Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 28.02.-03.02.2024

Defițitu ti vâsilíi/Lucru ti parlamentari/Hackeri ti premieru/Mită ti altu politițianu/Pâradz ti Ucraina/Tendzâ ti Cumata Gaza

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 28.02.-03.02.2024
Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 28.02.-03.02.2024

, 04.02.2024, 10:46

Defițitu ti vâsilíi


România bitisi anlu 2023 cu un defițitu bugetaru di 5,68% ditu Produsulu Internu Brutu, a că, anda s-adră bugetlu di statu pi anlu ți tricu, s-avea adratâ isapea ti un livel di 4,4% – dzâsi, ñercuri, ministerlu di Finanți. Defițitul easti, cu tuti aesti, sum ațelu minduitu di Comisia Europeanâ tu prognoza a llei di toamnâ, dimi 6,3 proțenti. Diferenţa anamisa di pâradzli amintaț ş-hărgi fu di aproapea 90 di miliardi di lei (vârâ 18 miliardi di evradz).Lucru ti parlamentari


Dupâ cama unu mesu di vacanțâ, senatorlli ş-diputaţlli româñi ahurhirâ, gioi, 1 di șcurtu, unâ nauâ sesiuni parlamentarâ. Pritu lucârli di prota thesi PSD ş-PNL, ți țânu câpestrul deadunu, ari ș-proiecti di nomu tu ți mutreaști apridunarea a agiocurlor di tihi ș-dânâsearea a consumlui di droguri, cata cum ș-bifarea a jaloanilor a Planlui Național di Redresari ș-Reziliențâ, ti cari România aproachi pâradz di la Uniunea Europeanâ. Ditu opoziţíi, USR ș-AUR tâxescu că va s-da s-dânâseascâ eventualili crișteri di taxi ş-impoziti ş-va s-aibâ angâtanu s-nu hibâ câlcatâ Constituţia di socialișțâlli ș-liberalilli, ți au unâ majoritati confortabilâ tu Parlamentu. Presa di București s-așteaptâ la unâ sesiuni jalonatâ di polemiț para multu apreasi, tu anlu anda tu Româníi sunt programati tuti turliili di alidzeri: europarlamentari, locali, leghislativi ș-prezidențiali.Hackeri ti premieru


Chivernisea ali Româníi alâxi, tu reghimu di urghenţâ, nomlu a sicuritatillei țiberneticâ, ta s-hibâ informati instituţiile a statlui tu nai multu 48 di sâhăț maca infrastructura IT ali ițido entitati ditu vâsilíi easti aguditâ/ari vârâ zñíi și s-poatâ s-dânâseascâ ayoñea piricllul. Alâxerli s-feațirâ dupâ ataclu informatic a site-urlor a Directoratlui Naţionalu ti Securitati Țiberneticâ ş-a Udălui a Diputaţlor. Ministrul a Cercetarillei ş-a Digitalizarillei, Bogdan Ivan (PSD), dzâsi că, tu cazlu a Directoratlui, ataclu nu avu sucțesu, anda la Udălu a Diputaţilor furâ furati cama di 300 di fişieri cu documenti publiți, ama ș-dati ți nu suntu ti public, cata cumu cópii a niscântoru acti di identitati a parlamentarlor. Tamam unâ cópíi ali carti di identitati a premierlui Marcel Ciolacu (tut PSD) fu arâchitâ di hackeri, iara tora aestu lipseaști s-u alâxeascâ.Mită ti altu politicianu


Procurorlli DNA feațirâ, gioi tahina, percheziţíi la casa a prezidentului a Consiliului Giudeţeanu Prahova (sudul/notlu ali Româníi), liberalul Iulian Dumitrescu, ş-la membri a taifâllei a lui. Politițianlu ți eara sum controlu judițiar ti 60 di dzâli, easti suspectat că lo mitâ ş-adră falsu tu declaraţii, deadunu cu alțâ oamiñi. Dumitrescu dzâsi că nu-ari țiva te-ascundeari ş-că bagâ la dispoziţia a procurorlor tuti datili ti cari au ananghi. El dzâsi că s-da-mpadi di pi scamnu ditu tuti potisili ți li ari tu partidu, ta s-nu âlli ducunduseascâ a imaghinâllei a liberallor. Dumitrescu eara unlu ditu aței patru prim-vițeprezidențâ a PNL (la co-guvernari cu PSD) ș-caplu a filialâllei giudețeanâ a partidlui.Bani ti Ucraina


