Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Parapirmituseri ditu București

Nu di multu kiro eara lansată prota carti angrăpsită di cilimeañilliii și adolescențălliii ditu București ţi adună pirmituseri cari scotu tu videală leghendili și pirmituserli ditu istoria-a căsăbălui. Easti zborlu ti Parapirmituserli ditu București, unu tomu ţi adună pirmituseri simnati di amintătorlli a concursului cu idyea numă, lansatu tru ahurhita-a anlui 2021. Antologhia Parapirmituseri ditu București fu tipusită tru un tiraju di vără ndauă ñilli di exemplari di cătră Compania di Livrării București (CLB), şingirlu di livrării nai ma longevivu ditu România, cu agiutorlu a Primăriillei București și ali ARCUB. Cartea easti ampărţătă fără păradz tru tuti aţeali 40 di livrării ditu şingirlu a CLB, cu scupolu ti promovarea-a lecturăllei. Inițiatorlli a proiectului Parapirmituseri ditu București suntu Compania di Livrării București deadunu cu Headsome Communication.

Parapirmituseri ditu București
Parapirmituseri ditu București

, 13.02.2022, 18:42Oana Boca Stănescu, prezidenta-a Headsome Communication, inițiatoarea și coordonatoarea aluştui proiectu:“Cartea aesta s-amintă tru arada-a unlui evenimentu a Companiillei di Livrării București. Mini mi inspirară și ma largu mi inspiră activitățli CLB, cari ari cama di 71 di añi di activitate pi păzarea-a cartillei, escu entipusiită di aestă amintari a lor, CLB aprăftăseaşti ta să-lli ţănă aproapea tuţ atelli cu vrearea ti carti ditu capitală. Tru 2020 Compania di Livrării București s’ndridzea ti sărbăturisearea 70 di añi di la thimilliuseari și, cum ndridzemu proiecti culturali deadunu, di niheamă kiro, avemu tu planu unu desfășurătoru multu livendu. Vini deapoa, pandemia și nu mata avumu kiro ti tuti evenimentili băgati tu planu, ama tutu aprăftăsimu să scutemu ncapu, s’duţemu pănu di mardzină ndauă evenimente. Unu di aesti fu iniţiativa ti siminari poñi tru capitala București, tru idheea că CLB easti aproapea di ghivăsitorlli ditu capitală di aproapea trei bărnuri și s’mindueaşti cu vreari și la yinitorlu bărnu. Evenimentul ti cari zburăscu s-dizvărti tru Parcul a Tiniramillei, aclo ndreapsimu aţea ascumbuseari ti siminari poñilli.Ași avdzămu pirmituseri ti Valea a Plângutlui, ti ună băsearică nicată, ti balta Cocioc ditu Parculu a Tiniramiljlei, a deapoa mini și alță oamiñi ma tiniri di mini dukimu că nu știmu dipu multu ti aesti locări. Aşi nă dusimu cu mintea că vahi niţi bărnurli di adză nu para suntu nviţati cu pirmituserli și legendili ti București. Ași minduimu s’nkisimu idheea ti aestu proiectu pritu cari nă pripunemu s’li xanamintămu leghendili și pirmituserli ditu București. A deapoa ma s’nu aveamu agiutorlu și vrearea-a Companiillei di Livrării București – tră aţea că Parapirmituserli ditu București suntu un proiectu marca CLB — nu vrea lu scutemu ncapu aestu proiectu, neise nu vrea s’eara băgatu tu practico. Cahara di noi, di vără ndoi añi avemu dininti ună ascumbuseari, ună vreari ti litearatura tră cilimeañi, avem mulță autori români contemporani cari angrăpsescu literatură tră cilimeani. Pistipsescu că easti unu lucru ti anami ţi poati s’hibă adratu tu ună păzari di carti dipu oarfănă, di itia că ma vrei s’ndredz năili bărnuri di ghivăsitori lipseaşti s’lli-angăldzăşţă di cu kiro cu ghivăsearea.”Marieta Seba, directoarea ghenerală a Companiillei di Livrării București: “Aestu proiectu, ași cum spusi și Oana Boca Stănescu, s-amintă la aţelu evenimentu di siminari cupacilli, andreptu di noi, di CLB. Tru 2020 noi nă aveamu pripusă s’yiurtusimu multu ma muşeatu aţelli 70 di añi umpluţ di CLB, cu andridzeari ma multi evenimenti și tu amprotusa s’avemu publiclu, comunicarea. Ghini ma, di itia-a pandemiillei numata fu di căbili s’nă băgămu tru practico idheili, a deapoa-a colaboratorloru a noștri lă vini aestă idhee ti siminari cupacilli tu Parculu a Tiniramillei. Fu unu evenimentu la cari viniră și mulță cilimeañi. Anda vidzumu cu cătă harauuă viniră cilimeanilli la evenimentu, nă vini idheea ta s’nsimnămu aţelli 70 di añi umpluţ di CLB nu maş pritu aestă acțiuni. Atumţea minduimu să scutemu şi ună cărtică. Avemu elpidha că aestă va s’hibă ahurhita-a unlui proiectu cari s’dizvărtească ti ma mulță añi și s’agiungă unu proiectu ma lărguriu cari să-lli mintească cu lucărlu nai mulţălli ditu arada a scularloru. Tru tutu atea ţi adrămu pănă tora adrămu cu multă miraki, cu tutu suflitlu, aestu easti și sloganlu a nostru, Cu vrearea ti carti. Tră noi, la CLB, vărnăoară nu fu zborlu ti păradz, cathi oară minduimu s’darămu lucri di sinferu și creativi cari s’nă spună tu duñeauă, atea ţi mhimu, acă bugetlu nu fu duri.”Ioana-Alexandra Anastasiu di la Școala Generală 280 easti ună ditu arada-a amintătorloru a concursului Parapirmituseri ditu București. Pirmitusearea-a llei ti Casa Capșa poati s’hibă aflată tru antologia lansată tora ma ninti di Compania di Livrării București (CLB), Parapirmituseri ditu București.


Ioana-Alexandra Anastasiu: “Loaiu parti deadunu cu doamna profesoară di religie la un cursu opționalu ţi avea numa Călători pritu București. Deapoa, la cafi oară di cursu zburamu ti legendili și istoria-a casiloru ditu București, aşe că atumţea cându nviţaiu ti aestu concursu, Parapirmituseri ditu București, apufusiiu ună ş-ună s’lliau parti, di itia că u-amu mirakea ti limba română și ti istorie și mindueamu că easti ună bună furñie s’ñi spunu, aestă turlie, aesti mirăki a meali. Alepşu s’ngrăpsescu ti Casa Capșa di itia că easti ună di nai ma muşeati şi pirifani casi ditu București, easti ună casă a curi ălli tricură praglu multi personalităț, maxusu tru perioada La Belle Epoque. Daima u mutrescu cu miraki aestă casă și mi hărsiiu că avui furñia s’ngrăpsescu ti ea.”


Di itia că proiectulu avu mari hăiri şi maxusu mari sinferu tu arada-a cilimeañiloru și a tinirloru, organizatorllii ș-pripunu sanvărtuşeadză aestă inițiativă, aşi că nkisiră a daua ediție a concursului di pirmituseri tru ahuhrita-a anlui 2022.
Autoru: Corina Sabău


Armânipsearea: Taşcu LalaExpoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company