Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Rezidența di artiști „Soleil di L’Est”

Expoziția reprezintă etapa București a proiectului Rezidența di artiști Soleil di L’Est, la Luynes, pe Valea Loarăllei, Franța” și adună lucrări a pictorilor români contemporani cari loară parti la rezidențili di artiști cumăndusiti di suţată tru perioada 2001-2021. Lucrărli expuse sunt adrati după turnarea tru văsilie ditu locurli franceze, sumu influența impresiilor și a emoțiilor adunati tu kirolu a participarillei la aesti rezidenți. Sidzumu di zboru cu unu di curatorllii a expozițiillei, Valentin Tănase, ti Suţata Soleil di L’Est”, ti actuala expoziție și ti artiștilli prezență pi simezi:

Rezidența di artiști „Soleil di L’Est”
Rezidența di artiști „Soleil di L’Est”

, 13.12.2021, 10:42


Expoziția prezentă easti ndreaptă di Suţata Soleil di LEst”, cari ş-dizvărteaşti lucurlu tru nai ma marea parti tru Franța, aclo ea căsliseaşti artiști plastiţ ditu România tră stagii di creație, rezidențe di artiști, cu capacitatea și căbilea ta s’veadă și ti informari tru centre culturale importante ditu Franța. Expoziția prezentă acaţă tu isapi opera a 65 di artiști contemporani di tuti ilikiili. Ari și artiști ţi suntu tru praglu a senectutiljlei, artiști tru mplină maturitate creatoari, ama și artiști tiniri aflaț tru praglu afirmarillei și a căftarillei a unăllei cali tru aestă zonă dificilă a artăllei. Avem nica și lucrări a născăntoru artiști cari dusiră la Aţelu di analtu tru anlu ditu soni, tră atea că vrumu s’ljli tiñisimu pritua aestă turli. Expoziția easti multu variată, tră itia că artiștii yinu ditu zone și ditu medii diferiti. Cathi unu ari un stil a lui işiş, s’exprimă, cathi unu dielli, cu maximă sinceritate. Nu ari niţi ună turlie di restricție tu ţi mutreaşti stiluri, genuri, tehniţ di lucru, ama vas ă spunu că un numitor comun cari-lli leagă tuț easti aestă tiñie tră meastișuglu artistic și tră sinceritatea a actului di creație. Cata aestea suntu coordonatele aistei expoziții, eclectice ca iţi expoziție colectivă, ama cari aduţi dininti ună paletă ţi aţea ţi s’faţi adză tru arta contemporană românească.”Valentin Tănase nă spusi ndauă ditu minutişurli a organizarillei a unei ahtari turlie di expoziții și ti câţ artişti români loară parti la tăburili di creaţie Soleil di LEst”:


