Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024

Pi șcurtu: Stâmâna Luñinatâ/ Meslu mintit/ Uniunea evaluatâ/ Evropa filmatâ/ Casa Albâ vizitatâ/ Calificarea amânatâ

Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top colaj 3x3

, 25.05.2024, 12:04

Stâmâna Luñinatâ
Criştiñilli ortodocşi, majoritari, ş-greco-catoliț ditu România suntu, nica, tu Stâmâna Luñinatâ, prota stâmânâ dupâ Anyearea a Hristolui. Di cara yini dupâ Paștili ți fu yiurtusitu tu dzuua di 5 di mai, Stâmâna Luñinatâ easti unâ arasti ti alâxeari spiritualâ ș-di ânvârtușeari a pistillei. Easti, tu calendarlu  a creștinismului ditu Apiritâ, ș-ahurhita a unlui chiro ahoryea, ți s-bitiseaști dupâ țindzăț di dzâli di la Paşti, tu dyuua di 23 di cirișaru, unâ oarâ cu Dipunearea a Duhlui Sâmtu, sârbâtoari cunuscutâ și cu numa Arisalli.

Meslu mintit
Isihia, ți u aștiptămu di Paști, s-feați afanâ viniri, 10 di mai, tu hâryii, unâ oarâ cu ahurhearea ufițialâ ali campanie electoralâ ti alidzerli  europarlamentari ș-locali, programati tu Românie, deadun, tu dzuua di 9 di cirișaru. Ti prota oarâ tu aesti trei dețenii și giumitati di ma nâpoi di dimocrație postcomunistâ, româñilli lipseaști s-aleagâ tu idyea dzuuâ em ațelli 33 di reprezentanțâ tu Parlamentul Evropean, em ș-primarilli ațiloru vârâ 3200 di comuni și câsâbadz, deadun cu prezidențâlli di consilii giudețeani, cu consilierilli locali și giudețeani. Un mesu, pânâ di prindu scrutinu, aspiranțâlli la aesti ipothisi publiți va s-poatâ sâ scoatâ singuri tu migdani pisti tut: televiziuni, radiouri, pâzări, cirșii, stadioani ică stații di autobuz.

Biroulu Electoral Chentral (BEC) lâ feați tâmbihi a competitorlor electorali s-tiñiseascâ nomurli ghenerali tu ți mutreaști dizvârtearea a campanillei, s-aibâ unâ moabeti ghini yixitâ, dișcllisâ şi constructivâ şi s-afireascâ di alâxearea și manipularea a informaţiilor. Aligâtorilli lipseaști s-aibâ acțes la informaţii obiectivi, dealihea ş-corecti, ta s-poatâ sâ-și adarâ minduearea a loru și s-poatâ s-pufiseascâ salami – dzâsi nica BEC. Tu xeani, ti prota oarâ va s-hibâ andreapti cama di 900 di secţii di votari, rezervati castiné ti euroscrutinu. Di cara ti evrodeputaț cetâţeñilli româñi pot s-voteadzâ iuțido tu vâsilie ică tu xeani, ti oamiñilli alepțâ ti alidzerli locali, pot s-voteadzâ maș la secţiili iu au adresa. București, ari nauâ personaji politiți ți vor s-hibâ primari ghenerali, ipothisi ti cari, tu politica di uz internu, lipseaști s-aibâ na ma multili voturi, dupâ ațea di prezidentu ali Românie.

Uniunea evaluatâ
Aproapea 50% ditu româñi luyursescu că apruchearea a vâsilillei la Uniunea Evropeanâ, tu 2007, avu hâiri, iara numirlu aluștor oamiñi easti tu crișteari andicra di cum fu aoa și 10 añi. Unâ isapi adratâ di INSCOP scoati tu migdani că, cama di 60% ditu oamiñilli ți au ahtari minduitâ suntu tiniri, iara vârâ 73 di proțeni au studii superioari. Datili scotu tu padi că, cama di giumitati ditu oamiñilli ți minduescu că aderarea avu hâiri bâneadzâ Bucureşti, motorlu iconomic a vâsilillei. 42 di proțenti ditu ațelli antribaț luyursescu că evrodeputaţlli ți va s-yinâ lipseaști s-alumtâ prota chi prota ta s-aibâ româñilli idyili ndrepturi cata cumu au alanțâ țetăţeñi evropeañi, bunâoarâ, integrarea acutotalui tu Spaţiul Schengen, tamam ș-cu sinurli terestri.

