Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Agenda armâneascâ – 2013.02.12

Dzua Mondialâ a Radioului. Arhiusinda cu Mocopolea, a cure câdeare fu contemporanâ cu Revoluţia francezâ, putem sâ zburâm di unâ minduitâ europeanâ trâ afirire di lâiaţa a polimilor şi minduita di vreare trâ buneaţa a pacil’ei în lume. Cu tute aeste si agiumse la un polim mondial şi apoia la ninca un. Irinea ama agiumse un v’is nobil ale omenire.Dupu ţi fu simnat, la 11 brumar 1918, tru Franţa armistiţiul pri-tru care si curma alumtile a protlui polim mondial, anlu alantu fu faptâ şi bitisita ofiţialâ a polimului pri-tru simnarea a Tratatul di la Versailles. Cu unâ altâ informaţie istoricâ agiundzim tru anlou 1921, cându Liga a Naţiun’lor, organizaţie creatâ tru an’l’I aţel’I tra sâ ncheadicâ apârn’irea a unui nău polim mondial, pri-tru achicâsiriea la measa a tratativilor anamisa di naţiun’i, eara creat la 21 octombriu 1921 unâ comisie, care tru 4 ianuariu anlu alantu apofăsi adrarea a unui Comitet Internaţional trâ cooperare intelectualâ şi ţi ma amânat agiumse organizaţia UNESCO di azâ.

Anlu tricut, UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) lo apofase ca tru 2013, pi 13 februariu, să si marcheadzâ trâ prota oarâ, Dzua Mondială a Radioului. Aşi easte recunoscut rolul major a radioului — dzâţe colega a noastrâ hristine Leşcu – di sâ transmitâ aţeale ma diversile informaţii şi di sâ pitrundâ discret în casile a oamin’lor şi sâ lâ “zburascâ” ca unor soţ faţe ca radioulu s-hibâ un trop di comunicare în masă multu vrut.

Vruţ ascultâtori, secţia armâneascâ la aestâ sârbâtoare internaţionalâ a undilor radiofoniţe vâ oarâ multâ sânâtate şi aşteaptâ di la voi hâbari şi emailuri la adresa arom@rri.ro.În România, primele emisiuni de radio — dzâţe diznou Christine Leşcu – si feaţirâ la 1 brumar 1928, dată la care loa naştire Societatea Română di Radiodifuziune di astăzi, aţel ma ascultatlu şi ma credibilul radiodifuzor din ţara noastră. Radio România are în portofoliu 7 posturi naţionale, unlu internaţional, 8 posturi reghionale, unâ agenţie di presă, 6 formaţii muzicale, unâ editură şi un pânâgh’ir di carte. Di-tru octombriu anlu tricut, Radio România easte reprezentată în structurile di conduţire a Uniunil’ei Internaţionalâ di Radio şi Televiziune. Christine Leşcu adavgâ: Radio România Internaţional emite, în prezentu, pi dauă canale: RRI1, care emite nonstop programe în limba română, ama şi programe în dialectul aromân, şi RRI2 care transmite pi 10 limbe xeane: arabă, chineză, engleză, franceză, germană, italiană, sârbă, spaniolă, rusă şi ucraineană.

Radio România programă, cu ocazia a Dzuâl’ei Mondialâ a Radioului, un concertu extraordinar compus din lucrări simnate di Maurice Ravel, W.A.Mozart şi Jean-Philippe Rameau, concertu ţi lu are la pupitru pi dirijorul german Ralf Sochaczewsky.Dupu cum ştiţ, pi 19 gh’inar fu dişcl’isâ unâ şcoalâ armâneascâ tru câsâbălu Fearca, aşi cum nâ informa domnul Andon Hristo. Profesor trâ nviţarea limba armâneascâ, ţi s-u preda a cilimean’lor easte domnul Toma Musha. Domnul Valentino Mustaca, prezidentula a partidlui ABDE, care putu di u dişcl’isi aestâ şcoalâ faţe unâ completare la aistâ hâbare şi-l informeadzâ pi domnul Andon Hristo şi dzâţe::

Domnu Andon,

Iram Ferca câ mi câftarâ niscânts pârints armânji. Numurlu a elevilor di la 14 agiumsi la 30, ma nâpoi va si avdagâ. Clasa easti njicâ, t-atsa domnul Toma Musha, di dauâ dzâli tu stâmânâ va s-da nvâtsâturâ 4 dzâli pi stâmânâ. Ma caftu ti vârâ clasâ kama mari… s-avem umuti. Ama anda chinduri cu aici pâraints (mult hârâsits), loai di hâbari câ mult aproapea va si dishchidâ shcola-clasâ sh-la Ducas-Patos, Pojan-Fercâ. Aestâ eaasti unâ hâbari bunâ, ama mini nu u paravidzui, câ easti gati shi shcola-clasâ la Ura Vajgurore-Berat shi poati sh-Pogradets. Aesti sânt lucri ambarâ cu aestu ritmu tsi s-caftâ di armânji. Oru si facâ realiteati..mini credu mult. Ama s-caftâ mari lucr. Mintuescu s-fitsem unâ adunari cu tuts aici tsi vra shcola-clasâ shi s-fitsem un nou program ti aestu lucr. Ti aestâ caft agiutarea a ta cu multâ importantsâ.

