Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Fisea – omulu – universulu

Ma că si agiundziţ în Bucureşti până la data di 21 cirişar, va s-puteţ sâ treaţiţ în program şi unâ adunare mplină di culoare, lum’ină, energhie bună cu natura, omulu şi universulu şi ligăturile dintră eale, la Muzeulu Naţional Cotroceni. Tru Spaţiile Cantacuzine sunt apânghisite, chiro di doi meşi, 100 di lucrări, niscânte di eale monumentale, realizate di pictorulu Emil Ciocoiu. Expoziţia are numa tamam Natura — omulu – universul”, di aform’ia că ilustreadză aţeale treile mări teme a li creaţie a artistului. Sau, după cum spune criticulu di artă Marius Tiţa, reflectă măreţil’ia a Omului, perfecţiunea a Naturâl’ei şi splendoarea a Universului”, ama şi dialogulu natural dintră ele.

, 30.04.2016, 22:16


Emil Ciocoiu si născu în România şi, tru 1974, are absolvită Academia di Artă Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Di-tru 1980, bneadzâ şi lucreadză tru Ghirmănie, la Aachen. Amar ligătura lui cu România easte una puternică, faptu remarcat şi di primarulu a câsâbălui Aachen, Marcel Philipp: tru suflet li are ninca rădăţinile româneşti, care îl’i poartă jgl’ioatile nâpoi catra la hoară. Arta lui emană optimismu şi ună profunzime străluţitoare”. Altă turlie, la invitaţia pictorului Emil Ciocoiu, primarulu Marcel Philipp are participată şi la vernisajulu a expoziţil’ei apănghisită pi simezile a Muzeului Naţional Cotroceni:


Easte un ghest di vreare, di priiatinil’e pi care di baia multu chiro am vrută să îl spun a pictorului Emil Ciocoiu. Easte multu apreciat în Germania, tru câsâbălu Aachen, după cum ved că şi aoaţe easte multu apreciat. Localniţâl’i din Aachen îl plac, lu au tru vreare multu di multu, îl’i cunoscu operile di artă. Temile a lui agiungu la suflitulu a oaminilor. Multe lucrări a lui reprezintă câsâbălu Aachen, ama multe di multe si referă şi la teme relighioase, la comunicarea întră relighii, care este multu importantă. Câsâbălu Aachen decernează anual Premiul Carol ţel Marile, un premiu care susţâne dialogulu întră popole şi întră relighii. Anulu aţistua, tru mesulu mai, distincţia va să hibă dată a lu Papa Francisc. Pi pictorulu Ciocoiu subiectul a dialogului întră religii îl preocupă deja di mulţâ an’i. Dinclo di aesta, picturile a lui sunt extraordinare, au ună tehnică ahoria şi mi hărăsesc multu di multu că expoziţia are loc în aţist cadru ahât di trâ mirache”.


Tru aţist cadru avem stată di zbor cu pictorulu Emil Ciocoiu, cu puţân chiro nintea vernisajului a expoziţil’ei Natura — omulu – universul”, di aţea ţi îl inspiră în creaţia lui: Îm’i plac, îm’I au hare locurile iu există arâuri, amare… Mi faschineadză şi îm’i notedzu diverse aspecte a fisil’ei. Am pictată la Balcic, în locuri pricum Gran Canaria sau Veneţia… Mi atradze sudulu, în general, di aform’ia că esc din sud. Îm’i place Italia multu di multu şi expun foarte mult aclo. Tutunâoară, lucredzu în Italia. Îm’i place sudulu a Franţâl’ei, îm’i place Spania… Am lucrări tamam di-tru aeste locuri: Peisaj andaluz, Mikonos, Santorini… Avem tama dininte, aoaţe, Mont Saint-Michel, în Normandie, Aachen, loculu tru care bânedzu şi lucredzu — easte zborulu di Bună dimineaţa, Aachen”, iu am reprezentată ţitatea a lu Carol ţel Marile, Domulu din Aachen, ţi easte construit di Carol ţel Marile şi Primăria”.


