Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

“Născăntiori cadu peani di neauă, altiori yini scutidea”, la Festivalu

Filmul Născăntiori cadu peani di neauă, altiori yini scutidea/Snowing Darkness simnat di Gabriel di Achim avu premiera mondială tru selecția competițională Rebels With A Cause ditu cadrul a aţillei di-a 25-a ediții a PÖFF – Tallinn Black Nights Film Festival, cari s-disvărti tu bitisita a meslui brumaru. Festivalu a curi primă ediție s’ţănu tru 1997 tru capitala estoniană easti unu ditu nai ma importante evenimente dedicate a cinema-ului ditu Europa, cu una ditu nai ma vizibile secțiuni competiționale ditu regiune. Născăntiori cadu peani di neauă, altiori da cu scutidi easti produs di Mandragora, iara lansarea a lui tru cinematografili ditu văsilie easti programată tră prima parte a anlui.

“Născăntiori cadu peani di neauă, altiori yini scutidea”, la Festivalu
“Născăntiori cadu peani di neauă, altiori yini scutidea”, la Festivalu

, 15.01.2022, 11:31Zburămu cu Gabriel Achim ti traseulu ndilicatu a treilui lungmetraj a lui, Născăntiori cadu peani di neauă, alteori yini scutidea: “Ti amărtie, bănămu un kiro cari lipseaşti s’nă tornă cătă lucărli esențiale, s’nă agiută s’tiñisimu ma multu timpul, s’căftăm ma multu calitatea. Ama nu s’feaţi aesta, s-feaţi ună diluari a valorlor, iara artili canda suntu tut ma inutile, tră aţea că oamiñilli s’dipărteadză lişoru, lişoru di eali.


Potu să spun că “Născăntiori cadu peani di neauă, altiori yini scutidea” easti un film adratu aproapea independentu, finanțarea multu ñică nu nă deadi di mănă s’avemu niţi echipă mari, niţi mulţă actori. Ama escu nviţatu cu aestu lucru și până tu soni lucărli s’ligară tră aţea că putui s’adaru unu filmu cari ñi-ariseaşti multu di multu.


Ninti ta s’ahurhescu lucărlu la filmul aestu aveam unu proiectu cari avea amintată finanțari pritu programlu Media ali UE, avea coproducătoru francezu, avea loată ndauă premii internaționale di dizvultare pritu circuitlu festivalier. Eara unu proiectu cari părea s’hibă treilu lungmetraju adratu di mine.


Ti amărtie, nu putui s’amintu finanțari ditu România și dukiiu că numata ari noimă s’facu aplicaţie la Centrul Național ali Cinematografie. Avui atumţea ună muabeti cu regizorlu Cristi Puiu, cari, ma mi vidzu multu lăhtărsitu di itia că nu pot s’negu ma largu cu proiectul respectiv, mi căndăsi să scriu un scenariu nkisinda di la catandisea aesta tru cari earamu. Aveamu nica dauă stămâni până tu oara anda lipsea s’facu aplicaţia, ama mi ascumbusiiu și scenariul respectiv deadunu cu Cosmin Manolache, cu cari colaboredzu di arada. Cându feciu montajlu a filmului trapşu mănă di la niscănti lucri pi cari li aveam tru scenariul inițial, tră aţea că vrea s’işea multu complexu, dipu multu setat pi idheea aesta ti s-lu provoca pi spectator, ta s-lu facă s-iasă ditu catandisea a lui di tinihae. Minduescu că ma s-lu alăsamu tu turlia respectivă vrea-lli dipărtamu dipu multu spectatorlli. Și atumţea minduiiu diznău.


Işi un filmu tuot ună structură complexă, ama ună cama di suţată și ma aproapea di naeţli a meali, cari acă va-lli solicită spectatorlli, va s’mbărţiteadză aţea ţi ñi pripuşu s’lă dimăndu. Pot să spunu că u supliniiu ixikea-a păradzloru pritu entuziasmul a echipăllei. Avui şi ună scenografă excepțională, Ana Gabriela Lemnaru, deapoa, ună echipă multu di multu profesionistă cu cari lucredzu și la serialu Las Fierbinți.”“Snowing Darkness” / ” Născăntiori cadu peani di neauă, altiori yini scutidea “relateadză catandisili pritu cari trezţi Teo, un regizor cari repetă cu actorlli tră un nău proiectu. Subiectul, autobiografic, easti derutantu nica ditu ahurhită: frimtărli a unui regizor cari bagă tu scenă ună piesă di teatru ti drama ţi u băneadză după moartea-a fiticăllei a lui, dupu ună lăngoari incurabilă. Tu kirolu anda niinteadză, pirmitusearea compusă ditu ţinţi variante di lucru, scoati tu videală episoadi incerti, la limita anamisa di bană ficțiune, accentuânda dilemili.


Gabriel Achim: “Easti ună pirmituseari multu complexă. Dimi, easti unu filmu adratu ditu ţinţi pirmituseri, suntu 5 actori cari gioacă roluri diferite, iara singurllii cari suntu deadunu cu noi tru tutu kirolu a pirmitusearillei easti personajlu principal și fitica a lui. Alanţă actori gioacă ma multi roluri, cum spuneam easti ună pirmituseari complexă, pi cari easti zori să u spuñi tu ndauă zboară. Nuntrulu a nostru easti daima scutitdi, iar tru scutidi ai totna surprize. Și ași easti și filmul aestu, cu multe surprize, născăntiori ti faţi s’tă hibă frixi, altiori ti faţi s’arădz.”Dedunu cu Bogdan Dumitrache, interpretlu a rolu principal, ditu distribuția a filmului nica fac parte actorllii Anca Androne, Luiza Gherghinescu, Gheorghe Ifrim, Rolando Matsangos și Silvana Mihai. Scenariul easti simnatu di Gabriel di Achim și Cosmin Manolache, imaginea di Adrian Iurchevici iara producătorlli a filmului sunt Anca Puiu și Smaranda Zărnoianu. Realizat cu agiutorlu a Centrului Național ali Cinematografie, Dacin Sara și a Societatillei Române di Televiziune, filmul easti distribuit tru România di Iadasarecasa. Gabriel Achim easti cunuscutu tră lungmetrajili Ultima zi/ Dzuua ditu soni (Premiul la Dzălili a Filmului Românescu tră secțiunea Lungmetraju, TIFF), Yislu al Adalbert (Premiul Gopo) și tră popularlu serialu di televiziune Las Fierbinți..Autoru: Corina Sabău


Armânipsearia: Taşcu LalaExpoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company