Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Năi privatizări tu Energhie

Tu inşita a meslui ţi tricu, autorităţli români îndreapsirâ cu Fondul Monetar Internaţional şi cu Comisia Europeanâ unâ achicâseari di turlii preventivâ, pi doi an’i, di 4 miliardi di euro. Aestâ achicâseari va s-hibâ zburâtâ di cumândisearea al FMI di toamnâ. Pânâ atunţea, unâ turlii, unâ variantâ a cartâl’ei ţi Executivlu di Bucureşti va u pitreacâ Washington, inşi tu presâ. Ea ari tuti elementili ti cari s-achicâsirâ dauli părţâ: năi ipoşisi, ama şi alti vecl’I ţi nu furâ tin’isiti şi privatizări. Cama pi şcurtu, Guvernil s-poati s-creascâ impozitlu pi proprietati ti persoanili cari au unâ casâ, un apartamentu ţi-l ufilisescu ti scupadz di turlii comercialâ; va s-alâxeascâ Codlu ali insolvenţâ şi Codlu Civil; va ţânâ pi cicioari deficitlu bugetar; va s-îndreagâ disnău Agenţia Naţionalâ di Administrari Fiscalâ (ANAF); va s-ayuniseascâ reforma a sistemlui di sânâtati; va s-ducâ ninti proceslu di liberalizari a pâhălui la energhie şi gazi; va s-listeadzâ la bursâ pacheti cama n’iţ a companiilor di stat şi va s-îndreagâ îndauâ privatizări. Printrâ eali easti şi privatizarea ali companiei CFR Marfă, cari va s-ducâ ninti, Executivul luândalui borgea s-tin’iseascâ tut ţi lipseaşti ti vindearea a pachetlui majoritar di acţiun’i. Ia şi alti îndauâ lucri, cu accentu, maxus, pi sectorlu ali Energhie. Programati, îndreapti prota, ti estan, aţeali nai ma mărli listări la bursâ furâ amânati ti toamna a anlui ţi va s-yinâ. Este zborlu di compania Nuclearelectrica, axatâ pi adrarea di energhie electricâ, termicâ şi di combustibil nuclear. Cama limpidi, statlu, ţi ari vârâ 90% dit acţiun’i, va s-scoatâ pi pâzari unâ protâ ofertâ publicâ di 10% dit aestu portofoliu pânâ tu inţita a meslui Ysmârciun 2014. Andicra di Romgaz, nai ma amrea producătari di gazi naturali dit vâsâlii, ţi easti sum cumândisearea a autoritatâl’ei a Ministerului di Icunumii, scutearea pi pâzari ofertâl’ei di 15% va s-adarâ pânâ tu inţita a meslui Brumar di estan. Lipseaşti s-hibâ ghini limpidzâti lucârli tu ţi mutreaşti tratamentul fiscal ti valorili mobiliari ali companii — ţi suntu tranzacţionati pi unâ bursâ ditru-xeani şi va s-hibâ apruchiat timeilu legal ţi lipseaşti. Pânâ tu veara a anlui yinitor, s-aşteaptâ s-iasâ unâ ofertâ publicâ şi tu ţi mutreaşti societatea Electrica — un dit giucâtorl’i di nai ma marea simasii dit sectorlu ali energhii electricâ şi a serviciilor energhetiţi dit Românii. Lipseaşti vidzut, aoa, ţi va s-hibâ cu ţinţi dit aţeali şasi societăţ reghionali ţi agiutâ la împrustarea ali companii: trei dintrâ eali, icâ tuti, lipseaşti s-hibâ ayoriea di Electrica mutrinda vârâ falimentu. Ti Hidroelectrica, ţi easti pi loclu 7 tu toplu aţilor nai ma buni 100 di companii dit Românii, va s-hibâ apruchiatâ unâ apofasi di guvernu tu ţi mutreaşti listarea a unui pachet di 10%, proceslu hiindalui aştiptat tu inşita al Cireşar 2014.

, 07.08.2013, 12:20

Fptp: Alexis HAULOT / © European Union 2024 - Source : EP
Actualitati Sunday, 21 July 2024

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznâu

Prezidenta ali CE, Ursula von der Leyen va s-aibâ ti nica 5 añi nai ma marea potisi executivâ dit UE, di cara fu votatâ, gioi, di Parlamentul di...

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznâu
parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Новый Европейский парламент
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Foto: Mariana Chiriță/RRI
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina
Actualitati Tuesday, 09 July 2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aerieană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli, după ţi, cu...

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Actualitati Monday, 08 July 2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti...

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company