Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Vacanţâ di schi

Pânâ tu dzuua di 3 di marțu, elevilli ditu Româníi s-hârsescu di "vacanţa de schi" ș-mulțâ di elli alegu s-u treacâ pi pârtiili/călliurilli di aruchișurari a staţiuñilor montani româneşțâ.

, 27.02.2024, 14:38

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di neauâ suntu ingredientili di prota thesi ti unu sezonu di sucțesu emu ti turişțâ, emu hotelieri. Aestu chiro easti cama di simasíi câțe s-uidiseaști cu “vacanţa di schi” di cari elevilli româñi s-hârsescu tu chirolu 12 di șcurtu – 3 di marțu, chiro ți lu apufuseaști cathi inspectorat şcolar. Ași, vacanţa mobilâ fu aleaptâ di mași dauâ giudeţi, tu chirolu 12-18 di șcurtu, iara treia stâmânâ ditu șcurtu u aleapsi munițipiul Bucureşti ş-alti 25 di giudeţi. Stâmâna ditu soni u aleapsirâ 14 inspectorati şcolari, uidisitu cu datili scoasi tu padi di Ministerlu ali Educaţíi.

 

Staţiunea Poiana Braşov, ți easti tu Muntili Postăvaru, tu țentrul a Românillei, fu pritu nai ma vizitatili ditu aestu chiro. Uidisitu cu Asociaţia monitorlor di schi Snowpro, pi nai ma multili pârtii/călliuri di aruchișurari di aoa sâ schiadzâ tu condiții buni i acțeptabili, peturlu di neauâ hiindalui di 20-30 di țentimetri. Maca tu Poiana Braşov ş-pi Valea ali Prahovâ gradlu di acâțari fu stâmâna ți tricu di cama di 70%, pânâ tora aesti țifre furâ ma mări, cama multu că tu aestu chiro au vacanţâ ș-mulțâlli elevi di Bucureşti.

 

Sinferlu a turișțâloru româñi ti vacanți tu vâsilíi criscu anlu aestu, deadi tu șteari unu importantu touroperator. Uidisitu cu datili spusi di elu, volumlu a rezervărlor fu cu 30% ma mari andicra di idyiul chiro tu anlu ți tricu, ma multu bircheavis a ofertilor spețiali la cari pâlteșțâ pțânu di cu chiro, iara diferența s-pâlteaști cu nai multu 14 dzile ninti di dzuua cându lipseaști s-nedz aclo. Criștearea u țâni evoluția a anlui 2023, anda numirlu a turișțâlor fu di arada cu 11% ma mari di anlu di ma ninti.

 

Ași, uidisitu cu Institutlui Naţional di Statisticâ, yinerli înregistrati tu structurli di aprucheari turisticâ avurâ, tu 2023, 13,65 miliuni di oamiñi, pi crişteari cu 10,5% andicra di 2022, 84,6% hiindalui yineri a turişților româñi. Nai ma mărli crişteri a numirlui di turişțâ furâ înregistrati tu capitala Bucureşti ş-tu protili zoni turistiți ditu vâsilíi: giudeţlu Constanţa, ți ari staţiuñli pi mealul ali Amari Lai, şi giudeţlu Braşov, cu avdzâtili a lui staţiuñi montani.

Nai ma mulțâlli turişțâ xeñi ți vinirâ tu Româníi, anlu ți tricu, furâ ditu Ghirmâníi (cama di 218.000), ditu Italíi (aproapea 187.000) ş-ditu Israel (vârâ 150.000). Pi di altâ parti, tu 2023 andicra di 2022 numirlu a turişțâlor româñi ți aleapsirâ sâ-şi treacâ vacanţa tu xeani criscu cu 12,6 proțenti.
Autoru: Sorin Iordan

Armânipseara: Aurica Piha

Foto:
Actualitati Tuesday, 21 May 2024

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania

Tru arada a andamasiloru ndreapti cu reprezentanțăllii a comunitățlor di români di Münster și Bonn, Castellon di la Plana, Sagunto și Madrid,...

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania
“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Friday, 10 November 2023

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În...

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Previziun’i economiţe pozitive tră România
Actualitati Monday, 06 November 2023

Previziun’i economiţe pozitive tră România

Aghenţia di evaluare financiară Moody's îl reconfirmăă/ lu spusi diznou ratingul tră datoria/ borgea guvernamentală a Româniilei la Baa3...

Previziun’i economiţe pozitive tră România
Actualitati Tuesday, 03 October 2023

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București

La București, fu aniversată Dzuua a Unitatilei Ghermană, evenimentu de importanță majoră ahât tră ghermani, cât și tră Europa, care...

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București
Actualitati Friday, 14 July 2023

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

Ca ună consecință a mintiturălei/ a scandalului mutrinda aralile tratamente la care eara supuși bătrâni și persoane vulnerabile în-tru...

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri
Actualitati Friday, 30 June 2023

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Ucraina invadată di trupile ruse şi Republica Moldova viţină (ex-sovietică, majoritar românofonă) arămân pi aghenda a decidenţâlor...

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova
Actualitati Tuesday, 27 June 2023

Parlamentaril’i, fără pensii speciale

Easte ultima siptămână din actuala sesiune a Leghislativului di București, care-și propus să nu intră în vacanță înăinte di finalizare...

Parlamentaril’i, fără pensii speciale

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company