Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Premiile Radio România Cultural

Gala Premiilor Radio România Cultural, agiumtă la a XXI-a ediție, s’ţănu tora ayoñea pi scena Teatrului Odeon ditu București, după doi ani di absență di furñia a pandemiillei di Covid-19. Gala Premiilor Radio România Cultural easti singurlu eveniment cari premiadză tuti domeniile culturăllei ditu România, tru cadrul aliştei ediții aniversare hiinda tiñisiti nai ma importante aprăftăsiti a culturăllei româneşti ditu anul 2021. Premiul di excelență al Galei Premiilor Radio România Cultural eara durusitu a doctorului Cătălin Dinciu și a pareiillei di Tearapie Intensivă a Spitalului Judițean Piatra-Neamț, oamiñi cari ș’băgară bana tu piriclliu ti ascăparea-a pacienților a lor tru kirolu a tragicului incendiu ditu 2020.

Premiile Radio România Cultural
Premiile Radio România Cultural

, 30.04.2022, 11:35Premiul special tră educație fu durusitu a platformei di pregătire la matematică MateX.xyz. Platforma fu thimilliusită di 8 olimpiţ cu scopul ti să-lli pregătească online tră Evaluarea Națională pi elevllii oarfăñi di clasa a VIII-a. Premiul special tră știință fu durusitu a fondatorului Graphs.ro, Dragoș Vana. Platforma a lui prezentă, tru cathi dzua, dati mutrinda evoluția pandimiillei di coronavirus ditu România și informații ti campania di vaccinare anti-COVID. Ahurhitu ca un proiect personal, cu resurse personale, tru apriliu 2020, Graphs.ro agiumsi ună sursă di referință și ună hălati indispensabilă ti viglleari a pandimiei ditu România. Premiul special tră literatură fu durusitu a Librăriillei “La Două bufnițe” ditu Timișoara, un proiect cultural di anvergură, un exemplu di armăneari tru bana culturală tru grealili dzăli a lockdownului.Raluca Selejan și Oana Doboși, thimilliusitoarili a librăriillei La două bufniţe, la durusearea a Premiul Special tră Litearatură dat di RRC: “Haristusimu RRC și juriului cari nă aleapsi ti aestu premiu. Easti un premiu cari yine tru un moment tru cari aproapea că earam hazari s’dipunem armele după doi ani multu grei, ama el nă aduţi aminti că anvărliga di librăria noastră s’nclligă ună comunitate ahât muşeată, aproape di noi când nă easti multu greu, fără să știe că nă easti multu greu. Vrem s’lă haristusimu a părinților noștri cari nă andrupără totna și haristusită a loru librăria noastră armasi tru bană diapoa şi la tuţ soţlli a noștri. Pandimia fu ună perioadă greauă tră aţea că la noi tru văsilie, după cum știț, cartea nu easti esențială, librăriile nu sunt viglleati legislativ, nu avem un nomu a păhălui unic a cartillei, asi că aţelli golli ţi potu s’veaglle aestă păzari și cărțile suntu ghivăsitorlli. Vremu, tutunăoară, să-lli haristusimu a profesorului și scriitorului Daniel Vighi, cari atumţea când earam multu tiniri pistipsi tru noi cum puțănă lume pistipsi, cari nă diadi curayiu s’agiundzemu aţea ţi himu adză și di la cari nviţămu că tru literatură nu ari weekend, vacanță ică sărbători. Tut di la Daniel Vighi nica nviţămu că nai ma mari haraua pe cari ță-u aduţi literatura easti aţelu moment di solitudini a andamasillei anamisa di text și ghivăsitoru și ti aţea avemu nădie s’vă aduţem cît ma multi cărță cât ma aproapea. Vă căndăsimu s’ndrupăţ librăriile fiziţi tră aţea că librarllii vă așteaptă cu multă vreati tru librării.”Simona Popescu fu premiată tru cadrul a Galăllei Premiilor Radio România Cultural tră Cartea plantelor și prăvdzălor” (editura Nemira). Simona Popescu easti autoarea volumilor di poezie Xilofonul şi alte poeme (1990), Pauză di respirație (împreună cu Andrei Bodiu, Caius Dobrescu și Marius Oprea, 1991), Juventus, (1994), retipusite integral tru colecția Opera poetica (2021), și Lucrări tru veardi. Pledoaria mea tră poezie, 2006. Ngrăpsi romanul Exuvii (1997; şapte ediții pînă tru 2021), un volum di eseuri, Volubilis (1998), și cărță di critificțiune tră poetul suprarealist Gellu Naum, Salvarea speciei. Dispre suprarealism și Gellu Naum (2000) și Clava. Critificțiune cu Gellu Naum (2004). Simona Popescu:Îlli haristusescu a juriului și escu tiñisită că easti un premiu durusitu di RRC. Vă haristusescu că vă dănăsitu tru gărdina a mea cu dişcllidiari la amare şi cătă ocean, ași cum îlli spun mini a cartillei. Easti ună carte di 300 di frăndză ş-cama, cu dzăţ di plante și prăvdză, neise pretexti ta să zburăscu ti lumea largă, ti specia umană, nu maş ti plante și prăvdză, și tra s’agiundză la multe teme ale litearatură, s’hibă eali mări, ñiţ şi di mesi. MInduerli a meali nai buni s’ndreaptă cătă soaţăli a meale bune nominalizate diadunu cu mini, Ștefania Mihalache și Miruna Vlada, și cadialihea cătă tuţ atelli cari ngrăpsiră cărță di poezie bune și multu bune, ama nu maş di poezie, tru 2021.La categoria Proză fu premiată Alina Nelega, tră romanul ”un nor tru formă di cămilă” (Editura Polirom) iar la categoria Teatru, Teatrul Andrei Mureșanu” ditu Sfântu Gheorghe tră spectacolul Consimțământ” di Evan Placey, tru regia al Radu Afrim. Filmul Otto Barbarul, tru regia Ruxandrei Ghițescu amintă Premiul RRC la categoria Film, iar aţeali patru expoziţii personale simnate Mircia Dumitrescu eara premiate la categoria Arte Vizuale. Premiul la categoria Știință fu durusitu al Răzvan Cherecheș, Directorul Dipartamentului di Sănătate Publică a Facultatillei di Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, tră campania di promovare a misurilor di sănătate publică anti-COVID ditu România. La categoria MUZICĂ fură premiaț Nicu Alifantis & Zan, tră albumul ”Dimov • Leoneed is love”, iara la la categoria Educație, Asociația Narada — tră proiectele cari aduc tehnologia secolului 21 ma aproapea di educație.


Autoru: Corina Sabău


Armânipsearea: Taşcu Lala

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company