unâ rezoluţíi pritu cari âlli caftâ ali Arusíi s-da nâpoi...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 03.03 – 09.03.202

Congreslu a Partillei Popularâ Evropeanâ (PPE), București Cama di 2000 di delegaț ditu 40 di vâsilii, pritu cari ş-13 şefañi di statu ş-di...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 03.03 – 09.03.202

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company