Organizaria a unei expoziții easti unu lucru n’sine, cari caftă născăti coordonate. Prota ş-prota himu obligaț di spațiul expozițional. Di altă parte, aca deadimu ăbili ti artiști s’aducă cu mplină libertate iţi turlie di lucrări, curatorlu lipseaşti să știbă s’li organizeadză ntră eale, ta s’li facă simfuni tu planu cromatic, stilistic, un lucru cari nu easti totna lişoru. Sigura căţe cathi lucrari lipseaşti s’hibă băgată vără turlie tru valoari, și tră aţea căte cathi unu di artiști ari orgoliul a lui işiş, lipseaşti s’darămu atea turlie tra s’aflămu ceariia tru cari cethi artist s’hibă ghini băgatu tru valoari, s’nu hibă eclipsat, să spunem, di un altu artist cari easti arădăpsitu nigă elu, dimi borgea easti cabaia ndilicată și caftă multu kiro, arăvdari, și cadealihea ună tadi axizeari. Pistipsescu că fură cama di 100 di artiști, și practic, voi să spunu că multe ditu numili importante ali artă românească contemporană fură vără turlie tru Franța, sumu egida aliştei Asociații Soleil di LEst”. Di multe ori expozițiile s-feaţiră tru Franța, di itia că Suţata apufuseaşti, și tru tricut și tru prezentu, multi ligături entităț culturale ditu Franța, primării, ţentre culturale, organizații, tra saflă locuri di expuneari. Tru idyiulu kiro, suţata edită ma multi albumi, prezentă tru mass-media aesti expoziții și artiștilli români contemporani. Promovaria artăllei românești tru Europa Occidintală easti ună mindueari a aliştei asociații, pi ningă expozițiile cari s’ţănu și cari, dealihea, și eale fac parte ditu tamamu aestă promovari artistică.”Cum s’dizvărteaşti stagiul di rezidință? Valentin Tănase: Prota ş’prota, artiștilli suntu călisiţ tru locuri di intensitati artistică, culturală, istorică ditu Franța, iu avură creaţii alță artiști, iu s-inspiră corifei ali artă universală, și iu pot s’află reperi ti devenirea artistică istorică. Tru idyiulu kiro, aesti tăburi îlli bagă tu ligătură artiștilli, cari altă turlie vahi nu s’adună multi ori, au aestă oportunitate tis ă zburască unu alantu, s’alăxească mindueri, opinii, ta s’nveaţă unu di la alantu andicra di experiența pi cari u ari cathiunu. Suţata Soleil di LEst” ari tru ună colecție permanentă cu opere di la mulţă artiști contemporani și eale sunt itinearate di multe ori tru expoziții temporari, tru lenu turlii di centre importante, nu maş tru Franța”.Artistul plastic Victor Dima, unu ditu aţelli 3 curatori ali expoziție, nă zbură și el ti rezidințili di artiști Soleil di L’Est”: Noi călisimu artiștilli cari loară parti pi hiotea kirolui la tăburili ndreapti di asociație și cathi unu artistu deadi lucrarea pi cari u lugursi nai ma reprezentativă tră momentul actual a stadiului di creație tru cari s’veadi cathi unu di năşi. S-feaţiră expoziții și tru Olanda, tru Belgia, Austria, publiclu ditu văsiliili vest-europene avu ucazea s’llia ligătura cu artiștilli ditu estul ali Europă, cu operili a lor maxusu, și aestă turlie s’dukească cilăstăserli actuale ale artă plastică ditu aestă zonă a Europăllei. Di arada, la tabere llia parti 4-5 artiști.A artiștilor lă si asiguripseaşti cazari, lă si asiguripsescu materiale di lucru și tru perioada tăburillei respective avem căbilea s’făţemu documentari tru zonele respective nica şi tru locuri cama dipărtoasi. Făţemu ligătură și cu artiștii zonali, cu operili a lor, s’fac alăxeri di experiență, di impresii, și tru perioada di șideare s’realizeadză unu şingiru di lucrări f tru plein-air ică tru atelier, cathi unu dupu cum lugurseaşti că poati s’lucreadză cât cama hăirlăticu, și să s’exprimă cât ma ghini tră s’alăsă operi reprezentativi.”Victor Dima nă zbură şi ti pandimie și cum u duki ditu videala artistică: Va s’hibă dauă puncte di videală, voi să spunu acutotalui ncuntrati/ ana: di ună parte, ca tută lumea avu zñie di aestă pandimie, ama sumu aspectul artistic lugursescu că poati fu ună hăiri, tru noima că artiștii avură ma multu kiro di creație, hiinda vără turlie obligaț ta s’şeadă ma multu tru atelier andicra di s’acaţă alti activități cari vrea u mintească lucrarea di creație. Și fdi itia că avem lucrări pi cari eu li lugursescu di unu multu bun nivel artistic easti ună dovadă că pandemia, cara nă adusi zñie ca persoane fiziţi, ca artiști mini minduescu că avu hăiri.”Autoru: Ion Puican


Armânipsearia: Taşcu LalaExpoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company