Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Carnet


Tu ahurhita a meslui marţu, dramaturgul Matei Vişniec vini ti ândauă dzâli tu Românie, ta s-participă la Ună seară a zboarălor di vreari”, cu itia a Dzuuăl’ei Internaţională a Mul’earil’ei. Cu aestă ispeti zburâm cu Matei Vişniec ti mul’eri şi rollu a lor tu societate, cum şi tu bana a lui: Câţe escu vinit ti 8 di Marţu Bucureşti, voi sa spun dupu minduita a mea aestă Dzuuă Internaţională a Mul’earil’ei.Lipsea s-hibă sărbăturisită cafi dzuuă căţe rollu pi cari lu- au mul’erli tu bana a noastră, a bărbaţlor, cum şi tu bana ali societati easti di multi ori minimalizat. Vrea s-eara ghini ca, tu aestu chiro di democratizari, cându mul’earea ari un rol tut ma mari, s- lucreadză la measa di lucru a yinitorlui ma multu mul’earea. Mini, ca artisu, daima fui influenţat ti ghini şi inspirat di mul’eri. Mul’erli au avută un rol extraordinar tu bana a mea, ahurhinda cu dada, cari eara dascală şi cari ân’i băgă tu mână cărţă importanti, şi cari mi purtă cu angătan di mână tu lumea ali literatură, ali ficţiune, a artăl’ei, a sensibilitatil’ei, dapoia cu sora mea, mul’earea a mea, cu fitica a mea, alti thiseri di ghen sentimental ţi le-am avută… Mul’erli au avută un rol importantu tu bana a mea, mi-au inspirată, mi-au cârtită, n’-au agiutată”.

, 27.09.2012, 18:21


Ună di nai ma nalili cărţă a scriitorlui Matei Vişniec lansati tu Românie easti “Cărţă di vreari câtâ ună prinţesă chineză”, tipusită la Editura Humanitas şi u scoati tu migdani mirachea a lui ma nauă ti literatura erotică. Işişi autorlu pricunoaşti că tâş dupu ţi umplu 45 di an’i ahurhi s-aibă mirachi ti aestă turlie di literatură: Cărţă di vreari câtâ ună prinţesă chineză” easti ună carti di maturitati amânată, ună carti pi cari u scoş anlu aestu la Editura Humanitas şi pi cari u am scriată aoa şi doi-trei an’i. Easti ună reflecţie ti ligătura anamisa di bărbat-mul’eare-vreare, ţi easti aţea tandreţe (dizn’irdari), ţi rol filosofic ari aestă tu bana ali uminitati. Cărţăli suntu cătră ună prinţesă chineză” căţe prindi s-aibă ună enigmă tu cafi un di aesti titluri. Aţel’i cari ghivăsescu cartea până tu bitisită află şi apandisea. Tu aestu momentu, China easti un mistiryiu, easti ună mari cultură tu idyiul chiro, pi ninga mistiryiulu ţi lu reprezintă ea di punctu di videari icunomic, social, politic, easti ună mari cultură şi ari ună mari adeti a erotismului tu China. Dimi, ari multi itii ti cari am ufilisită aestăă numă, di prinţesă chineză” şi aţel’i cari va u ghivăsească cartea, vă sânveaţă ş-ma multi”.


Protlu spectacol adrat dupa aestu bair di confesiun’i ali imaghinarlui intim fu prezentat tu 2009 la Festivallu a Teatrului Kazi di Tokyo şi poartă simnătura a actorlui francez Olivier Comte. Prota lectură publică tu limba română s-feaţi tu 2011 la Festivallu Internaţional di Teatru di Sibiu şi u feati actorlu Ciprian Scurtea.


Textili dit Cărţă di vreari câtâ ună prinţesă chineză” suntu ună alternativă la ună literatură erotică vulgară diprimansus cari si scrii tu aestu momentu, dzâţi Matei Vişniec: Vulgaritatea agiunsi ahântu banală, că aproapea nu mata nă nivriseaşti, câţe him anâpâdiţ di ea, bânăm tu ea. Nu easti normal, prindi s-tânem cheptu contra ali vulgaritati tu artă, tu literatură, maxus tu literatura erotică. Vulgaritatea easti ună voahă a unui modernism ayun’isit, a unăl’ei modernizări cari nâ aspeală măduua. Ti exemplu, Sadi nu eara ahântu vulgar tu literatura a lui erotică, cum nâscânţă tiniri cari ângrâpsescu tora literatură erotică. Ună turlie, Marchizlu di Sade eara un revoluţionar cându ş-ăngrăpsea scria aţeali texti ţi agiumsiră clasiţi. Mi nivriseaşti ună turlie di vulgaritati a limbăl’ei română tu scrierli a nâscântor tiniri, cari caftă ună turlie di libirtati, ama u află tu vulgaritati, tu loc s-u află tu poezie ică tu invenţie”.


Tora ayon’ia, Matei Vişniec lu lansă patrulu roman, ângrâpsit pi limba română, ca tuti romanili a lui: Ari numa Mintireaja preventivă” şi easti inspirat dit mintăturli ţi li fac mediili di informari. Easti inspirat di turlia tu cari informaţia, tu aestu momentu, nâ la măduua, eastiinspirat dit manipularea prit informaţie. Tu aestu roman mini ân’i imaghinez ună catandise fictivă, ama cari poati să s-facă — easti zborlu ti ună agenţie imensă cari adară ună amirărie mediatică şi cari ahurheaşti s-lu spună yinitorlu. Ari ananghi di fânicadz, , drami ta s-poată s-armână pi lucru. Dimi, ândreadzi ficţiun’i ta s-poată s-armână pi lucru. Ţi va s-dzâcă că, tu yinitorl’i 10-15 an’i, uminitatea va s-bâneadză drami di cari au ananghi amirăriili mediatiţi ta s-armână tu bană. Nu him diparti di aestă fandazmă. Mini lu spun cazlu ca pi ună turlie di literatură science-fiction, ama suntu gâilipsit cându ved aestă aspărdzeari a sinurlor anamisa di realitati şi ficţiune, anamisa di informaţie şi manipulare”.


Protlu roman al Matei Vişniec apridus pi franceză cât u vidzu lun’ina a stampăl’ei. Easti zborlu ti Sindromlu di lâhtari tu Câsâbălu a Lun’in’ilor”, cari easti lansat dzâlili aesti la Salonea Internaţională di Carti di Paris. Anamisa di multili a lui călătorii şi participări la evenimenti, Matei Vişniec află chiro s-ângrâpsească: piesi di teatru pi franceză şi ţinţilu roman pi limba română, cu titlu Emburlu di ahurhiti di roman”.


Autor: Luana Pleşea


Apriduţearea: Irina Paris

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company