Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

România la Bienala Internațională di Artă di Veneția

Proiectul thimilliusitu di cunuscuta regizoare și scenaristă Adina Pintilie, amintăoarea Ursăllei di Malămă la Berlin tru 2018 tră filmul a llei di debutu, “Touch Me Not”, fu aleptu dupu unu concursu național organizat di Ministerul Culturăllei, Ministerul Afacerilor Externe și Institutlu Cultural Român. Sidzumu di zbou ti proiectul amintătoru cu Attila Kim, Comisarul a Româniillei tră Bienală:

România la Bienala Internațională di Artă di Veneția
România la Bienala Internațională di Artă di Veneția

, 20.02.2022, 11:34


“Amintătorlu fu aleptu pi thimellilu a unlui concurs cari s-dizvărti anlu ţi tricu şi s’bitisi anlu aestu. Aleapsi proiectul Adinăllei Pintilie, ti aţea că easti un proiectu cari s’distanțeadză di media, di iu u cunuștem noi pi Adina Pintilie multu ghini, și neise filmul, faţi ună jgllioată cătră spectatori, cătră mutritori și aduţi filmul multu ma aproapea, ălu distructureadză și îlu dimonteadză pi cumăţ și căsliseaşti spectatorllii la un dialog ti intimitate și ti relația cu truplu. Aestă experiență s’faţi ntreagă cu ună instalație di realitate virtuală, pritu cari mutritorlli suntu călisiţ s’intră efectiv tru chealea-a personajelor ditu documentar, tru cadrul a nauăllei Galerie a Institutului Cultural Român di Veneția ică pi online.”Iu s’ţănu evenimentele artistiţi ale Românie la Bienala di Artă di Veneția? Attila Kim:


“România llia parti la Bienala di Veneția tru spațiulu a llei işiş, Pavilionul României, cari easti tru epicentrul a Bienalei di Veneția, tru Giardini dilla Biennale, ditu 1938. Ma multe văsilii au pavilioane naționale tru Veneția, ama România easti tru postura singulară tru cari reprezentarea a noastră la Veneția s’dizvărteaşti tru dauă spații diferite, tru Pavilionul României ditu Giardini, respectiv tru Noua Galerie a Institutlui Cultural Român.


Ca tu cafi ediție a Bienalei, expoziția principală, pi ningă reprezentările naționale, pi ningă pavilioanele naționale, easti expoziția internațională di artă, cari anul aestu easti curatoriată di Cecilia Alemani, la cari participă 213 artiști, ditu cari două artiste invitate ditu România, Alexandra Pirici cari fu autoarea proiectului cari u reprezentă România la a 55-a ediție a Bienalei di Artă di Veneția, tru 2013, cu un performance, respectiv sculptorul Andra Ursuță, cari băneadză momentan tru New York.


Pi ningă aestă participare tru expoziția internațională di artă, cari easti ñiedzlu a Bienalei di Veneția, România nica llia parti cu un proiect multu important la aestă ediție, tru cadrul a proiectelor colaterale, Pavilionul ERIAC, cari s’concentreadză pi promovarea culturii și artăllei rome ditu tuta Europă, prezintă ună expoziție a artistului român Eugen Raportoru.”Sidzumu di zbou cu Adina Pintilie ti proiectula echipăllei a llei – ti conceptul și cercetarea artistică, lucurlu di dinăpoia proiectului și ti impactul vizual și emoțional a proiectului tră vizitatorllii a Pavilionului Româniillei:


“Nă hărsimu multu di multu s’putem s’adrămu proiectul și va s’hibă ună perioadă dificilă, ama multu interesantă. Cercetarea artistică, neise, nu proiectul aestu, cercetarea artistică ditu cari aestu proiect s-amintă cu mulță añi năpoi ditu ună turlie di curiozitate și ananghea ta s’nă reeducam, ma s’pot să spunu aşi, tru materie di intimitate și corporalitate. Dimi, știm tuț că tru familie, tru societate, criștem cu născănti idii tră trup, ti muşuteată, ti vreari ti relaționare, cari idii suntu di multe ori tru contradicție cu experiența reală a banăllei a noastre și atumţea, ditu curiozitate aesta, diadunu cu ună parei di colaboratori, performeri și echipă, ahurhimu diadunu aestă turlie di laborator, ma s’pot să spunu aşi, un incubator emoțional, tru cari minduimu s’agărşimu tut ţi ştimu și s’mutrimu limbidu cum oamiñilli, neise, s’băneadză intimitatea, tru ună turlie reală, indiferent di idiile și miturli cu cari criștem cu tuț. Și tru proiectul aestu di auto-reflexivitate și di experimentare a relaționarillei cu alantu, vrem s’lu aduţemu a publiclui. Un lucru multu important easti limbajlu audiovizual, turlia tu cari turlia aesta di cercetare artistică poate s’hibă transmis a unui public și modalitățile pritu cari publicul poate s’agiungă parte ditu aestu proces di cercetare pritu cari triţemu tuţ. Și prima formulă pi cari u explorămu fu cinema-ul, cu filmul “Touch Me Not” cari ieși tru 2018 și easti multu interesant tră noi s’lucrăm tru formatul di instalație vidio. Lucrăm tru paralel tru ma multe formate: instalație vidio, film, performance intearactiv, carte și experiență online. Și tora nă concentrăm pi instalația audiovizuală multimedia, pi cari u prezentăm tru pavilion, complementată di extensia VR (realitate virtuală) di la spațiul di la ICR, tră aţea că easti un tip di limbaj acutotalui diferit di film, cari ță aduţi dininti un acutotalui altă turlie di relaționare anamisa di truplu a vizitatorului și truplu a performerilor. Dimi, practic, tini ca vizitator, andicra di cinema, iu ești multu alargu di experiența di pi ecran, tru spațiul di expoziție tini inţră. Tru spațiul nostru di cercetare artistică, tini ca vizitator, inţră fizic și emoțional și la nivel auto-reflexiv, tru tipul di experiență pi cari noi u pripunem. Aesta ñi si pare un tip di limbaj artistic multu, multu interesant.”I iu nkisiră tuti? Cari easti mecanismul psihic și creativ di producție efectivă cari generează un ahtari proiect? Adina Pintilie:


Sincer, nu moinduimu tru termeni di societate, tru termeni exteriori. Lucrul aestu, interesul tră zona aesta, di corporalitate și intimitate, ankisi ditu interior, ditu interiorul a nostru, a aţiloru cari participăm la proiect. Cathi unu di noi avem proţeslu a nostrum işiş di raportare la truplu işiş, la experiența idintitatilleii, și practic diadunu explorăm ună zonă cari, cadialihea, că tru momentul tru cari lucrarea artistică agiundzi tru spațiul public, va ds’eclanșeadza tru spectator idyea turlie di reflexivitate. Escu căndăsită că va s’agiungă s’diclanșeadza ună conversație publică pi născănti teme – truplu, intimitatea, idintitatea suntu niște lucri multu importante tră cathi unu di noi. Tru idyiulu kiro suntu zone sensibile ti cari nă easti multu zori s’comunicăm.”Autoru: Ion Puican


Armânipsearea: Taşcu Lala


Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company