Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Luţeafirlu

Luţeafirlu

Luţeafirlu
Luţeafirlu

, 25.01.2019, 13:25


Ca tu pirmit aşi s-făţea

Ş-di căndu i eta aflată

Dit soie di amiră , băna

Nă feată steau-mşeată .

Maş ună la părinţ eara

Pirifană ş-ambară ;

Icoană tu băseriţ ea

Ş-lună tu steali-afoară .

Su-aumbra grendzălor di plochi

S-aşuţă di iu sta-mbroastă ,

Că tă firidă iu tu cohi

Luţeafirlu adastă .

Mutrea naparti cum tu amări

nţapă ş-yiliceaşti

Pi trimburatili cărări

Pampori lăi urseaşti.

Ază-l mutri, măni năpoi

L’ia foc a l’ei hicati

El ţi-u mutri ahănti gioi

Lo vrearea ali feati.

Cum ea pi coati s-adrupra

Fră mtea-ă l’i chirea tu yisi,

Ti dorlu a lui şi inima

Şi suflitu-l’i si aprimsi.

Ş-ţi soi apireaşti el

Căndu amurdzaşti afoară

Stră lailu mur di la castel

Iu ea va s-iasă troară .

Ş-pi dinăpoi pi ceapa a l’ei

Agiumsi tuş ăn casă

Di gl’eţ anţasi,di scăntel’i

Nă piră s-faţi plasă .

Ş-cănd tu crivati s-teasi ndreptu

Fitica ti durn’iari,

Ãl’i mută mân’ili tu cheptu

I-ncl’idi ocl’i di n’irari.

Şi dit yilie `nă lun’ină

Pi trup cadi virsată ,

Pi ocl’i mări ş-ncl’şi ţi mină

Pi faţa a l’ei turnată .

Ea ul mutrea ş-ca arădea

El tu yilie trimbura,

Că ţe ahă nda tu yis nidzea

Un suflit dol’i di s-adra.

Ş-canda zbura cu el tu somn

Ş-ca suschira ş-greu ăl’i yinea:


Lăi, vrute,pisti noapti domn, Că ţe nu yini ? Yinu aoa !

Luţeafir imir s-dipunai S-archiuşuri pi ună arază ,

Tu casă ş-minti s-apireai

Şi bana-n’i lun’ineadză !

El asculta anvirinat

Ş-ascapiră di vreari

Şi s-aruca ca sfuldzirat

S-ahundusea tu amari.

Şi apa iu-şi fu plăscănit

Vărliga s-arcuteaşti,

Dit ahăndos niarăzvuit

Pirifan gioni creaşti.

Anarga treaţi ca tu pragu

Pi mardzina ali geami

Ş-tu mănă ţăni un ciumagu

ts i-împlinu-i di călami.

Părea un tinir vuivudă

Cu per di malâmă moali

Un vinit veştu si-anudă

Pi anumirili goali.

Aumbra faţ-l’ei tu yilii

I albă ca nă ţeară –

Un mortu muşat cu ocl’ii yii

tsi ascapiră nafoară .

Dit hau-a mea, vin’i multu greu, Ta-s avdu-acl’imarea

Şi ţerlu easti tati a meu

Şi dada a mea i-amarea.

Tu a tău udici ta s-potu s-yin,

S-ti vedu tu crivati,

Dipuş i aoa cu-a meu sirin

Şi bană -n’i loai dit api.

Yinu,steauă maş niheamă Lasă–ţ căşoara a tauă ,

Io hiu Luţeafirlu di-ndzeană

S-ti fac ănveastă nauă .

Tuş tu pălati di mirgeani

S-bănăm eta chirută ,

Ş-dun’eaua tută dit ocheani

Cu vreari va ascultă .

Căt hii muşat, cum maş tu yis Un anghil am vidzută ,

Ama pi torlu a tău dişcl’is

Nu-as calcu eta tută .