Prezidentul ali Româníi, Klaus Iohannis, lo parti Bruxelles, la andamusea extraordituarâ a Consiliului European, ți avu protu punctu pi aghendâ achicâsearea la livelul ali Uniuni tu ți mutreaști protili elementi a pachetlui di ândridzeari a cadrului finanțiar multianual ti chirolu 2021-2027. Nai ma di simasíi apofasi aprucheatâ aclo di câpiili europeni fu darea câtâ Ucraina, ți easti acâțatâ di așcherli aruseșțâ, a nica 50 di miliardi di evradz. Caplu a statlui u andrupâ Ucraina, vâsilíi viținâ cu România, ș-dzâsi că aestu lucru lipseaști s-hibâ di prota thesi tu aghenda a Uniunillei Europeanâ. Naua injecțíi di fonduri comunitari fu pufisitâ la-ndauâ dzâli dupâ ți protlu serviciu di informații di Kiev, SBU, scoasi tu padi că ufițiali militari ș-oamiñi di emburlâchi ucraineñi arâchirâ, la șasi meși dupâ ahurhita a aputursearillei aruseascâ, 40 di miliuni di dolari, pâradz ți lipsea s-hibâ daț ti loarea di armamentu. Prindu summit, Iohannis lo parti la țeremonia omagială andreaptâ di Comisia Europeanâ ti thimiseara a politițianlui francez Jacques Dilors, ți fu prezidentu a executivlui comunitar tu chirolu 1985-1995, mortu tu bitisita a anlui, la aproapea 100 di añi.Tendzâ ti Cumata Gaza


Chivernisea românâ apruche darea di niscânti agiutoari umanitari di 6 miliuni di lei (anvârliga di 1,2 miliuni di evradz), lucri ti cari au musai ananghi oamiñilli țivili ditu Cumata Gaza, iu așcherea israelianâ va ta s-dânâseascâ minarea islamistâ palestinianâ Hamas. Agiutoarili suntu: tendzâ, cârvăț, iambuli, saț te-a durñiari ş-alti lucri ți au ananghi țivilii ți au zñíi di polimlu ți s-fați tora — dzâsi Executivlu di București. Ma ninti, ministrul românu di Externi dzâsi că lo hâbari cu “para multâ gâilipseari” di acuzaţiili mutrindalui taha implicarea/mintearea a niscântor membri a personalului ali Aghenţíi ONU ti Rifugaţlli ditu Palestina tu Orientul di Aproapea (UNRWA) tu atacurli teroristi ali Hamas contra a Israelului, tu dzuua di 7 di sumedru 2023. Uidisit cu spusa a MAE, aesti acuzaţii lipseaști s-hibâ “mutriti unâ-ș-unâ ș-cu multu angâtanu” di ONU.Armânipsearea: Tașcu Lala

Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Friday, 24 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024

Protestili a arugațlor ditu Românie Stâmâna ahurhi cu protestul a Bloclui Național Sindical ditu Românie ș-a aților 29 di federații afiliati...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Monday, 13 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024

Stâmâna Luñinatâ Criştiñilli ortodocşi, majoritari, ş-greco-catoliț ditu România suntu, nica, tu Stâmâna Luñinatâ, prota stâmânâ...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024
一周要闻回顾
Eveniment Top Sunday, 28 April 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024

Ahurhirâ anyrâpserli ti alidzerli locali ditu 9 di cirișaru Ahurhirâ, stâmâna aesta, anyrâpserli ațiloru ți au naeti tu ipothisili di edili,...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024
一周要闻回顾
Eveniment Top Tuesday, 23 April 2024

Nai ma mârli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024

România easti tu Schengen, ama… România intră, dit dzuua di 31 di marțu, tu spaţiul Schengen, ama maș cu sinurli aerieni ş-maritimi. Pi...

Nai ma mârli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024
Eveniment Top Sunday, 18 February 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 11.02 – 17.02.2024

Pi șcurtu: Premierlu a Românillei, tu vizitâ tu Italíi/ Prognozi icunomiți/ Atacu ciberneticu pi spitalili ditu Româníi/ Medalii di malmâ...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 11.02 – 17.02.2024
Eveniment Top Sunday, 11 February 2024

Ma mãrli iventuri a stãmãnãllei ţi tricu 04.02 – 10.02.2024

Cartea a Prezidentului cătrã Parlamentu; Un nãu nom trã pregătirea militară a populaţiillei?; Meatri trã fermieri; Pledoarie trã Europa;...

Ma mãrli iventuri a stãmãnãllei ţi tricu 04.02 – 10.02.2024
Eveniment Top Sunday, 28 January 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 21.01 – 27.01.2024

Tensiuni suțiali tu anlu anda s-facu di patru ori alidzeri / Drogurli suntu acâțati tu isapi / Dimisia/paretisea la livelu analtu tu Republica...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 21.01 – 27.01.2024
Eveniment Top Sunday, 21 January 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 14.01 – 20.01.2024

Stâmânâ amplinâ di protesti tu Româníi / Yiațrâlli di familíi ș-ațelli ditu ambulatorii anglleațâ protestili / Compania Pfizer deadi tu...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 14.01 – 20.01.2024

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company