Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Expozițiile a anlui 2022 la Muzeul Municipiului București

Ma multi expoziţii di pictură, sculptură şi gravură, cari bagă tru valoari patrimoniul babageanu ali instituţie şi Pinacotecii Bucureşti, va s’hibă organizate di Muzeulu a Municipiului Bucureşti tru aestu anu. Va s’hibă aduse tru menga a publicului casele-atelier di artist, ama și colecţiile di costume, documente rari, artă populară şi caduri ditu veclliulu Bucureşti. Muzeul ş-ari ahurhita tru apofasea a Consiliului Comunal al Primăriei Bucureştilor, di la bitisita a meslui cirişaru 1921, pritu cari s-pripusi thimilliusearia a unui muzeu comunal. Tru 1956 sediul a muzeului easti stabilit la Palatul Suţu (monument istoric, datânda ditu 1834), iara tru 1959 s’faţi ridişcllidiaria tră public a Muzeului di Istorie a Căsăbălui Bucureşti. Dupu unificarea a secţiilor di istorie şi artă a s’amintă Muzeul di Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, iara 15 di ani ma amanatu, tru 1999, instituţia ş-amintă numa di la thimilliuseari, Muzeul a Municipiului Bucureşti.

Expozițiile a anlui 2022 la Muzeul Municipiului București
Expozițiile a anlui 2022 la Muzeul Municipiului București

, 02.04.2022, 21:44


Tru aestu kiro, Muzeul Municipiului Bucureşti ari tru componenţă 14 muzee, colecții şi case memoriale. Unu ditu aesti muzee, Muzeul “Theodor Aman”, ș-lu așteaptă publicul la ună nauă expoziţie temporară cari ari vernisajul pi 7 aprilie și arămâne la dispoziţia a publicului până tru marţu 2023. Ditu 27 mai, la Muzeul Frediric Storck și Cecilia Cuțescu Storck va s-dişcllidă expoziția “Di la Cap Caliacra la Balcic. Itinerar plastic”. Elena Olariu, director adjunct la Secția Artă, Restaurari, Conservari a Muzeului Municipiului București, na zburaşti ti aesti expoziții cari s-discllid curundu la Muzeul Municipiului Bucureşti.


“Muzeul Theodor Aman easti unu ditu muzeele nai ma muşeati ditu București, aoa easti colecția a pictorului Theodor Aman și fu și casa a lui, probabil că multă lume lu-ari vidzută muzeulu. Pi atelli cari nu-l cunoscu, îlli călisescu s’nu ascappă aestă furñie, casa easti ti miraki. Easti ună casă veaclle, pi cari u conservămu, cu scupolu ta s’tănemu interiorul ași cum eara dicorat cându băna pictorul. Cum vă spuneam, pi ningă expoziția permanentă, tru meslu april dişcllidimu ună expoziție cu numa Aman tru plein air. Aesta va s’dzăcă că părăstisimu maxusu ţi ari pictată artistul tru exterior. Easti ună temă aleaptă multu inspirat di soaţăli a noastre, di itia că easti ună furñie ta s’vidimu gărdiñili ţi li pictă Theodor Aman. Tru meslu mai va s’avemu ună altă expoziție idyealui interesantă la Muzeul Frediric Storck și Cecilia Cuțescu Storck. Pictorița Cecilia Cuțescu Storck eara dusă daima tru voltili a llei la Balcic, iu s’aduna cu Văsiloañea Maria a Româniillei, di cu cari avea ună streasă suţată. Astfel că expoziția va prezenta lucrările Ceciliei Cuțescu Storck inspirate di aceasti locuri. Va fi o călătorie artistică, vom vedia și interiorul casei, cu câteva lucrări inedite ditu casa familiei Storck, nădăimu că va s’hibă ună expoziție interesantă. Dimi, noi organizăm cathi an ñiţ expoziții la Muzeul Stork, iara aesta arada apufusimu s’nă minduimu tut la Balcic “Tu bitisita a meslui aprilie va s’dişcllidă la Palatul Suțu expoziția “Acte domnești fanariote ditu colecția a Muzeului Municipiului Bucureşti”, iara ditu 18 mai, tru idyea casă va s’hibă vernisată expoziția “Țările Române. Peisaje tru gravura Europeană di secol XIX”. Aestă expoziție valorifică patrimoniul ditu Colecția di Tipărituri și Imprimate a Muzeului Municipiului București și mutreaşti s’introducă vizitatorul tru universul românesc ditu secolul al XIX-lea. Va s’hibă expuse cama di 50 di lucrări cari zugrăpsescu locuri ditu Țările Române surprinse di gravori xeñi, aducânda tru atenție elemente di arhitectură urbană ică rurală. Tru meslu august, va s’hibă vernisate dauă expoziții: “Seria Donații și donatori – Donația Ioana Gabriela și Alexandru Beldiman” (la Palatul Suțu) și “Sum nsemnul a regalitatillei: Cadurli a unei tiniră prinţipesă” (la Muzeul Nicolae Minovici). Elena Olariu, director adjunct la Secția Artă, Restaurari, Conservari a Muzeului Municipiului București nă zbură ti expoziția programată tru meslu yismăciuni la Palatul Suțu, “Familia, Credința și Căminul a pictorului Gheorghe Tatarescu”.


“Va s’hibă ună expoziție didicată a casillei al Gheorghe Tatarescu, ase că va s’expunim multi obiecte ditu casa respectivă. Easti zborlu ti obiecte cari fură restaurate și aest lucru s’faţi di itia a soţloru a mei cari aprăftăsiră s’restaureqdză ună mari parte ditu patrimoniul Casei Memoriale Gheorghe Tatarescu, zburăscu emu ti obiecte, emu ti tablouri. Va s’prezentămu cearamică, icoane pictate, cărță, obiecte ale artistului, ndauă picturi tru ună ñică expoziție, atea turlie că publicul s’veadă aesti obiecte ti miraki cari s’hărsescu și di restaurari. Va s’hibă prezentate tru premieră, ocazie cu cari prezentăm și lucurlu a soţloru a noștri di la secția di Restaurari. Vahi dipu puțănă lume știe că nai ma multi ditu obiectele expuse trec și pritu laboratoarile di restaurari, iu lucreadză soţ di a noștri cari fac unu lucru mai puțăn cunoscută a publicului, ama pi cari noi minduimu s’u-aduţemu tru atenție pritu aesti tipuri di expoziții.”


Tru meşlli yismăciuni şi sumedru Muzeul Municipiului Bucureşti va s’bagă tru valoari, pritu expozițiile a lui, creația a trei sculptorițe: Elena Surdu Stănescu, Henriette Cihoschi și Doina Lie.
Autoru: Corina Sabău


Armânipsearea: Taşcu Lala
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company