În multe di lucrările a lu Emil Ciocoiu predomină culorile calde:


Poate să hibă şi roşu, cum avem în Sant Egidio”, di exemplu, ună lucrare inspirată după adunarea mondială a relighiilor, ţi si feaţe la Aachen. Sunt toţ reprezentanţâl’i a religiilor cum ţân ună singură carte în-tru mână. Şi aesta si faţe într-un câsâbă ca Aachen. În perspectivă easte Domulu din Aachen, iar dininte sunt foarte mulţ reprezentanţâ a diversilor relighii mondiale care, lişor, lişor, si transfoormă într-un edificiu, în Dom. Sant Egidio easte ună minare mondială a relighiilor, a dialogului a religiilor. Nu easte zborulu dispri unificarea a religiilor, că dispri dialog, di aform’ia că, pri-tru dialog, si realizeadză pacea. Lipseaşte să him toleranţâ unil’i faţă di alţâ, să achicâsim că him creaţ în diverse culturi. Culturile si conjugă tru turlia mea di a videare în dialog, în armonie, pi care m’i-u dorescu, m’I-am dor trâ ea. Bânam nişte chirolui mai complicate tora, din cauza a niachicâserilor care există întră etnii, întră culturi, întră relighii, până tru sone. Di aţea aform’ie, propun lucrarea Consens” — easte zborulu di toate simbolurile a ţilor patrule mări religii, unite într-ună singură lucrare monumentală. Easte ună propunire a mea di unire aţiste simboluri într-un sistem armonios di achicâsire, di irine”.


Vizitatoril’i a expoziţil’ei Natura — omulu – universul” sunt aştiptaţ, la intrare, di ună altă lucrare monumentală, Izvor”. Pictorulu Emil Ciocoiu:


U alepşu pi aesta di aform’ia că are tru ea, cuprinde elemente care nâ exalteadză, nâ caracterizează, ne mină… Easte zborulu di ocheanulu primordial, din care nâ tradzim. Easte un izvor care v’ine di-tru ochean, care degajă energhie — di aform’ia că noi him energhie în mişcare – şi si analţă cătră infinit, cătră Creaţiune. Aesta easte, în linii mări. Ama lucrarea lipseaşte să hibă vidzută şi pitrumtă, di aform’ia că are ună vibraţie specială, care nâ inviită să medităm asupra existenţâl’ei a noastră”.


Aproape toate lucrările di-tru expoziţie si află şi tru păginile a albumului cu tut aţea numă, Fisea — omulu -universul”, a cure autor easte criticulu di artă Marius Tiţa: Urmărim mult mai exactu aestă problematică, nu tru aţeauăşi succesiune ca tru expoziţie, că într-ună dezbatire, într-ună citire mai ligată di tematică. Apărnim di la om şi agiundzim la universu, la mările a lui explozii energhetice, vibraţii, vortexuri născătoare di universu. Easte şi treaţirea pri-tru tema achicâsiril’ei întră relighii, a dialogului interrelighios pi care-l aflăm şi la capitolul Omulu, cu treaţire spri Universu. Arhiusita aparţâne a Naturâl’ei, cu mările a l’ei teme, inclusiv aţeale celebre flori singuratiţe într-un ochean di culoare, di vibraţie. Tutunâoară, aflăm şi politiile a lu Emil Ciocoiu, făcute din tuşe di culoare care sunt, de faptu oaminil’i, şi care construiesc un obiectiv lişor di recunoscut”.


Sâmbătă, 30 apriir, easte ultima dzuuă în care mai poate să hibă vizitată ună altă expoziţie a pictorului Emil Ciocoiu, discl’isă la arhiusita a luştui mes la Caprese Michelangelo, tru încântãtoarea casã a Muzeului Michelangelo. Lucrări simnate Emil Ciocoiu si află în Colecţia Televiziunil’ei din Koln, tru Colecţia Casâl’ei Regale a li Olandă — Den Haag, la Muzeulu di Artă sacră din Veneţia, la Fundaţia Ludwig di-tru Aachen, la Muzeulu Naţional di Artă a li Românie, din Bucureşti, la Muzeulu Naţional di Artă a Chinâl’ei, Beijing.


Autor: Luana Pleşea


Armânipsi: Hristu Steriu

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company