Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Oltchim, un combinat tru criză – 2013.02.19

Oltchim, un combinat tru criză – 2013.02.19
Oltchim, un combinat tru criză – 2013.02.19

, 19.02.2013, 16:29


Un di nai cama importanti combinati chimiţi dit România, Oltchim Rm. Vâlcea (tru sud), cari agiumsi tu niputeari di pâlteari, meslu ţi tricu, di furn’ia a borgilor di suti di miliun’i di euro, easti tricut pi lista a companiilor di stat cari lipseaşti s-hibâ privatizati. Ti lista aesta s-giumsi pi ună akicăseari cu FMI şi alanţă creditori internaţionali şi tu ea suntu tricuti întreprinderi cu problemi. Tru cazlu Oltchim, ună protã tentativă di vindeari a pachetâl’ei majoritară di acţiuni nu scoasi ici ţiva mbuveti tru bitisita a anlui ţi tricu. Statlu va tra s-hibă dusă ma largu aestă proţedură, ama cu un investitor strategic.


Păna atumţea, ama, lipseaşti s-află ună cali di ndridzeari/ ună cearei ti hala lâhtâroasă a aţilor cama di 3 n’il’i di lucrători a combinatlui, care organizeadză, di mulţă meşi, protesti pi geadei şi grevi. El’i caftă garanţii mutrindalui sigurlăkea a locurlor di lucru, păltearea a restanţilor tră tin’iili di cafi mes şi ahurhearea diznău lucurlu la combinatu. Ministurlu român ali Economie, Varujan Vosganian, s-andămusi cu reprezentanţâl’i a lucrătorlor, a curi lă spusi că nu poati s-ascapâ singur Oltchim şi că ari ananghi de un acord di voli politică di partea a USL (la puteari), di andrupari a sindicatilor ş-di irini suţială. Vosganian feaţi timbihi că niţi un investitor nu va s-yină la ună companie iu lucrătorl’i declară greva a foamitil’ei şi fuvirsescu că va ş-da foc tru dzua anda lă yini arada ta s-l’ia tin’iili di cafi mes. Premierlu Victor Ponta lugurseaşti, di altă parti, că aestu combinat poati s-agiungă diznău cu amintaticu/ viabil, ama nu tu forma/ ndridzearea di tora. Ia ti nă spusi Victor Ponta:


Nu minduescu că vărnu va s-da silă tu activitatea a Oltchimlui la dimensiunea di trei n’il’i ş-cama di lucrători. Ama, ună parti importantă dit Oltchim poati s-hibă revitalizată prit unâ investiţie privată şi prit tăl’earea a alântor contracti-căpuşă”. Prota formaţiune parlamentarâ dit opozitie, PDL, lu află căbati guvernul ti situaţia la cari agiumsi combinatul şi spusi că va s-bagă ună moţiuni simplă pi tema Oltchim. Tu minduita a liderlui democrat-liberal, Vasile Blaga, tută situaţiă easti nica ună spuneari/ ună dovadă că, tru kirolu ali campanie electorală di anlu ţi tricu, USL feaţi tăxeri fără anvăleari: Vasile Blaga spusi:


Di optu meşi di dzâli, guvernele USL ş-arâdu di aestu combinat. Vă aduc aminti diznău că tru proţl’i meşi a guvernului Ponta I, tru mplin proţes di privatizari, alâxirâ caietlu di borgi/ di sarţin’i cari, iniţial, pruvidea privatizarea cu investitori strateghiţ. Ma multu, vor sâ u privatizeadză, ama nâinti u bagă tru insolvenţă, dimec sâ u da ti ici ţiva la soţl’i a lor, aşi cum vor tra s-da şi CFR Marfă.” Pi şcurtu kiro, lucrătorl’i di la Oltchim au nâdie că demersul a autorităţlor români pi ningă Comisia Europeană, nkisitu ti darea a unui agiutor di stat di 45 di miliun’i di euro, va s-hibâ unâ hâirlâticâ.


Foto:
Actualitati Tuesday, 21 May 2024

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania

Tru arada a andamasiloru ndreapti cu reprezentanțăllii a comunitățlor di români di Münster și Bonn, Castellon di la Plana, Sagunto și Madrid,...

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania
Foto:
Actualitati Wednesday, 01 May 2024

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року

RadioRomaniaInternational · Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024...

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року
Foto:
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Actualitati Friday, 10 November 2023

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În...

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Monday, 06 November 2023

Previziun’i economiţe pozitive tră România

Aghenţia di evaluare financiară Moody's îl reconfirmăă/ lu spusi diznou ratingul tră datoria/ borgea guvernamentală a Româniilei la Baa3...

Previziun’i economiţe pozitive tră România
Actualitati Tuesday, 03 October 2023

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București

La București, fu aniversată Dzuua a Unitatilei Ghermană, evenimentu de importanță majoră ahât tră ghermani, cât și tră Europa, care...

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București
Actualitati Friday, 14 July 2023

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

Ca ună consecință a mintiturălei/ a scandalului mutrinda aralile tratamente la care eara supuși bătrâni și persoane vulnerabile în-tru...

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company