Europa filmatâ
28-a ediţie a Festivallui a Filmului Evropean (FFE) ahurhi Bucureşti, gioi, 9 di maiu, tamam di Duzua ali Evropâ, ş-va s-bitiseascâ Chişinău, tu Republica Moldova viținâ (majoritar românofonâ) tu dzuua di 8 di cirișaru, tu bitisita di stâmânâ a alidzerloru evroparlamentari. Uidisitu cu forlu organizatoru, Institutlu Cultural Român, estanu, Festivallu pripuni unu programu avutu, cu 40 di filmi lundzâ – 34 tu premierâ naţionalâ – ş-dauâ selecţii di filmi șcurti.

Casa Albâ vizitatâ
Catastisea ditu Ucraina acâțatâ di așcherea aruseascâ fu tu moabețli di marțâ, di la Casa Albâ, anamisa di prezidențâlli american, Joe Biden, și român, Klaus Iohannis. Doilli ș-aspusirâ diznău andruparea susto ti Kiev. Iohannis apruche, alantâ dzuuâ, Premiul ti Cumândâsearea Internaţionalâ ti Anami ti anlu 2024, anda fu andreaptâ unâ galâ tu câsâbălu Washington. Consiliul Atlantic ditu Statili Uniti, multu cânâscutâ organizaţie americanâ, thimillusitâ tu anlu 1961, cu unâ activitati avutâ tu dumenea a emburlâchiloru internaţionali, dzâsi că âlli deadi aestu premiu a prezidentului ali Românie ca unu semnu di pricunușteari ti cariera a lui ş-ti rollu di lideru transatlanticu ș-evropeanu. Pritu laureaţlli di ma ninti a aluștui importantu premiu furâ: prezidentul George W. Bush, şefa a Comisillei Evropeanâ, Ursula von der Leyen, canțelarlu ghirmanu Helmut Kohl ș-premierilli britanic Tony Blair ș-italian Mario Draghi. Iohannis ș-bitiseaști tu 2024 doilu mandatu di ținți añi la șefia a statlui la cari âlli da ndreptu Constituția ali Românie.

Calificarea amânatâ
Naţionala masculinâ di handbal ali Românie azvinsi echipa ali Cehie cu scorlu di 31-30, ñiercuri dicsearâ, acasâ, la Baia Mari (nord/ncheari/arațili), tu prota manşâ a barajlui ti Campionatlu Mondial ditu 2025. Manşa ți apufuseaști salami nu va s-facâ acasâ, ama tu câsâbălu Brno ditu Cehia, dumânicâ, tu dzuua di 12 di maiu. România lo parti di 14 ori la Campionatlu Mondial, iara tu añilli 1960-70, bircheavis a niscântoru bârni ti anami, amintă trofeulu tu patru arădz, performanțâ ți nu putu s-hibâ surpatâ multu chiro. Ațea ditu soni oarâ, ama, fu la un turneu final tu 2011, cându avu loclu 19. Campionatlu  Mondial di anlu ți yini va s-facâ tu chirolu 14 di yinaru-2 di șcurtu, tu Croaţia, Danemarca ş-Norvegia.

 

Autor: Bogdan Matei

Apriduțearea: Tașcu Lala

 

Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 08 June 2024

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 02.06 – 08.06.2024

Alidzeri locale și europeani tru România Tu stămână ditu soni ali campanie ninti di alidzerli ditu 9 di cirişaru, autoritățli române...

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 02.06 – 08.06.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 01 June 2024

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 26.05 – 01.06.2024

Tru așteptarea-a protlui scrutinu electoralu ditu 2024 Anlu aestu, tru România s’ţănu tuti aţeali patru turlii di căuli ti scrutinu. Iarapoi...

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 26.05 – 01.06.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 19.05 – 24.05.2024

Garanții di Securitati ti Românie Prezidentul ali Românie, Klaus Iohannis, dzâsi, ñiercuri, câ nu ari niți unâ fuvirseari directâ ti...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 19.05 – 24.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024

Protestili a arugațlor ditu Românie Stâmâna ahurhi cu protestul a Bloclui Național Sindical ditu Românie ș-a aților 29 di federații afiliati...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024

Ahurhirâ anyrâpserli ti alidzerli locali ditu 9 di cirișaru Ahurhirâ, stâmâna aesta, anyrâpserli ațiloru ți au naeti tu ipothisili di edili,...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024

România easti tu Schengen, ama… România intră, dit dzuua di 31 di marțu, tu spaţiul Schengen, ama maș cu sinurli aerieni ş-maritimi. Pi...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024

Mutări electorali Coaliţia suțial-liberalâ ți cumândâseaști tora tu Româníi lu aleapsi pi yiaturlu Cătălin Cîrstoiu, directorlu a unlui...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024

Ti yiștearea a Românillei, tu Bruxelles Parlamentul Evropean apruche, gioi, unâ rezoluţíi pritu cari âlli caftâ ali Arusíi s-da nâpoi...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company