Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului internațional di artă București - MoBU. Au participată piste 30 di galerii di artă, circa/ vârâ 200 di artiști viz

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Pânâgh’irulu di Artă MoBU

, 22.06.2023, 22:16

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului internațional di artă București – MoBU. Au participată piste 30 di galerii di artă, circa/ vârâ 200 di artiști vizuali, fură evenimente, prezentări, ateliere, performance-uri și proiecții. Şidzum di zbor cu directoarea Pânâghirului dispre aţist evenimentu, Demetra Arapu dzâse:


Sunt mai multu di 200 di artiști, 30 di galerii, spații artist-run care si adavgă piste aestă cifră di 30 standuri tamam și a unor artiști independențâ. Mai avem un chioşcu ţi si numeaște Take off, ună expoziție pi care u avem organizată special trâ aestă primă ediție. Vârâ turlie Take off – Decolare, hiinda așe, di aformia că noi nâ aflăm într-un hangar aeronautic. Di un an di dzâle lucrăm concret. Ideea apăru di mai multu chiro. Sunt multe lucre trâ fâţeare, easte și spațiul foarte mare, deci, vă imaginaț, easte un lucru asiduu în hibâ ţi caz. Nâ propusim să-l organizăm într-ună hală industrială. Aestă fu intenția, ca tra să hibă vără turlie brut, să avem înălțime mare, lumină naturală și libertate di mișcare, să putem să acomodăm multă artă contemporană, că dispre aestă easte zborulu, și în toate mediile a lei di expresie. Nă propusim di la bună arhiusită să faţim și un program di conferințe și workshopuri, ași că aveam nevolie di un spațiu mare în iţe caz. Și Romaero are picată tamam ghine. Easte un spațiu în care s-au organizată concerte înăinte, petreţeri/ ziafeţ, adică easte ofertantu și poț să-l populedz în multe turlii.


Cum apruche publiculu aţist nou pânghir di artă, cum si desfășură organizarea lui și cum si manifestăă interesulu a colecționarilor nă declarăă tot directoarea Demetra Arapu, care dzâse:


Fu aprucheat ași cum îmi doream/ cum mi aveam dor, mi am implicată și nă avem implicată personal. Aţist rezultat nâ-l doream și avem parte di reacții pozitive ahât din partea publicului, cât și din partea a galeriștilor cu care nă avem acăţată suţâle și cu care consider că avem creată ună structură solidă și conlucrăm într-un mod tră mirache. Nu au existată incidente, nu au existată animozităț/ niachicâseri, discuții în contradictoriu. În principiu, lucrurile au mearsă ghine, lucrile di punctu di vedeare colaborare personală și întră galerii și întră tot ţi mai implică organizarea a unui ahtare evenimentu. Avum conferințe și invitaț importanțâ, cum easte scriitorulu francez Pascal Bruckner. Macă si există ună pâzare di colecționari sau ună platformă solidă, aoaţe discuția easte amplă. Părearea mea easte că există puteare di acumpărare, există apetit/ orixe tră artă contemporană. Poate să există și tră altu un tip di artă, ama specializarea a mea easte artă contemporană, ași că mi focusedzu pi aestă. Acmu/ tora, di punctu di videare numeric, nu pot să știu să mi exprim. Există oaminili care vor să acumpără, din motive personale, că easte un cadou, că easte ună investiție. Fum întribaţ cu multe turlii di întribări. Importantu easte să acaţ di iu(ndi)va. Ideea easte că aesta easte ună oportunitate tră videare artă contemporană tru multe turlii, în multe medii, artiștili fură aoaţe, aţeli mai mulțâli, li-aveţ aflată/ vidzută la standuri și aveţ stată di zbor cu eli. Easte excepțional, easte ună platformă și di networking. Avem vidzută, sigur, colecționari pi care li știm tuț, ama nu va/ nu are să faţim ună listă tora, aoaţe la noi și aesta mi hărăseaşte/ mi încântă.


Unulu di evenimentile ţeale mai atractive/ muşate a pânâghirului fu reprezentat di expoziția retrospectivă a celebrului artistu plastic și scriitor elvețian nonagenar, orighinar din România, Daniel Spoerri. Artistul easte inventatorulu a curentului Eat Art și fu unulu di inițiatorili Nouveau Réalisme, curentu artistic prin care obiectile din realitatea di cathe dzuă sunt transpuse artistic. Dispre participarea a celebrului artistu la MoBU, Demetra Arapu declarăă:


Colaborarea cu Daniel Spoerri, în speță cu galeristul a lui di ună bană pi numă Thomas Levy, proprietar a Galeriilei Levy din Hamburg, aestă colaborare are funcționată tot ași, tot ahât di trofic și organic, precum și colaborările cu galeriști, ahât locali, cât și din-tru xeane. Avem mearsă pi calea ţea mai corectă și bătătorită. Pur și simplu avem sunată, nâ avem interesată, noi nâ avem propusă să-l invităm, hiinda un artistu di orighine română nu foarte ghine cunoscut la noi. Avem adusă 120 lucrări di aţeale mai importante serii pi care li avem creată, cum easte seria Sevilla Black Series. Mi hărăsiiu. Tră dişclidire nă pitricu și un filmuleț di salutare și încurajare în care și verbalizeadză faptul că easte absolut onorat și si bucură/hărăseaşte enormu că avem reușită să organizăm aestă.


Criticulu și istoriculu di artă Pavel Șușară vru să completeadză câteva/ îndauă idei dispre retrospectiva Daniel Spoerri:


El easte orighinar din Galați. Are fudzită cându eara copil/ ficiuricu/ mic. Avea 10 ani cându fudzi din România. Easte născut dintr-ună familie evreiască și au emigrată părințâli a lui împreună cu el. El are inițiată unulu di aţeale mai importantile curente și atitudini care țân di ună realitate frustă, di ună realitate imediată, stopânda vâră turlie sticurile di oară comune, sticurile di cathe dzuă/ cotidiane din bana a omului și din bana a colectivitatilei. În instantanee care au devenită vâră turlie martori pi termen lungu tru ţi mutreaște natura umană, în momentile a lei nu exemplare, că tru momentile di aradă. Iar capacitatea lui tra să surprindă aestă realitate prin decupaje, tra să instiituie ună altă realitate, prin colaje di obiecte și prin-tru alâxearea a ligăturălei dintră elemente, prin-tru alăxearea a sintaxălei, creeadză și ună morfologie artistică noauă, creeadză imagini absolut surprinzătoare și obiecte absolut surprinzătoare.


Autor: Eugen Cojocariu, Ion Puican


Armânipsire: Hristu Steriu

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”
Carnet cultural Sunday, 11 December 2022

Colecții de literatură română contemporană la Pănăyirlu Gaudeamus

Ediţia cu numirlu 29 a Pănăyirlui de Carti GAUDEAMUS s’dizvărteaşti tru kirolu 7 – 11 di andreu, București, tru Complexul Expoziţional...

Colecții de literatură română contemporană la Pănăyirlu Gaudeamus

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company