Ai stran’ili şi zboară xeani,

Ş-fără di bană ascapiri,

Că io hiu yie;ş-mortu tini

Ş-mi astal’i a tali piri.

Tricu nă dzuă ş-alti trei

Ş-ca pi scutidi yini,

Luţeafirlu pisupra a l’ei

Cu arazili’i sirini.

Ea s-minduea la el tu somn,

Tu minti să -şi lu aducă

Şi dor di-a chimat’lor domn

Tu inimă u-anciupă :

Lut eafir imir, s-dipunai S-archiuşiri pi ună arază ,

Tu casă ş-minti s-apireai

Şi bana-n’i lun’ineadză !

Cum el dit ţer u aduchi,

Di pidimo s-alumtă ,

Ş-deavrigra ţerlu ahurhi

Tu loclu iu si-astupă .

Tu air piri sălă ghiti,

Duneaua u-acă ţară

Ş-dit pădzăli discurfusiti

Da cap, un gioni afoară .

Pi laia perci ca di yită

Căruna ardi s-pari,

Ş-azbuira pi minduită

Ş-ban’i făţea tu soari.

Dit lailu savan dizvilit

Ies marmoree braţă

Yini anvirnat ş-ca minduit

Şi galbin i tu faţă;

Ma ocl’i mări, a lor n’iati

Ahănda el i-aprindi,

Dauă lăngori dip agiunati

Şi mplini di scutidi.Dit haoa mea vin’i multu greu S-ti avd ş-aestă aradă ,

Şi soarli i tati a meu

Şi noaptea n’i-easti dadă .

Yinu la steauă , dip niheamă

Lasă-ţ căşoara a tauă ,

Io hiu luţeafirlu di-ndzeană

S-ti fac ănveastă nauă .

Tu per ţi malămă lu-ai,

S-ţ-acaţcă run’i di steali,

Tu a meali ţeruri s-dai

Pirifană ca eali.

Căt hii muşat, cum maş tu yis Nă strigă am vidzută

Ama pi torlu a tău dişcl’is

Nu-as calcu eta tută .

Ãn’i plãscãnesc di a tău dor

Tu cheptu, a meali coardi

N’i angreacă ocl’i mări ş-mi mor

Mutrita ta mi ardi.

Ma,cum vrei io s-dipun la tini ?

Nu vrei ta s-badz tu minti,

Că moartea nu-easti ti mini,

Ş-că tini u-ai dininti?

Nu caftu zboară uidisiti, Nu ştiu cum s-ahurhescu-

A tali suntu achicăsiti

Maş mini nu-aduchescu;

Ama ma s-vrei c rună

ţi s-umplă vrearea ghini

Pi loc tini dipună

Ta s-mori isa cu mini.

Ãn’i cafţă tora s-mor aoa Ta s-dai ună băşeari,

Ma voi să ştii ti totna

Că -ş -vrearea-n’i easti mari;

E, va s-hiu dit amărtie faptu,

Va s-l’iau altă aradă ;

Di etili tuti hiu ligatu,

Ma voi ta s-mi dizleagă .

Ş-fudzi… Canda didip chiru.

Ti vrearea a unei feati,

S-freadzi dit loclu ţi-l avu,

Cu dzălili nicati.

Tu idyea oară Cătălin,

Spărhiac criscut ân casă ,

ţi bagă tu putiri yin

A oamin’ilor la masă .

Ficior ţi ţăni dinăpoi

Fustăn’i di amiroan’i,

Un doci aflat şi ici di soi,

Ama cu ocl’i di lamn’i.

Şi faţăli aroşi li adară

Ti caplu a lui, ş-au hari,

La Cătlina, bagă oară

Ş-u veagl’i cu n’irari.

“ Ma ţi işi muşată semn

Ş-anami, s-u ardă pira;

E, Cătălin, tora s-videm

Cara s-ţ-agiută mira”.

