Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Dzălili Muzeulu a Hoarăllei


Dzălili Muzeulu a Hoarăllei
Dzălili Muzeulu a Hoarăllei

, 26.05.2021, 11:03

Tru kirolu 10-17 di maiu, tru Muzeul Național a Hoarăllei “Dimitrie Gusti” di București, tru ună hăvaie di isihie, fisea, adeţ și cultură, s’ţănura kiro di 7 dzăli evenimenti, expoziții, pănăyiruri cari yiurtusiră “Dzălili Muzeulu a Hoarăllei”, di itia că s-umplură 85 di añi di la thimilliuseari. Muzeulu fu dişcllisu tu 10 di maiu 1936, tru prezența a văsillelui Carol II-lu, hiinda di atumţea și până adză di nai ma marea simasie pritu muşuteţli turistiţi ditu capitală. Itia tră cari fu ndreptu aestu muzeu nafoară tru aeru fu simasia ţi u ari hoara tru cultura ali Românie, a adeţloru și isnăhiloru alăsati clirunumie pritu hori. Tu mardzina di baltă a Herăstrăului, București, multi casi, mehanii şi nicuchirati autentiţi fură adrati diznău după ţi feaţiră cali până tru capitală, purtati cu trenlu, caroţa ili cu varca — unu pidimo pănu di mardzină cari deadi bană, di lu amintă diznău muzeulu. Nai cama veaclle casă easti adrată tru secolu XVII, a deapoa nai cama ditu soni easti aţea ditu secolul XX.Sidzumu di zboru cu managerlu a muzeului, conf.dr. Doctor Paulina Popoiu, ti yiurtusearea-a Muzeului:


“Noi ndreapsimu aesti turlii di activităț ahărdziti ti “dzălili a muzeului” – cum lă spusimu noi cu numa, dimecu aproapea ună stămâna ahărdzimu tu meslu maiu ti Muzeulu a Hoarăllei, ta s-aduţemu aminti diznău și kirolu tru cari muzeulu fu thimilliusitu, și cari suntu aţelli ţi andreapsiră aestu muzeu. Di itia-a pandemiillei vahi festivitățli ţi li andreapsimu tora ti yiurtusearea-a muzeului suntu niheamă cama aplo andicra di cumu feaţiumu anda umplu 80 di añi, ama aestă s’feaţi di itia a catastisillei tu cari himu. Ama, și ași, minduescu că avumu ţi să spunemu ti-a-videari. Avumu, tutunăoară, multi surprizi. Apufusimu ti prota oară şi tu planu ufiţialu titlulu di Ambasador Onorific tră Muzeulu a Hoarăllei. Feaţimu aestă nkisită di itia că minduimu că easti ună turlie ta s’tiñisimu pi aţelli, vără turlie, pi hiotea-a kirolui și născănti ori tută bana, cilăstisiră ică ti creaştirea-a muzeului, ică ti cunuștearea-a aliştei instituții tru văsilie ică tu xeani. Am umutea că va-lu durusimu pănă va s’umplă 100 di añi muzeulu.”Neasimu ma largu cu interviulu ţi nă-lu deadi doamna Paulina Popoiu, ta să zburămu ti lucărlu ditu ahurhită a muzeului și ti expozițiili ligati di aţeali momenti:


“Lipsea să spunu vahi ditu ahurhită că tuti aesti acțiuni s-disvărtiră cu numa “Muzeulu și Regalitatea”. Căţe cu aestă numă? Di itia că Muzeulu a Hoarăllei, organizarea ti Muzeulu a Hoarăllei easti ligată prota ş-prota di Casa Văsilikească, cari andrupă tu oara a thimilliusearillei nu maş cu păradz, ama și moralu, cercetărli fapti di Dimitrie Gusti și școala sociologică di București tru aţeali 600 di hori ali Românie, a deapoa Fundațiile “Prinţipili Carol” deadiră mari agiutoru ti amintarea-a aluştui muzeu. Lugursimu că muzeulu easti și ctitorie văsilikească, și atumţea ti bună easti s-aduţemu aminti a bucureşteañiloru și tră tuţ alanţă că s-umplură și 100 di ani di la amintarea a Văsillelui Mihai, aţelu văsille cari tru añilli ditu soni fu soţlu a muzeului – cu cari nă andămuseamu pi sucăkili a muzeului tahinărli.


Aavum ună expoziție ţi u dişcllisimu tru dzuua di 10 di mai, ună dzuuă simbolică, di altă parti, și di itia că easti Dzuua-a Regalitatillei, ama și di itia că yini după 9 di maiu — Dzuua Independențăllei ali Românie și Dzuua-a Europăllei — dimi aesti băiruşi di evenimenti s-leagă multu muşeatu unu di alantu și Muzeulu a Hoarăllei easti ună turlie di personaju di amprotusa. Aestă expoziție, ţi ari numa “Muzeulu și Regalitatea” zburaşti ti bana-a Văsillelui Mihai și nu maşi, căţe zburaşti şi tră thimilliusearea-a muzeului – avem cadhuri di arhivă, lucrămu deadunu cu Arhivili Naționale și cu Casa Regală, di la cari avem și ndauă lucri ţi eara aVăsillelui Mihai. Tra s-aduţemu dininti hăvaia-a añiloru 1936, adusimu tu muzeu aftukinati di colecție și suntu aftukinati multu muşeati ş-ţi nu au preaclle, dimi s-cadi ta s’hibă vidzuti.


Avumu, tutunăoară, tru aestu kiro di 7 dzăli, doamni și domñi anviscuţ tru strañi ditu aţea etă – cu strañi di la Teaturlu Naționalu di București – și minduimu aestă turlie să spunemu diznău hăvaia a căsăbălui tru cari s-amintă Muzeulu a Hoarăllei, căţe ari aoa aestă multu interesantă ndziminari di un muzeu a hoarăllei și a ţivilizaţiillei tradițională cari easti tru inima-a unui mari căsăbă, cum easti Bucureștiul. Vără turlie, Muzeulu a Hoarăllei să spuni cadealihea ca ună inima-a aluştui mari căsăbă, căţe aoa suntu yişteri identitari, aoa zburămu ti huryeatlu român, aţelu cari easti tutu aşi personajlu di amprotusa tru tută aestă acțiuni, di itia că aesti casi suntu a lui – noi li avemu dhoară di la bărnurli di huryeaţ.”Tru bitisita-a moeabetillei a noastă, managerlu a Muzeului Național a Hoarăllei “Dimitrie Gusti”, Paulina Popoiu, nă spusi cu pirifañi ti ti sinferlu ţi ălu au turiștilli ti aestu muşeatu locu ţi nu ş-ari preaclle dimi ditu capitala București:


“Easti ti bun s-aduţemu aminti și aţea că ninti di pandemie muzeulu avu 910.000 di vizitatori tru anu, ditu arada a aluştoru mulță xeñi. Avum un an tu cari cama di 500.000 di vizitatori eara xeñi. Ași că pot s-lu spunu Muzeulu a Hoarăllei cu numa “ambasadorlu ali Românie tru lumi — di itia că noi andreapsimu multi expoziții tu xeani și am nădia că va nidzemu ma largu dupu ţi kirolu aestu greu va s-treacă.”Autoru:Ion Puican


Armânipsearea: Taşcu Lala
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company