Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Framing the Change”, prota retrospectivă di filmu documentaru românescu

Prota retrospectivă di filmu documentaru românescu contemporanu ditu Marea Britanie, organizată di ICR Londra tru parteneriatu cu festivalurli româneşti Astra Filmu Sibiu şi One World România şi dauă ditu nai ma mări şi cunuscuti festivaluri britaniţi, Sheffield Doc Fest şi Open City Doc, s’ţăni tu kirolu 26 di apriiuru – 31 di alunaru 2021.

Framing the Change”, prota retrospectivă di filmu documentaru românescu
Framing the Change”, prota retrospectivă di filmu documentaru românescu

, 12.06.2021, 17:13

Prota retrospectivă di filmu documentaru românescu contemporanu ditu Marea Britanie, organizată di ICR Londra tru parteneriatu cu festivalurli româneşti Astra Filmu Sibiu şi One World România şi dauă ditu nai ma mări şi cunuscuti festivaluri britaniţi, Sheffield Doc Fest şi Open City Doc, s’ţăni tu kirolu 26 di apriiuru – 31 di alunaru 2021.


Număsită “Framing the Change”, retrospectiva acaţă tu isapi cama di 30 di filmi şi evenimenti speţiale yilipsitoari tră publiclu britanic și internaţional, tră ţinefili şi tră aţelli ţi au mirakea ti festivalurli di filmu. Proiectul ş-pripuni ună arădăpseari tru universulu românescu ditu aţeali dauă dekenii, documentarili yilipsinda temi actuali tră suţiitatea românească: efectili a emigraţiillei babageani, ncruţillearea anamisa di perspectiva relighioasă şi seculară, ligătura ndilicată anamisa di şcoală şi praxea faptă acasă, reflecţia tră istoria a kirolui ditu soni ali Românie ca exerciţiu di scuteari tu videală, mbărţitari şi akicăseari.Selecţia acaţă tu isapi şi unu şingiru di filmi cari reprezintă introspecţii personali tru bana-a regizorloru ică scoati tu videală istoria a unei comunitati, yilipsinda varietatea di stiluri şi estetica ahoryea a filmiloru documentari româneşti. Prota parti a programlui retrospectivu fu adrată di Adina Marin (cari faţi parti ditu pareia Astra Filmu Festival di la protili ediții) și prezintă regizori cata cumu Alexandru Petru Bădiliţă, Alex Brendea, Dumitru Budrala, Ionut Carpatorea, Radu Ciorniciuc, Ştefan Constantinescu, Andrei Dăscălescu, Răzvan Georgescu, Oana Giurgiu, Florin Iepan, Alexandru Solomon şi Julio Soto. Adina Marin, selecționeră.“Mi hărsiiu multu di multu ti aestu proiectu cari nkisi di la ună inițiativă a Magdăllei Stroe, coordonatoru ICR Londra, cari vru ta s’adară ună ñică retrospectivă a filmuului documentaru românescu. Proiectul criscu di itia a gaereţloru ţi li feaţi Magda Stroe și agiumsi atea ţi videmu adză. Ș-deapoa fu tu aradă să s’facă aşi, tră aţea că unăoară cu treaţirea-a kirolui, documentarlu românescu agiumsi un subiect tutu ma lărguriu și ndilicatu cari nu putea s’hibă yilipsitu tru dauă trei proiecții di filmu. Tru aţea ţi mutreaşti selecția, cându ndredz ună retrospectivă, i adari programlu ditu tuti filmili documentari andreapti tru kirolu respectivu, lucru ţi nu s’poati, ică adari ună selecție cari ună ş-ună agiundzi subiectivă. A deapoa subiectivismul a meu fu aţelu ta s’mutrescu năpoi, la filmili cari fură selectati la Astra Filmu Festival și cundilleară un momentu. Spunu ti proiecţii ahoryea, emoționanti, la filmi cari cundilleară un punctu importantu tru cariera a regizorlui ică la documentari cari spusiră pirmituseri di actualitati la momentul respectivu.


Pot să spunu că avui emoții anda vidzui diznău aesti filmi tra s’bitisescu selecția, fu ca atumţea anda năpoi ţă vedz soţlli ţi nu ălli aveai vidzută di multu kiro și ti ntreghi cum va s’hibă. Eramu multu ciudusită s’vedu ţi impactu nica potu s’aibă aesti filmi unăoară cu treaţirea-a kirolui, după ahănţa añi. Mi hărsiiu cabaia căţe vidzui că aestă easti una ditu hărli a documentarlui, filmulu documentar nu s’nviclleadză. Dimi putem să zburămu di evoluția tehnologiillei, ama cumu ţi s’hibă di va s’evolueadză aesta, documentarlu ș’pripuni ta s’ţănă harea ti aprăftăseari s’llia pi napandica momentul aţelu tru cari fu adratu și s-aibă turlia di conotații ţi năpoi li dukimu și adză.”Retrospectiva di filmu documentaru românescu contemporan ditu Marea Britanie fu dişcllisă pritu ună muabeati cu Adina Marin (programatoru la festivalu Astra Filmu ditu Sibiu), Andrei Rus (directoru artistic One World Romania), Cíntia Gil (director al Sheffield Doc Fest) şi Michael Stewart (director Open City Docs), moderată di jurnalistul Jonathan Romney, cari angrăpseaşti ti publicaţiile Filmu Comment, Sight & Sound, The Observer ică Screen Daily. Adina Marin.


“Fu multu interesantă pripunirea ICR Londra ta s’ndreagă aestă cuvendă di itia că a ñeia şi al Andrei Rus, selecționeru tră partea a daua a programlui, nă deadi ucazea s’aduţemu argumenti ti andruparea a selecțiillei ţi u andreapsimu. Anda yini zborlu să zburăscu ti oaspiţ, loară parti la muabeti oamiñi cari vără turlie ică altă avură ligătură cu documentarlu românescu tru tuț aești añi. Fu multu di sinferu muabetea di itia eara părăstisiti perspectivi, nu maş minduita-a noastră di programatori tră festival. Mi hărsiiu că eara vinitu și Jonathan Romney, cari easti sinfirisitu nu maş di documentar, că şi tră ţinema-ulu românescu tru ansamblu, ţi ălu mutri cu ngătanu di mulță añi. Muabetea s’tănu cu niheamă kiro ninti di durusearea-a premiilor Oscaru și aestă turlie s’adră unu ţerclliu di la filmulu al Dumitru Budrala, La drum, realizatu tru 1998, cari vără turlie deadi iholu a documentarlui observațional tru România, la filmul al Alexander Nanau, Colectiv, diplo nominalizatu la Oscar.”Programlu ali a dauua parti ditu retrospectivă (15 cirişaru – 31 di alunaru), adună ună selecţie realizată di criticlu Andrei Rus, directorlu artistic One World Romania. Filmili suntu părăstisiti pi canalili online ale ICR Londra, cu sumtitluri tru limba engleză, a deapoa niscănti di eali suntu disponibili maş tru Marea Britanie tră un şcurtu kiro. Detalii complete suntu pi site-ul ICR şi pi site-ul ICR Londra.Autoru: Corina Sabău


Armănipsearea: Taşcu LalaEtichete:
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company