Ş-u strindzi ayon’ea pi sum sin

Aşe tu uşi diunăoară Em ţi vrei, o, lăi, Cătălin ? Nu-ai lucru tor’ di oară .

Ţi voi ? Voi s-nu hii cihtisită

Ş-daima pi minduiari

S-arădz, s-mi-alaşi tu bitisită

Să –ţ l’iau maş nă băşari.

Hăbari lai, nu-am ţi cher, Nu mi cărtea, duti naparti-

Că di luţeafirlu dit ţer

Mi l’ia un dor di moarti.

Ti-nveţ cara tini s-nu ştii Cum s-feţi tută vrearea,

Nu ancaci-mi ti amărtii,

Aravdă , stăi preayalea.

Cum vinitorlu acaţă tu păduri

Pul’il’i cu laţlu

Aşe pi braţlu a meu s-archiuşiri,

S-mi strindză ş-tini cu braţlu;

Cu ocl’i ăncărfusiţ tu oară

Tu ocl’i a mei s-armăn’i…

Că ndu va ti-analţdi sumsoară

S-ti pindză dit călcăn’i ;

Cându faţa mea u aplec nghios,

A ta s-mutrească dzeana,

Şi s-nă mutrim cama vă rtos

Ş-cu vreari tută bana;

Ş-ca s-ti pitrundă siyur

Agapea i-nvit aşi,

Cându va ti baş ş-mi andoapir,

Tini nă poi s-mi başi.

Ea lu mutrea pi cilimean

Nirată ş-aspăreată

Ş-cu nămuzi ş-angătan

Taha nu-l va ş-ul caftă.

Ş-mizi ă l’i dză si:-di cu n’ic

Ti şteam ghini pi tini,

Tut bă ndurai, ti ţiva dip,

Ti uiduseşti cu mini…

Ma un luţeafir ţi apiri,

Dit isihia şcretă ,

Da fără mardzin’i dzări

Tu amarea agărşetă .

Ti aţea ocliu pi ascumta

Ămplinu-i di plăndzeari,

Aşi cu treambur treaţi ş-apa

Cu năs tu urdinari;

Yilici di ahăntă vreari

A meu caimo s-ul chiară ,

Ma tut stră -dzen’i ansari

S-nu-l agiungu văroară .

Cu arazi gl’eţş -ânvirnat tricu

Dit lumea ţi-l disparti…

Tu inimă va-l ţân ş-tu eta iu

Chiru ahânt naparti.

Ti aţea dzălili ăn’i si-par

Ca şcreti ş-pondi arini,

Ma nopţă’li nã hari şi-ar

ţi nu-aduchescu di-iu yini.

Hii nă fitică ţi-s-adar… Ai s-n’i-u frăndzem dit hoară

Nu va ştibâ torlu ambar

Şi numa va nă chiară .

Ş-va şidem fronin’i ca sămţ

S-pãstriţ, ca doi trandafili

Va-ţ fugă dorlu ti pă rinţ,

Şi yislu ti luţeafiri.

Părn’i Luţeafirlu.S-tindea

A lui arichi tu ţer,

Căl’iuri di n’il’i di an’i videa

Cum tu aţea minută cher.

Dighios un ţer canda i-aflat,

Ş-pisupră alt ţer cu steali-

Părea un sfuldzir nicurmat

Ţi turbă pritu eali.

Şi dit a haosului pădz,

Ş-avrigra di el işea,

Videa tu protili arădz,

Lun’in’i cum scăpira ;

Ş-izvurănda lu-anvărligã

Născănti-amări duruti…

Măduã elu, ţi zbuira ,

Ş-chiruti suntu, tuti…

Iu agiumsi loclu s-bitisi,

D-iu ocli ta s-da hãbari

Ş-chirolu glar s-ampulisi,

Tu air s-lia amintari.

Nu-i ţiva, ma, canda easti

Nă seati ţi l-u sudzi,

Ţiva ahăndos ţi-undzeaşti

Cu agărşerli surdi.

