Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Eveniment Top


Companii di stat cu borgi mări suntu pi lista a privatizărilor a Guvernluui di Bucureşti

, 28.09.2012, 11:01


Mlutu zburâtâ, privatizarea a combinatlui petrochimic Oltchim Râmnicu Valcea (sudlu ali Românii) easti ca vârâ chiatrâ greau ti Guvernlu di Bucureşti. Cu lucrâtori pi sucâchi cari caftâ pâltearea a arugârilor şi duţearea ninti a activitâţlor dit combinat, ţi ari borgi di 700 di milioani di euro, executivll sperâ s-ducâ ghini aestâ privatizari. Liţitaţia fu amintatâ di omlu di afaţeri Dan Diaconescu cu unâ ofertâ di 45 di milioani di euro ti aproapea 55% dit acţiun’ili a soţietati, iara chirolu pânâ la cari el poati s-da pâradzii easti 1 di Brumaru. Guvernlu hâbârisi că, maca aţel contractu di privatizari nu va s-hibâ adrat cum lipseaşti, ca tu cartea di sarcini, statlu român va s-da un agiutor di 40 di milioani di euro ta s-ascapâ Oltchim. Alti privatizări di mari urgenţâ ţi li mutrescu guvernanţâl’ii suntu CFR Marfâ şi TAROM. Uidisit cu autorităţli, CFR Marfâ cheari di 50 di milioane di euro cathi an. Cu vârâ 11 di n’ii di salariaţ, compania ari vârâ 50% dit pâzarea di transportu pi căi di hier cu mijloaţi fixi, stâtuti, icâ vârâ1,5 miliardi di euro. Pi lista a privatizărilor mai easti şi Tarom, unâ altâ companii di stat ţi cheari multu.Autorităţili aşteaptâ di la managerii ţi va s-yinâ unâ strateghii ti vindearea a 20% dit acţiun’ili ali companii.


Pâradz ti criştearea a ficiuriţlor


Hâbări multu buni ti pârinţâl’ii dit Românii. Camera a Deputaţlor apruchie marţâ, un proiect di nom ţi priveadi darea di cama mulţâ pâradz ti criştearea a fciorlui di la 75% la 85% dit venitlu net luat în aţei dit soni 12 meşi, ahurhinda cu 1 di Brumar. Camera easti un for fi apofasi. Aşiţi, pârinţâl’ii cari va s-intrâ tu conţediu di crişteari a ficiuriclui va s-l’ia 85% dit venitlu net, ama nu mai multu di 3.400 di lei, mama vor s-şeadâ un an acasâ, şi maximum 1.200 di lei maam vor un conţediu maternal di doi an’i. Ama s-da stimluentul di 500 di lei pi mesu şi ti pârinţâl’ii cari yin cama ayoniea la lucru, chiola câftarâ un conţediu di doi an’i ti criştearea a n’iclui.


CSAT apruchie planlu mutrinda ancupârarea nâscântor aeroplani mlutirol dit Portugalii


Achicâseari tu Consililu Suprem di Apărari ali Vâsâlii ti ancumpârarea, dit Portugalii, a 12 aeroplani mlutirol, ţi suntu deja ufilisiti. Guvernul di Bucureşti va s-pâlteascâ, tu rati, 600 di milioani di dolari, ş-ti avioane, ama şi ti suportul loghistic. Aparatili F16, cari suntu la giumitatea chirolui di ufiliseari lipseaşti s-agiungâ tu vâsâlii tu 2016. Pânâ atunţea, piloţii va s-hibâ antrenaţ.


Şeflu ali diplomaţii di Bucuresti, Titus Corlăţean, prezent la Adunarea Ghenerala al ONU di New York


Afirerli dit Orientlu di Mesi si dit nordlu ali Africâ suntu di mari simasii ti comuniţli internationali. Hiindalui la Adunarea Ghenerala al ONU, ministrul roman di Externi, Titus Corlăţean, adrâ public intireslu ali Românii andicra di evoluţiili dit Sirii şi bâgâ un accţentu ahoryiea pi progreslu n’icşurat avut tu aţel dit soni an a Proţeslui ti Arâhati tu Orientul di Mesi El condamnă şi ataclu di tora ayoniea contra a reprezentanţâlor diplomatiţi american’i di la ambasada dit Benghazi. Mutrinda Siria, el spusi câ evoluţiili dit aestâ vâsâlii da cali ti un fenomen di contagiuni tut tutâ reghiunea. Tutnâoarâ, Titus Corlăţean dzâsi, că, tu ţi mutrreaşti numirlu mari di refugiaţ sirieni şi agiungu tu Iordanii şi catandisea greau a lor, Romania va s-da a autorităţilor di Amman un agiutor umanitar di vârâ 100 di n’ii di euro.


