Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

„Noi contra noastră”, nai ma bunu filmu a Secţiunillei România la Astra Fil

Documentarlu regizat di Andra Tarara, “Noi contra-a noastră” amintă marli premiu a secțiunillei românești a aţillei di-a 28-a ediție a Astra Film Festival (5 – 12 yismăciuni) . Motivația-a juriului: Tră ună analiză emoționantă și tiñisită a ligăturăllei a autoarăllei cu tatăl a llei și tră autenticitatea a dialoglui a loru ti lăngoarea cari zñiipsi bana a dolliloru. Juriul tiñisi colaborarea anamisa di doi cineaști ţi tănu di dauă bărnuri ahoryea și turlia tru cari aţelli doi aflară idyea cali di comunicari pritu limbajlu cinematografic”.

„Noi contra noastră”, nai ma bunu filmu a Secţiunillei România la Astra Fil
„Noi contra noastră”, nai ma bunu filmu a Secţiunillei România la Astra Fil

, 16.10.2021, 10:34Lungmetrajul di dibut al tinirăllei cineaste Andra Tarara, “Noi contra-a noastră”, easti constituit ditu unu şingiru di dialoguri ţi zuyăpsescu ligătura tată – hille, marcată di ună pasiune comună și di ună cutulburare psihică. Muabeatea a aţiloru dauă personaje agudeaşti subiecte catacum niaxizearea di comunicari, educația și dizvoltarea personală ică stigma a lăngorloru mintale. Cathi unu şi spuni pirmitusearea işişi — pănu tu soni perspectiva işiş ti idyili evenimente — emu cu agiutorlu a zboarăloru, emu cu agiutorlu a camerăllei di filmat. “Noi contra noastră” avu premieara mondială la Festivalul Internaţional di Filmu Documentar Jihlava 2020, Cehia, și fu prezentu la Les Films di Cannes à Bucarest 2020. Tru aestă veară fu aleptu tru arada a ma multiloru festivaluri, ntră cari Moldova Film Festival și Moscow International Documentary Film Festival DOKer, feaţi parte ditu competiția Festivalului Ceau Cinema! di Timișoara și lo parti tru secțiunea “Dzălili a Filmului Românesc” a Festivalui Internațional di Film Transilvania (TIFF). Tu kirolu anda s’documenta tră “Ună moarte tru familia mea”, primlu filmu realizat tru harea di regizoare, nominalizat tru 2019 la Premiile Gopo, categoria Tiniră speranță, Andra află tru arhiva a familiillei ma multe casete video cu filmări fapti di afendilu a llei, Ion Tarara. Ași s-amintă “Noi contra-a noastră”.Andra Tarara: “Ași agiumşu la pirmitusearea aesta, anda mutriiu pritu arhiva di film a familiillei. Anda aflaiu aesti casete VHS, dukiiu că tata feaţi lucărlu aestu ti nipistipseari di arhivari a pirmitusearillei a noastră di familie și că io iesu tu migdani dipu multu tru eali. Ti atea, subiectul principal cari transpare ditu tuti aesti imagini și filmări easti ligătura a noastră și minduiiuva s’hibău di sinferu s’acăţămu tu debate aestu lucru, turlia tu cari lucreadză tră tata exprimarea pritu film și cum u loai mini mirakea aesta di la elu. Ași ahurhi filmul, ca un exercițiu di conectare anamisa di noi și di explorare a ligăturăllei a noastre pritu filmu. Și pirmitusearea agiundzi s’hibă tutu ma complexă, tră aţea că tata avu mari miraki ti film, avu șansa slucreadză tru film și, ti amărtie, nu putu s’ducă lucărlu ma largu di itia că nu avu resurse și părințăllii a lui nu eara simfunu cu aesta. Di altă parte, io avui parti di ună ndrupari pănu di mardzină, ca ună turlie di compensare, di revanșă andicra di imposibilitatea alu afendi a meu ta ş’ducă mirakea ma largu. Ași că pirmituserli ţi amintară cu filmulu eara tru familie, tata eara hăzări să zburască ti eali.”Prin documentarlu “Noi contra noastră” Andra Tarara aprăftăseaşti s’hibă avdzătă şi boatea a aţiloru pi cari societatea îlli stigmatizeadză di itia a problemelor di sănătate mintală și s’aducă tru menga publică ună lăngoari ti cari să zburaşti dipu pțănu.Andra Tarara: “Tata feaţi s’hibă multu ma prezentă tru filmu lăngoarea. Multu di multu vru ta şi spună pirmitusearea și, ună turlie, miza a lui ligată di aestu filmu fu că pirmitusearea-a a lui s’hibă avdzătă tru idhea ta s’agiută și alță oami cari trec prin idyiulu lucru. Filmul s-amintţ până tu soni ditu aestă negociere, dimi io yineamu cu agenda mea, avem naetea ta s’adaru ună tadi turlie di filmu, iar el avea vreara ta şi spună pirmitusearea. Eu ălli spuşu cata cari easti minduita a mea ligată di film, ama și el s-ndreapsi multu ghini ninti di filmare, ș-feaţi planuri, s-mindui ti atea ţi avea ti spuneari. Așa că mini ca autor vui cătivărăoară sentimentul că-ñi ascapă didipu lucărli di sum control și născănti ori reacțiile a meali ditu film născănti ori suntu fuviroasi. Tu soni, aşi s’amintă “Noi contra-a noastră. Ditu tensiunea anamisa di aesti dauă perspective, a mea și a lui, anamisa di aesti dauă agendi, ditu turlia tru cari cathi unu di noi bănă ahoryea, ama deadunu idyea catandisi și u spusimu pritu zborlu a nostru. Tatăl meu zburaşti dipu multi ti stigma ţi u duki, pirmitusi multu ti aesta, că oamiñilli ălli stigmatizeadză pi aţelli lăndzidz și tră atea că nu cunoscu persoani tu catandisea aesta.”“Pritu ună pirmituseari intimă, documentarlu “Noi contra-a noastră” dişcllidi, dimecu, ună muabeti ţi easti ananghi ti sănătatea mintală, ti problemele pi cari di nai ma multi ori nu li pricunuştemu ică nu le scutemu tu videală di cu kiro, ti turlia tru cari putem s’avemu ligătură cu aprukeaţlli diagnosticaț, cum și ti existența ică ananghea a ma multiloru platforme di suport. Vremu s’yinimu dinitea a aţiloru cari va s’veadă filmul (și nu maş), ta s’acătămu ma lişoru tu isapi aesti subiecte, emu pritu experiența personală ali Andră și a tatălui a llei, ama și cu agiutorlu a unei parei di psihologi și psihiatri, cari viniră deadunu cu noi tru etapa di distribuție a filmului” – declară Anda Ionescu, producătoari, Tangaj Production.Autoru: Corina Sabău


Armânipsearea: Taşcu Lala

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company