Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Adeti circulară la Muzeulu a Huryeatlui Român

Meşlli mai și cirişaru aduc la Muzeulu Național al Huryeatlui Român (MȚR) ună expoziție de artă contemporană colaborativă – “Adeti circulară (Conectat la natură)”, ună andamasi anamisa di artiști contemporani consacrați și masturi tradiționali, cari ţăni yii vecllili isnăhi — ună ndziminari anamisa di inovație, tehnologii, act artistic și artizanat. Sidzumu di zboru cu managerlu MȚR, Virgil Nițulescu, ti conceptul expozițional, ti artiști și masturi și, nu dip utu soni, ti ună şcurtă istorie a proiectului:

Adeti circulară la Muzeulu a Huryeatlui Român
Adeti circulară la Muzeulu a Huryeatlui Român

, 29.05.2022, 20:46


“E, ună turlie ahoryea andicra di ţi s’ari faptă la noi tru muzeu. Aestu conceptu nkiseaşti de la ună inițiativă cari datează ditu anlu 2017 și cari avea numa “România Tradițiilor Creative”, lansată atumţea di fostul manager Vintilă Mihăilescu și Teodor Frolu. Era ună inițiativă cari minduea s’aducă tu idyiulu locu artiști contemporani cari da unăo atenție ahoyea ti cultura tradițională românească.


Aestă aradă, expoziția “Tradiția circulară” nkiseaşti, dimi, de la un atelier tru cari lucreadză deadunu, aoa la sediul a Muzeului, ună parei adrată ditu 6 artiști contemporani și 6 masturi tradiționali românești: artiștilli Teodor Graur, Mircea Cantor, Marius Alexe – Bean, Oláh Gyárfás, Virgil Scripcariu și Dan Vezentan. Cathi unu di elli ari ningă el, ași cum spuneam, un masturu tradițional specializat pe ună isanfi. Și vas ă spunu aoa numili a lor, neise Viorel Gheorghe, Tănase Burnar, Adrian Mihaiu, Melinda-Maria Andras, Csaba Balint și Csaba Racz. Sunt masturi olari, textiliști, di keali, masturi cari lucrează tru lemnu și cari aduc, cathi unu di elli, cunuștearea ditu bărnu tu bărnu a unui meșteșug specific tradițional românesc. Și minduescu că easti, păn tu soni, zborlu ti ună alăxeari di experiență, di itia că elli nveaţă de la artiștilli contemporani niscănti tehniţ noi ică niscănti idei noi, cari urdină tru arta contemporană ditu România, ama, dealihea că ma important easti fluxul alliumtrea, atelu di la aeşti masturi cătră artiștilli contemporani, cari suntu multu interesaț s’exploateze filonlu tradițional tru arta a lor cotidiană. Suntu artiști dukimăsiţ di aţea că nu pot s’hibă originali ică easti ma zori s’esţă original și s’ai ună identitate marcantă pi plan internațional, cara nu ankiseştă de la aţea ţi easti speţific tru comunitatea tru cari ti amintaşi.”


Unu ditu co-organizatori și unu ditu inițiatollrii a proiectului ditu 2017 “România Tradițiilor Creative”, proiect cari şidzu la thimellilu a expozițiillei di tora “Adeti circulară”, arhitectul și antreprenorul de industrii creative Teodor Frolu nă zbură ti isnăhili cari amintară expoziția, ti implicarea a masturlor și artiștilor contemporani, și ti linia crehtă cari amparti un artist vizual de un artizan tradițional.


Teodor Frolu: “Sigura, ună stămână fură atelierele dişcllisi aoa tră masturi și artiști, ama mulță di elli lucreadză de ma mulță añi deadunu și scupolu a nostru easte sa spunemu cât de contemporan și actual easti, neise, meastișugul tradițional și cum poate s’hibă transformat de cătră artiștilli contemporani tru niscănti opere de artă de analtu nivel. Și cum aeasti lucrări pot s’agiungă, s’adavgă la colecții private i particulare, și aoa spunu maxus ti Mircea Cantor, la Teodor Graur, Dan Vezentan, Oláh Gyárfás și Virgil Scripcariu, cari sunt artiști cari ș-trag vără turlie resursele creative ditu zona aesta a meastișugului tradițional. Și nu dip tu soni Bean – Marius Alexe ditu trupa Subcarpați, cari năpoi adusi căvala tru arada a tinirilor pritu muzica pi cari u fac elli. Di pţănu kiro thimilliusiră “Centrul Cultural Subcarpați” și îlli videț cum cathi un di elli, mindueaşti, păn tru soni pritu lucrările de artă contemporană pe cari li pripun, s’analţă, să spunu aşi, vizibilitatea și s’certifică vără turlie valoarea aluştoru oameni. Di itia că, păn tu soni aoa s-adunară un artizan, un masturu cari easte tru idyiulu kiro artist și un artist cari easte tru idyiulu kiro un artizan și un multu bunu masturu. Di itia că și artiștilli suntu, păn tru soni, masturllii contemporani ma s’vreţ, lucreadză direct tru material, lucreadză cu tehniţ diferite și sunt multu buni tru aţea ţi fac cu mâñili și cu mintea și cu imaginația.”


Tu bitisita a experiențăllei de la MHR, tru cadrul a expozițiillei “Adeti circulară”, aprăftăsimu s-şidemu di zboru cu Mircea Cantor – artist vizual român cari băneadză și lucreadză la Paris, unu ditu reprezentanții nai ma importanți ai artei contemporane românești și nu maş, laureat a premiului “Marcel Duchamp” tru 2011 la FIAC (Târgul Internațional de Artă Contemporană de la Paris). Cantor nă mărturisi ti aţea ţi nsimneadză arta tradițională tru artă a lei işiş și ti colaborarea continuă pi cari u ari cu meastișugari:


“Añi si pari că easti un moment unic tru istoria alustui muzeu, de colaborare anamisa di artizani și artiști. Ama tră mine easti un proces hirescu, natural, s’lucredz cu artizanii și s’lă pricunoscu aestu aport tru arta mea. Easti importantă noțiunea tra s’da credit și s’pricunoască că tini lucredz cu un masturu, că tini lucredz cu un pielar, tini lucredz cu unul cari lucreadză lână, dimi tuti aesti lucruri lipseaşti s’intră tru ună aradă, tră atea că avem maş de amintari. Ună turlie di andrupari reciprocă, de pricunoaștere reciprocă și de akicăseare, și profesională, și financiară, tute lucărli aestea lipseaşti s’hibă tru ună linie hirească a disvărtearillei a lor și nu poati că maş s’nă facă ma avuţ, nica si publicul, s’ancurajeadză pritu aestă turlie di oamiñni cari vor s’lucreadză și dukescu că elli pot s’preia aeastă cunoaștere de la masturii cari sunt tru bană. Nkisinda ma largu, cadealihea, publicul lipseaştis’hibă educat, cilimeañilli pritu programe educaționale multu ferme tru școli, vinite de la Ministerul Nvițămintului, pritu programe financiare, să s’nveaţă tru școli comate aesta, că faţ aestu lucru și de miraki, ama și poț s’aminţă. Poți s’ţă aminţă bănaticlu ditu aesti meșteșuguri pi cari li aflămu aoa, la Muzeul a Huryeatlui. Și atumţea, minduescu că va s’adară un efect de domino pe lungu kiro, cari pot s’hibă multu pozitiv tră tută lumea, dimi și tră artist și tră artizani, tră societatea civilă, tră nvițămintu și vrea s’hibă maş pi linia ascendentă.”


Autoru: Ion Puican


Armânipsearea: Taşcu Lala
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company