Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Colecții de literatură română contemporană la Pănăyirlu Gaudeamus

Ediţia cu numirlu 29 a Pănăyirlui de Carti GAUDEAMUS s’dizvărteaşti tru kirolu 7 – 11 di andreu, București, tru Complexul Expoziţional Romexpo. Nai ma ghivăsitu pănăyiru di carti ditu România, organizat de radio-ul public, s’toarnă, după doi ani tru formatlu tru cari s-dizvărti online, la formatul cari lu avu ma ninti, neise aproapea treidzăt di añi.

Colecții de literatură română contemporană la Pănăyirlu Gaudeamus
Colecții de literatură română contemporană la Pănăyirlu Gaudeamus

, 11.12.2022, 12:26


Pisti 600 di evenimente editoriale s’dizvărtescu la actuala ediție a Pănăyirlui de Carti Gaudeamus și atelli pisti 200 di participanță oferă a publiclui ună gamă extrem di variată di produsi editoriale.


Lu călisimu la RRI pi Eli Bădică, coordonatoari ali colecție “Nautor” a Editurăllei Nemira, și pi Diana Iepure, PR al Editură Paralela 45 și coordonatoari a colecțiillei Prota vreari, tra s’nă zburască ti aesti initiațiative, dauă ditu ateali cari adusiră tru prim plan literatura română actuală. Colecția Prota vreari, coordonată de Diana Iepure, debută cu ţinţi romani scrise de scriitoare și scriitori români români-Diana Geacăr, Andrei Crăciun, Andrei Doșa, Alina Pietrăreanu, Cristina Ispas – și fu lansată tru veară, la Pănăyirlu di Carti Bookfest. Easti ună colecție de litearatură contemporană dedicată a publiclui tiniru cari poati s’hibă aflată la Pănăyirlu di Carti Gaudeamus și cari continuă cu năi apariții.


Diana Iepure: “Există ună continuitate, ase că tru cadrul colecției va s’alănceească un microroman de Ștefan Manasia, “Platanii ditu Samothraki”. Ștefan Manasia easti un scriitor ditu bărnulu 2000, un scriitor multu talentat, poet, eseist și prozator, multu apreciat de cititori. “Platanii ditu Samothraki” easti a daua carti de proză a al Ștefan Manasia și poate s’hibă comparată cu un filmu di artă ti liceeni. Easti zborlu ti un ficioru cari easti inițiat tru căftărli a lui di lală-su, un unu ficioru cald și dişcllisu, și tută aestă căldură a personajului principal s’vearsă tru cartea al Ștefan Manasia, pi cari minduescu că liceenii nu au cum s’nu u va cu miraki. Ași cum am cundilleată ma multi ori arada, ălli plăcărsiiu scriitorii a noștri să angrăpsească ună carti tră adolescenți, ună carti pe cari avea miraki s’u ghivăsească tru școală ică la liceu, ama nu u avură. Ași nkisi colecția “Prima Dragoste” și dealihea easti că scriitorllii cilăstăsiră și nica lă işiră niscănti microromane extraordinare. Ași easti și romanlu al Ștefan Manasia, cari va s’hibă lansat la Pănăyirlu Gaudeamus, la standul a editurăllei a noastră. Nica voi s’cundileadzu că la aestă ediție a Pănăyirlui, standul a Editurăllei Paralela 45 va s’hibă nai ma marli stand cu cari editura lo parti vărăoară la un pănăyiru di carti, tră aţea că vrem să u prezentăm cât ma pi largu. Promovăm tuti fațetili a unei editură tră bărnuri, cum nă lugursimu noi. Și zburăscu aoa ti tuti genurli tru cari Editura Paralela 45 easti specializată”.Tricură 4 ani de cându editura Nemira lansă colecția de litearatură română contemporană “Nautor”, ună colecție cari zburaşti tu lenu turlii ti lumea tru cari bănămu. Easti una ditu nai ma ghivăsiti colecții de litearatură română actuală, iar atea ma recentă carti, multu așteptată, easti “Solomonarul” de Florin Chirculescu. Eli Bădică, coordonatorea “Nautor”, ne zburasti ti noutățile ditu colecție.


“Cartea al Florin Chirculescu easti realmente ună carti eveniment. Easti ună carti remarcabilă ditu tute punctilio di videală, stilistic, ama și ca subiect, tră aţea că lu-ari ca figură tutelară pi nai ma importantu poet român, Mihai Eminescu. Și remarcabil easti că aprăftăseaşti să-lu umanizeadză pi Mihai Eminescu. Io nu minduescu s’aibă un alt text de ună ahtari anvergură cari s’aprăftăsească asi căndăsitoru un portret al Mihai Eminescu. Un portret adratu cu ună ti anamai documentare și erudiție, ama tru idyiulu kiro ahătu di original și cu ahântu umor. Menționânda edițiile năi a cărților Nautor, romanul Ralucăi Nagy, “Un cal tru ună Amari di leabide”, și “Pirmituseri ditu Garaj”, di Goran Mrakić, să stihisi că aestă carti s’alăncească tu idyiulu kiro şi aesta ñi-aduţi aminti di un turneu ditu 2018, tru cari earama cu aești doi autori, după lansarea respectivelor volume.


Anamisa di noutățli pi cari puteț s’li aflaţ la Gaudeamus easti, și primul roman al Goran Mrakić, “Micile plăceri ale morții”, alăncitu tru ahurhita a toamnăllei. Easti ună carti tru cari autorul continuă cartografierea literară a Banatlui, pi cari u făţea și tru anteriorlu tomu. Tut toamna aesta alănci și primlu roman al Horea Sibișteanu un roman-puzzle. Cu aestu roman mozaic, Horea Sibișteanu publică a doua a lui carti tru colecția Nautor. Intitulată “Tinde mâna, Tiberiu”, cartea ari ca personaj principal un tiniru cari ș’caftă identitatea și, mai mult di ahătu, mindueaşti să și-u apraoki. Tutunăoară, mindueaşti să-și recompună ditu cumăţ ficiuramea ditu anii 90 și să s’akicăsească pi elu işiş tru un prezent multu, multu aproapea di noi. Tut anamisa di năutăț easti primlu roman al Liviu Ornea, pe cari lumea lu știe ca matematician, traducător, universitar, cercetător, critic de teatru. După debutlu cu Viitorul Anterior tru 2020 s’turnă anlu aestu cu “Bana ca ună şicae pseftă”, cum spuneam, protlu a lui roman.”Tru premieră, tru incinta pănăyirlui sunt amenajate, deadunu cu partenerii aliştei ediții – Opera Comică tră Copii și Asociația Versus – dauă spații ahărdziti ti activitățli intearactive tră aţelli ma tiniri vizitatorii. Concursul Național de Lectură “Mircea Nedelciu”, adresat liceenilor, cari adună concurenți ditu tută văsilia, s’dizvărteaşti estanu tru ună formulă inedită, pe bază di eseuri pitricuti tru format video; tema-a concursului easti “Centenar Marin Preda. 100 di ani di la amintari.”Autoru: Corina Sabău


Armânipsearea: Taşcu Lala
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company