Ti itsi jgliotâ va sâ spun.

Salutari,

Valentino MustacaUnâ altâ hâbare easte ligatâ di activitatea a Suţatâl’ei culturalâ armâneascâ di Bucrureşti a cure prezidentu, profesorlu Alexandru Gica nâ infromeadzâ:

Tu chirolu 15 di Shcurtu-22 di Martsu va si s-faca una expozitsie di carti armaneasca la Biblioteca Natsionala di Bucureshti (naulu sediu). Expozitsia ari ma multu di 500 di cartsa ti armanj.Tu idyiul loc tu aestu chiro va s-hiba una expozitsie di pictura shi sculptura alu Ary Murnu (1881-1971; fratili alu George Murnu) shi Ion Lucian Murnu (1910-1984; ficiorlu alu Ary Murnu).Cathi viniri va si s-faca parastaseri di carti. Prota carti tsi va s-hiba parastasita viniri 15 di Shcurtu easti “Martirie ti una eta”, zugrapseri di Ary Murnu,

carti tipusita la Editura a Sutsataljei Culturali Armaneasca (SCA) di Bucureshti.Organizatorlu a evenimentului easti SCA. Evenimentul fu minduit di Marius Marian Sholea. Ianula Gheorghe cilastasi multu ti aestu proiect.

Şi. Cum bitisim aestâ hâbare cu numa a cântâtoaril’ei Ianula Gheorghe, nâ aduţim aminte di cânticlu armânescu. Cu tute aeste va s-avdzâm unâ altâ cântâtoare: Flori Caragop !12.feb.2013, Hristu Stergh’iuAudio–>

, 12.02.2013, 12:32

Agenda armânească Friday, 11 June 2021

Român’il’i di nângă noi – Interviu cu profesorulu Manuela Nevaci

Român’il’i di la sud di Dunăre suntu, reprezintă patru volume dedicate a român’ilor di la sud di Dunăre, care au agiumtă la marile...

Român’il’i di nângă noi – Interviu cu profesorulu Manuela Nevaci
Agenda armânească Friday, 11 June 2021

Român’il’i di nângă noi – Interviu cu senatorulu Claudiu Târziu

Presedintile a Comisil’ei trâ român’il’i di pretutţido din Senatulu a Romaniil’ei, Claudiu Tărziu are faptă ună vizită de lucru în...

Român’il’i di nângă noi – Interviu cu senatorulu Claudiu Târziu
Agenda armânească Wednesday, 29 January 2020

Român’il’i di nângă noi – Interviu cu profesorulu Vasile Şoimaru, realizat

După cu-ndriptate dzaţe Roxana Iorgulescu, şi alidzem zboarale a lei cu care feaţe invitaţia a oaspilui a lei: “Dzuua de 15 ianuarie va hibă...

Român’il’i di nângă noi – Interviu cu profesorulu Vasile Şoimaru, realizat
Agenda armânească Thursday, 22 August 2019

Agenda Aromana

Român’il’i di nângă noi — Congresulu, di Iaşi, a profesorilor di istorie şi di limba română, interviu cu preşedintile a...

Agenda Aromana
Agenda armânească Wednesday, 21 August 2019

Român’il’i di nângă noi Interviu cu Iurie Levcic

Român’il’i di nângă noi — Chentrul trâ ţânirea limbâlei şi culturâlei tradiţională românească, di Cernăuţi, interviu cu...

Român’il’i di nângă noi Interviu cu Iurie Levcic
Agenda armânească Tuesday, 05 February 2019

La ceas aniversar – Interv cu presed dir gen al Radioului, Georgica Severin

Tru sâhate aniversara Radio România poate sa si mărească cu mai multe proiecte. Unulu di aestea si cl’eamă Radio Chişinău, parte a...

La ceas aniversar – Interv cu presed dir gen al Radioului, Georgica Severin
Agenda armânească Monday, 04 February 2019

Român’il’i di nângă noi – Spaţiul mediatic comun, interviu cu Iulia Modiga

Iulia Modiga, sociolog din Republica Moldova, easte redactor-şef a piblicaţil’ei online di ştiri, opinii şi investigaţii, “Info Prut”....

Român’il’i di nângă noi – Spaţiul mediatic comun, interviu cu Iulia Modiga
Agenda armânească Saturday, 02 February 2019

Român’il’i de nângă noi – prof univ Sergiu Musteaţă, di Chişinău

Tema identitatil’ei urbană şi Chişinăulu tru an centenar: Mara Popa precizeadză liniile a interviului cu profesor universitar Sergiu...

Român’il’i de nângă noi – prof univ Sergiu Musteaţă, di Chişinău

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company