Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Alina Grigore, marli premiu Scoica di Malămă la Festivalul San Sebastian

Filmul di debut a regizoarăllei Alina Grigore, “Crai Nou” (Blue Moon) amintă anlu ţi tricu marli premiu – Scoica di Malămă – la unu ditu nai ma anamusiti festivaluri di film ditu Europa, aţelu ditu San Sebastian (Spania). “Crai nou/ Blue Moon” easti scris şi regizat di Alina Grigore și lli-ari tru distribuție Ioana Chiţu, Mircea Postelnicu, Mircea Silaghi şi Vlad Ivanov. Scenariul a filmului easti inspirat ditu experiența personală a teatrinăllei și regizoarăllei Alina Grigore, cari ș-bănă ună parti ditu ficiurami tu ună hoară ditu giudețlu Neamț.

Alina Grigore, marli premiu Scoica di Malămă la Festivalul San Sebastian
Alina Grigore, marli premiu Scoica di Malămă la Festivalul San Sebastian

, 09.01.2022, 10:29


Maxusu featili n-avea niţi ună șansă s’evolueadză, abuzul fizic și psihic la cari eara băgati di avea agiumtă unu lucru di aradă la hoară”, spuni Alina Grigore anda ş-aduţi aminti di aţelu kiro. Crai Nou easti pirmitusearea a tinirăllei Irina, cari va ta s’fugă ditu ună familie toxică şi nyiseadză s’ducă la studii tru capitală, ama eşueadză, nfărmăcată di prişcăvillea di anvărliga. Trofeulu amintatu la San Sebastian di “Crai Nou” tiñiseaşti un filmu adratu fără păradz di la Centrul Național ali Cinematografie, di ună echipă multu cilăstisitoari. Zburămu cu Alina Grigore ti premiul amintatu, ti cumu aprăftăsi s’alăxească tru unu pirmithuseari cinematografică ună experiență bănată și ti metoda a llei di lucru ţi nu fu di arada dinăpoia a filmului.Alina Grigore: “Io bănaiu un kiro la hoară, aveam șapti añi cându fudzii di București s’bănedzu tuună hoară ditu giudeţlu Neamț și avui un șoc cultural cabai mari. Fu cu ahătu ma șocantu cu cât earam multu ñică și earam nviţată cu altă turlie di comunitate, ași că angrăpsiiu nica di atumţea un jurnal a lucărloru ţi s’făţea anvărliga angrăpsiiu şi ma largu, cu turnarea căndu ş-căndu la aţeali frăndză. Prota ş-prota, nu avea un sinferu a a părințălor andicra di praxea a cilimeañiloru, di itia că sinferlu a lor eara tru prota ş-prota ta s’armănă tu bană, aţea ţi nu easti ici ti pişmani. Ama cum prota cilăstăseari eara armănearea tu bană, cilimeañilli eara ancurajaț s’lucreadză acasă ică s’ducă ti s’lucreadză tru xinătati. Ni-aducu aminti di kirolu anda io nidzeamu acasă s’ñi-adaru temili, a deapoa soaţa a meanai bună s’duţea acasă și lipsea ta s’acată lucurlu cu săparea, aesta s’făţea tru clasa a I-a ică a II-a, tru anii 90. Ti amărtie, catandisea nu s’alăxi dipu multu, niţi tora cilimeañilli ditu hoari nu suntu acurajaț ta ş’ducă ma largu studiile. Maca mi Inspiraiu ditu ţi aveamu vidzută, ahurhiiu ma amănatu să scriu aţea carte ti cari amu miraki s’u public și poate va u fact u vără kiro. La filmul aestu lucraiu ufilisinda metoda di lucru a școlăllei di actorie InLight, aesta nsimnânda că lă pripunem actorilor ună idhee pi cari u dizvoltăm deapoa deadunu. După ţi ngrăpsiiu scenariul vini arada ti unu lucru niacumtinatu, zburămu şi ahăndusimu catandisili și personajele cu actorlli, cu directorlu di imagine, cu editorlu. Și ași ahurhimu s’videmu cari suntu motivațiile a personajelor.”


Ti nsimnă ufilisearea-a metodăllei di actorie InLight, metodă cari da și numa a unei școală thimilliusită di Alina Grigore deadunu cu o echipă di artiști, nă spuni regizoarea a filmului “Crai Nou”.


“Ti aduţemu noi prin InLight easti că nă minduimu maxusu ti colaborarea cu actorlli și cu alantă membri a echipăllei. Dimi lă dămu curayiu la tuţ ditu echipă să spună cum ved lucărli, şidemu di zboru cu directorlu di imagine, cu editorlu, ahăndusimu scenariul și zburămu ti personaje și situații.


Ditu a mea videală easti unu lucru multu cilăstisitoru şi cu miraki. Scriem fișe di personaje, yinim cu propuneri, improvizăm, ligat di aestă pirmituseari căftămu şi aflămu aduţeri aminti comune, tema hiinda ligată di familie easti imposibi s-nu aflli lucri. Și tută aestă cercetare, tut aest background lli-agiută multu a actorlui. Easti di mari agiutoru atumţea când ești pi set ta s’aflli idyili lucre ţi ti leagă cu alantă, s’cunoști motivațiile a partenerului di scenă. Aestu fu unu aspect, deapoa mi interesă ţi minduescu și cum exploreadză actorlli scenariul.


Ti mini turlia aesta di lucru colaborativă easti multu important. Când sapriduţi un textu mi intereseadză inclusiv ţi minduescu traducătorul ti textul respectiv, ași că easti evidentu că pripunirle a actorilor și a membrilor echipei ñi si par multu di simasie. Ni si pari ma hăirlătică colaborarea căţe, tru momentul tru cari îlli alași pi alanţă s’exploreadzză, elli agiung la un nivel multu mari di creativitate și easti tru hăirea a ta, ca regizor, tini poţ s’ufiliseştă aestă creativitate. Emu anda ești tipul di regizor cari maş coordoneadză, nu ari dip multă comunicari. Ti aesta easti InLight, ti colaborarea cu alanţă. Și ma s’ai pistipsearea tu turliea aesta di abordari, părerea mea easti că aduţ ma multă emoție, spunu maxusu ti construcția personajelor.


Ma multu, ai ună echipă ma hărăcoapă, cari știe că poate s’exprimă liber ma s’acaţă tu isapi ndauă limite, dealihea. Eara ndauă secvențe tru cari actorii avură libertate totală, spunu ti ună secvență cu Mircea Postelnicu și Ioana Chițu, ti cari tută lumea spusi că iși ca un giocu, ca un tango anamisa di directorul di imagine, regizor și actori. Și, neise aesta easti vrearea a mea, atea ca realizarea a unui film s’hibă ca unu giocu deadunu.”Până la “Crai Nou”, regizoarea Alina Grigore eara cunuscută maxusu ca actriţă. Giucă tru ndauă seriale şi tru lungmetrajul”Ilegitim”, regizat di Adrian Sitaru, la cari fu și scenaristă.Autoru: Corina Sabău


Armânipsearia: Taşcu Lala
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company