Di ahapsea etăl’ei ăn’i si lăii, Tate, dă -n’i altă aradă

Şi alăvdat ti daima s-hii

Ş-dun’eaua tută s-veadă.

Caftă Dumidzale, iţi doară ,

Ma dă -n’i nă altă soarti,

Că -izvur hii ţi da nafoară

Bană deadun cu moarti;

Lia-ni bana fără moarti

Ş-pira ţi ocliu u-ari

Ş-tu loclu aiştei soarti

Voi satea mea di vreari.

Dit haos Dumidzale, mi adrai

Ş-tu haos voi tu aistă sati…

Ş-dit arihati mi amintai

Ni-u seati di arihati.

Hyperion, ţi dit a ta himă Dai cap cu altă dun’eauă,

Nu caftă ciudii ta-s-yină

Cu trup ş-numă di neauă;

Vahi om vrei s-hii

S-undzeş ti cu a lor fară ?

Ma s-ardă oamin’il’i di yii

S-amintă oamin’i iară.

El’i maş andregu tu vimtu

Yisi ş-chiruti zboară,

Căndu undi află un murmintu

Spură di undi adară.

El’i maş steali au di tihi

Ş-aputrusiri di soarti,

Noi nu avem chiro, ni adyi

Ş-nu aduchim di moarti.

Di aclo, di iu ş-easti scrisa

Bă neadză ază, ţi moari

Ş-un soari ma s-lu măcă chisa,

Va da nă poi alt soari.

Canda ti totna s-aflară

Ş-tu soni moartea ăl’i paşti

Tuţ ti moarti s-amintară

Şi mor ta-s caftă soarti.

Tini, Hyperion, chireari?

Iuţido ţi-ascăptată …

Caftă -n’i prota zburari-

Vrei minti ănviţată?

Vrei s-ahurhească boaţea-ţea

Ţi după a l’ei căntari,

S-alumtă munţă l’i cu pădurea

Şi nisiili tu amari?

Vahi tu fapti va-n’i aspun’i

Puteari fără zn’ie ?

L’ia loclu tut, cumăţ s-lu adun’i,

S-lu faţ amirărie.

Pamporli tuti ţ’-dau avut,

Ascherea s-fudză alargu

Pisti amări ş-pi loclu tut

Ama, ti moarti s-nu-avdu.

Ş-ti cai vrei tora s-mori?

Mutrea, l’iaţ calea di aţia

Cătă pimintu, prit niori

Ta-s vedz cum i luyuria.

Tu loclu ţi tu ţer lu avea

Hyperion s-alasă,

Ş-dip ca aeri el ahurhea

Lun’ina să ş-u vearsă.

Him canda tu amurdzătă

Ş-antunică nafoară;

Da cap luna ămbunată

Ş-va mină apa iară.

Va-ngreacă cu a l’ei scăntel’i

Tuţ pon’il’i dit gărdin’i,

Ş-sum cărună grea di til’i,

Şidea doi tiniri singuri.

Alasă -n’i caplu a meu, pi sin

La, vrută, ta să s-bagă

S-mi anvlescă araza di sirin

Dit ocl’iu a tău di frangă.

Cu gleţ ş-măyii lun’ina s-da,

S-n’i alagă iţi minduită,

Ta s-vearsă isihii eta

Pi noaptea a meau friptă.

Pisupra-meau, tini veagl’i

Vindică arana, că hii gioni,

Hii prota vreari ţi-n’i si deadi

Şi yislu a meu dit soni.

Hyperion videa di analt

Ciudia tu a lor faţă,

Mizi un braţu di guşi arcat

Ş-ea lu acăţă tu braţă.

Da n’iurizma di lilici

Ca ploai cadi, dulţi

Pi fră mti ş-tu a lor perci

Arusă ş-cu cusiţi.

Ea ămbitată di vreari

Analt ă ocl’i. Veadi

Luţeafirlu.Fă ră zori

Lă ngorili ă l’i deadi.