Tehnologia 4G vini şi tu Românii


Tu unâ lumi tut cama tehnologhizată, operatorl’ii di telefonii dit Românii adarâ nâscânti urdinări importanti cari sâ-I ţânâ tu fruntea a toplui. Unâ dit aesti easti bâgarea ali tehnologhii 4G, ţi da asiguripseri ti unâ performanţâ cama mari tu reţea, icâ va s-da cali ti transferlu di dati cu unâ vitezâ multu ma bunâ. Statlu român va s-l’ia cama di 680 di milioani di euro dit pâradzii di licenţâ di la operatorl’ii di telefonii mobilă, dupu nai ma marea liţitaţii di spectru radio adrat tu Românii pânâ azâ. Dupu liţitaţii, vârâ 700 di câsâbaţ di la hoarâ ţi nu aveau reţeli di comunicaţii mobili tu bandâ largâ va s-aibâ tora – cu prioritate di anvâleari (acoperire).


Constructorlu auto român Dacia, parti a gruplui francez Renalut, prezentă Paris, năili modeli Logan şi Sandero


Salonlu auto di Paris adusi, gioi, dinâintea a publiclui, năili modeli Logan, Sandero şi Sandero Stepway, adrati di constructorlu român Dacia, parti a gruplui francez Renalut. Năulu Logan fu prezentat, la optu an’i di la debutlu a protâl’ei gheneraţii, deadun cu năulu Sandero, model cari, pi pâzărli vest-europeani, au doilu loc preferinţili ti amaxiliromâneşţâ, dupu Duster. Logan va s-şi-adunâ ninga el clienţâl’ii cu un nău design cu influenţi ghermani, cu unâ echipari ţi ari şi un sistem di navigaţii si motoari năi. Ama şi Sandero yini cu un design nău şi cu un interior cama îmşeat.


Festivalu Internaţional a Orchestrilor Radio RadiRo, adrat di Radio Romania, la prota ediţii.


Un dealihea regal muzicalBucureşti, tu aestâ stamina, vini unâoarâ cu prota ediţii a Festivalui Internaţional a Orchestrilor Radio RadiRO. Meloman’ii dit Românii, ama şi aţei ditru-xeani vinirâ maşi ti aestu evenimentu di mari simasii, adrat di Radio Romania, furâ astiptaţ so-s-hârsirâ cu conţerti multu buni, ţânuti di ansambluri radio ghini cânâscuti ditu tutâ lumea. Dintrâ aesti dzâţem di Orchestre Philharmonique di Radio France, Orchestra “Sinfonica Nazionale della Rai” si BBC Symphony Orchestra, caritu staghiunea 2010-2011, yurtusi aţel de-a 80-lea an di banâ. Directorlu artistic a festivalluui, cânâscutlu dirijor şi pianistu Christian Zacharias, pistipseaşti câ evenimentul poati s-hibâ un simbol di unificari ali Europi, câ ţe tuti aesti ansambluri di pi continentu pot s-hibâ deadun ta s-prezintâ nai ma îmşeatili lucrări di muzicâ clasicâ.

Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 19.05 – 24.05.2024

Garanții di Securitati ti Românie Prezidentul ali Românie, Klaus Iohannis, dzâsi, ñiercuri, câ nu ari niți unâ fuvirseari directâ ti...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 19.05 – 24.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024

Protestili a arugațlor ditu Românie Stâmâna ahurhi cu protestul a Bloclui Național Sindical ditu Românie ș-a aților 29 di federații afiliati...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024

Stâmâna Luñinatâ Criştiñilli ortodocşi, majoritari, ş-greco-catoliț ditu România suntu, nica, tu Stâmâna Luñinatâ, prota stâmânâ...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024

Ahurhirâ anyrâpserli ti alidzerli locali ditu 9 di cirișaru Ahurhirâ, stâmâna aesta, anyrâpserli ațiloru ți au naeti tu ipothisili di edili,...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024

România easti tu Schengen, ama… România intră, dit dzuua di 31 di marțu, tu spaţiul Schengen, ama maș cu sinurli aerieni ş-maritimi. Pi...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024

Mutări electorali Coaliţia suțial-liberalâ ți cumândâseaști tora tu Româníi lu aleapsi pi yiaturlu Cătălin Cîrstoiu, directorlu a unlui...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024

Ti yiștearea a Românillei, tu Bruxelles Parlamentul Evropean apruche, gioi, unâ rezoluţíi pritu cari âlli caftâ ali Arusíi s-da nâpoi...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 03.03 – 09.03.202

Congreslu a Partillei Popularâ Evropeanâ (PPE), București Cama di 2000 di delegaț ditu 40 di vâsilii, pritu cari ş-13 şefañi di statu ş-di...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 03.03 – 09.03.202

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company