Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Festivalu Internaţional di Documentar şi Ndrepturli a Omlui One World Romania

Un filmu autistu normal”/Normal Autistic Filmu”, documentar realizat di regizorul ceh Miroslav Janek, easti filmul amintâtor a Festivalului Internaţional di Documentar şi Ndrepturli a Omlui One World Romania, cari ş-bitisi toara ma nainti a 10 ediţie. Mindum că filmul aleptu nu s-danaseasti masi la lumea a cilimean’ilor autişti, cate na easti ahardzitu a tutulor. Ti putem s-nviţam di la el’i easti s-nă tin’isimu unicitatea. Aligândalui aestu filmu aleapsim neise, curayilu tra s-him atel’i ti him cadealihea. Normalitatea a cafi unlui sa spuni ahoryea. Prit cadrele şi personajele diverse, filmul spuni că nu există una goală realitate, ca ma multe interpretări.” Easti motivaţia a juriului di liceeni cari tin’isira premiul după vizionarea a atilor 10 filmi dit competiţie.

Festivalu Internaţional di Documentar şi Ndrepturli a Omlui One World Romania
Festivalu Internaţional di Documentar şi Ndrepturli a Omlui One World Romania

, 31.03.2017, 12:44
Regizorlu Miroslav Janek, prezentu Bucureşti masi la ahurhita a festivalui, pitricu a publiclui şi a juraţlor una nregistrare video di haristuseari. La a 10-a ediţie a festivalui One World Romania, tema centrală fu frica. Banam tru una lume globală şi cu tuti aesti mindum s-na turna la tricut, să zuyrapsim nai sinuri, s-nă ncl’idem anamisa di mururi. Politicieni corupţ dit toată lumea ufilisescu slăbintili şi frixili a noastre şi agiung la puteare exploatându-le. Ndoi ma apufusiţ neg contra curentului, di fac curbani tut ti au. Filmile One World Romania exploreadză originile a frixilor a noastre şi cum putem s-tritem pisti eale”.
Alexandru Solomon, director One World Romania:La aestă ediţie, frica s-feati ahoryea di tuti alanti teme cari eara ligati di politică, di tută atmosfeara generală, cari, di cându ahurhim noi selecţia, s-feati cama araua tru toată lumea. Şi easti zborlu, prota s-prota, di frica ligată di curentili populisti, naţionalisti, homofobi. Ama, tutunaoară, easti zborlu şi di teme ma punctuale, ca problemili ligati di disfuncţionalităţli ligati di sistemlu medical tru România ama şi tru alti hori, probleme cari tru arada a lor na harnescu frixea.”

Dezbaterli anamisa di public şi oaspiţl’i a festivalui fura ca la alanti ediţii extrem di interesante, iara nascanti di eale s-bitisira masi di furn’ia a proiecţiil’ei ti yinea tru arada. Festivalu criscu unaoară cu societatea civilă, după cum criscura şi cilastaserli tra statlu di drept, tra combaterea ali corupţie şi tra libirtatea di expresie.
Alexandru Solomon, director One World Romania: Direcţia a Festivalui sa zuyrapsi tru aestă direcţie tru kirolu a an’ilor şi mizăm pi participarea a ong-urilor şi asociaţiilor cari pot s-adopta un documentar, documentar cari s-da apandisi la cauza a lor, un filmu cari poati sa zburasca ti problemele ti li scoati tru videala. Ase că filmul documentar poati s-hiba vidzut şi ca una turlie di piaţă, una piaţă di idei, iu s-aduna şi cineaşti, şi ong-urile, şi societatea civilă. Cu tute aesti, rolu a filmuului documentar nu easti s-ndreagă diverse probleme. Atea ti adara filmuul documentar andicra di media mainstream easti prezentarea a unei imagini ma ahandusiti şi dit una perspectivă ma empatică a societăţii tru cari banam, cate documentariştii suntu oamin’i cari trec multu kiro cu subiectele a lor şi s-paroaki tru una turlie particular di oamenii pi cari îl’i filmeadză. Şi tut comparativ cu media, regizorl’i di documentar suntu ma puţan presaţ şi di kiro, şi di necesităţ. Faptul că la One World Romania apraftasim s-ndridzem un dialog easti vizibil, şi tut vizibil easti şi faptul că publiclu agiumsi ma discl’is cu kirolu, ma axi să-şi spuna opiniile, comparativ cu atea ti s-fatea aoa si 9 ani, cându ahurhim festivalul.”

A 10-a ediţie a Festivalului Internaţional di Documentar şi Drepturile Omului One World România avu tru selecţia di anlu aestu 6 producţii româneşti: 3 dit eale tru secţiunea Romania On the Move” şi alte 3 proiecte aflati nica tru producţie tru secţiunea Romania Work-in-progress”. Claudiu Mitcu şi Ileana Bîrsan prezentara, tru cadrul a Festivalului, un fragmentu di montaj dit documentarlu Procesul”, filmu cari mutreaşte cazlu al Mihai Moldoveanu, fost ofiţer ali armata româna, condamnat la 25 di ani hapsani tra una crimă pe cari spuni că nu u feati.
Ia ti spuni Ileana Bârsan: Ideea a noastră fu s-videm desi subiectul intereseadză pi varnu şi desi aestu decupaj realizat dit yinitorul filmu funcţionează şi cum lucreadză. Cilastasimu s-prezentăm aestu caz tru un mod cât ma echilibrat. Vrum s-avem un feedback şi căte filmuul a nostru are un singur personaj, cate noi nu putum s-avea acces la alti bot, nu dit cabatea a noastră, ama ti atea că el’i nu na deadira di manar, şi spun tra oamin’i dit sistem, procurori, giudicători, implicaţi tru procesele ma vecl’ ica tru atel nau. Partea nai cama dificilă fu tra s-minduim un filmu tru un singur personaj şi s-nu interpretăm. Minduim tru ateali 20 di minute pi cari li prezentam s-alidzem un material cari s-hiba şi coerentu, nica si sa scoata tru videala intriga, ama s-nu da tuti habarli, tutunaoara, s-nu tana partea a personajlui. Fu una paradigma di ufelie, aestă mindueari cari na agiuta şi la decupajlu dit bitisita.”

Cama di 11.000 di spectatori fura anlu aestu la One World Romania, tifră cari nu na alasă s-agarsim că yini tu arada ediţia a 11-a dit 2018, spun organizatorii. Ndaua di filmili a atil’ei di a dzatea ediţii şi ndaua di documentarili prezentati tru an’il’i tricuţ la One World Romania s-ved tru 2017 tru selecţia a programlui di distribuţie alternativă KineDok.
Autor: Corina Sabau


Armanipsearea: Tascu Lala

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company