Luţeafir imir, s-dipunai

S-archiuş iri pi ună arază

Tu minti ş-tu pă duri s-dai

Dă -N’i tihi, lun’ineadză!El trimbură ca alti ori

Pi dzenuri ş-tu pă duri,

Băga di cali isihi niori

Ţi-l’i mină cătă mealuri;

Ma nu-ari s-cadă cum că dea

Tu amări di aco, di analtu;

Ţ-i zori vedz om ti ţiva

Ma-ăn’i hiu io, em altu

Bănănda tu parei streşi

Maş tihea vă-i soarti,

Io hiu tu loclu iu mi apreşi

Un gl’eţ fără di moarti.Ma înghios aveţ Audio (Armâneaşti Toma Enache) –>

Şi Youtube: http:/www.youtube.comwatch?v=mwDsl_3AJmUScriitori armân'i Thursday, 22 February 2024

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)

MIHAIL G. BOIAGI easti unlu di proţl’ii gramaticean’i tu Balcan. Nu-avemu multi hâbãri trâ bana alu Boiagi. Stimu câ s-amintã Budapesta, tu...

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
Scriitori armân'i Thursday, 02 February 2023

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)

MIHAIL G. BOIAGI easti unlu di proţl’ii gramaticean’i tu Balcan. Nu-avemu multi hâbãri trâ bana alu Boiagi. Stimu câ s-amintã Budapesta, tu...

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
Scriitorlu Cola Fudulea
Scriitori armân'i Tuesday, 04 January 2022

Scriitorlu Cola Fudulea

Masti zuyrâpsiti di prof.dr. Maria Pariza, prof.dr. Mariana Bara şi poeta Kira Iorgoveanu Mantsu: Dit CALEIDOSCOP AROMAN...

Scriitorlu Cola Fudulea
In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)
Scriitori armân'i Tuesday, 08 December 2020

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)

Avocatlu Atanasie Nasta, ţi purta di n’ic unâ pleagâ tru suflit faptâ di chirearea a paradhislui a locurloru armâneşti ditu Pindu, mindui ca...

In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 – 23.12.1996)
Scriitori armân'i Sunday, 17 May 2020

In Memoriam Lucian Blaga (09.05.1895 – 06.05. 1961)

Meslu aestu s-umplu 123 di ani di anda s-aminta Lucian Blaga (09.05.1895 — 06.05. 1961).Lucian Blaga easti un di mărl’i filozofi sh-un di...

In Memoriam Lucian Blaga (09.05.1895 – 06.05. 1961)
Scriitori armân'i Tuesday, 05 May 2020

Scriitori armân’i di aieri si di adză: Vanghiu Dzega

Tu 4-li di augustu, poetlu armân Vanghiu Dzega umplu 46 di an’i. Ti aţea, tu emisiunea a noastrâ di tora seara nâ minduim ş-vâ spunem ti bana...

Scriitori armân’i di aieri si di adză: Vanghiu Dzega
Scriitori armân'i Wednesday, 05 February 2020

Hristu Cândroveanu (05.02.1928 – 09.12.2013)

Hristu Cândroveanu s-amintă tu 5 di şcurtu 1928, Babuc, giudeţlu Durostor, Cadrilater – poet, prozator, traducător, publicistu şi critic...

Hristu Cândroveanu (05.02.1928 – 09.12.2013)
Scriitori armân'i Thursday, 09 January 2020

In Memoriam GEORGE PERDICHI (22.05.1912/1913 Perivole, Grecia – 1957/1964/1

George Perdichi s-amintă tu 1913 (H. C. şi K.I.) ică la 22 di mai 1912 (RLSA 1996) tu hoara Perivole dit munţăl’i a Pindului, tu nordul ali...

In Memoriam GEORGE PERDICHI (22.05.1912/1913 Perivole, Grecia – 1957/1964/1

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company